มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือกับสป.อว.เรื่องทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะรองประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยที่มีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายฯ จาก ๕ สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมประชุมกับศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือเรื่องทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและการพัฒนากำลังคนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อาคารพระจอมเกล้า) 

Leave a Comment