ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตและแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ และทีมบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตและแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

Leave a Comment