ประกาศฯ ผลการพิจารณาใบลา และ ประกาศฯ การเรียนเสริม รายวิชา MUGE 100 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษารายวิชา MUGE 100 ที่ได้ส่งใบลา บัดนี้ รายวิชาได้พิจารณาใบลาทั้งหมดทั้งที่ส่งผ่านระบบ และที่มีหนังสือขอลาเรียนมายังรายวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จาก “ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการพิจารณาคำขอลาเรียนของนักศึกษารายวิชา มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖” คลิกที่นี่

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีนักศึกษาที่ถึงแม้จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนเสริมและได้รับคะแนนชดเชยคาบที่ขาดเรียนแล้วก็ตาม แต่ผลการศึกษาจะไม่เปลี่ยนแปลง และนักศึกษาที่จะไม่ได้รับการชดเชยคะแนนจากการเข้าเรียนเสริม เนื่องจากพบการเข้าเรียนในคาบที่ได้รับอนุมัติการลา รายวิชาจึงได้กำหนดให้นักศึกษาที่เมื่อเข้าร่วมเรียนเสริมแล้วอาจมีผลต่อการตัดสินผลการศึกษา (อาจได้รับการปรับผลการศึกษา U เป็น S หรือ S เป็น O ตามคะแนนเก็บของนักศึกษา) เป็นผู้มีสิทธิ์ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียนเสริม โดยนักศึกษาตรวจสอบชื่อได้จาก “ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเรียนเสริม รายวิชา มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖” คลิกที่นี่

นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการเรียนเสริมตามประกาศดังกล่าวและประสงค์เข้าร่วมการเรียนเสริม ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ขอให้ลงชื่อที่ “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าเรียนเสริม รายวิชา MUGE 100” หรือผ่าน URL https://bit.ly/muge10066makeup ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 24.00 น. หากพ้นกำหนดนี้จะ ไม่อนุญาต ให้เข้าเรียนเสริม

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เรียนเสริมได้จากตารางด้านล่างนี้

รหัสนักศึกษาคณะ/วิทยาลัยหลักสูตร
6610001คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
6610022คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
6610068คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
6610070คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
6623002คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
6623009คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
6623011คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
6623015คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
6623018คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
6623036คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
6604051คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
6506045คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
6606031คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
6606081คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
6687054คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
6509184คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6609069คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6609324คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6609039คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6609056คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6609120คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6609128คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6609154คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6609207คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6609247คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6611102คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
6611105คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
6611017คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
6611073คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
6602002คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต
6602066คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต
6602085คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต
6602014คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต
6602056คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต
6602059คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต
6602065คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต
6602074คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต
6622010คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต (ร.พ.มหาราชนครราชสีมา)
6628011คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
6670134คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
6670175คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก
6670186คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก
6519052คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
6619038คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
6619043คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
6621008คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
6601084คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601179คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601006คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601008คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601017คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601019คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601030คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601038คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601039คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601052คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601071คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601076คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601078คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601081คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601092คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601095คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601113คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601118คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601128คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601141คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601142คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601156คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601168คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601187คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601191คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601194คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601198คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601224คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601226คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601227คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601249คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601255คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601269คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6601273คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต
6618002คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
6618011คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
6618013คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
6618017คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
6618021คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์
6603030คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต
6603021คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต
6603026คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต
6603070คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต
6603122คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต
6605032คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต
6605040คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต
6605090คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต
6605140คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต
6605283คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต
6613117คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6613268คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6613032คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6613055คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6613007คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6613152คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6613125คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6613129คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6613136คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6613137คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6613139คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6613186คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6613283คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6613300คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6613082คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
6670035คณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
6670414คณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
6670423คณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
6670330คณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6670011คณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6670363คณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6625035คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
6625060คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
6616020คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
6616001คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
6616012คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
6616015คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
6608199คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
6608203คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
6608030คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6615026คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
6615002คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
6615019คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
6626211โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6626231โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6626316โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
6626310โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
6626117โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
6626129โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
6626010โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
6626020โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
6626019โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
6626044โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
6626047โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
6627104โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
6627322โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
6627006โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
6627012โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
6627049โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
6624061มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
6624068มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
6624187มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
6624255มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต
6624072มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิต
6624265มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิต
6624267มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิต
6624144มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
6624021มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
6624019มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
6624279มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
6624120มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
6624174มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
6670091วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6670200วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6670206วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6670207วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6670219วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6670675วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6670201วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6670211วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6670214วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6670215วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
6470140วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670093วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670095วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670097วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670098วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670226วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670228วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670229วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670234วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670236วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670239วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670459วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670094วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670260วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670277วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
6670108วิทยาลัยศาสนศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
6670283วิทยาลัยศาสนศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
6670538วิทยาลัยศาสนศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
6670560วิทยาลัยศาสนศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
6670697วิทยาลัยศาสนศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
6670128วิทยาลัยศาสนศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
6670542วิทยาลัยศาสนศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
6670546วิทยาลัยศาสนศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
6670563วิทยาลัยศาสนศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
6670701วิทยาลัยศาสนศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

Leave a Comment