ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Town Hall Meetings เรื่อง “แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน การตั้งค่าระบบลงทะเบียนเรียน SmartEDU และการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2567”

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Town Hall Meetings เรื่อง “แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน การตั้งค่าระบบลงทะเบียนเรียน SmartEDU และการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2567″ เพื่อชี้แจงถึงแนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนเรียนและการตั้งค่าระบบลงทะเบียนเรียน SmartEDU และแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แก่ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

รับชมย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย
ช่วงที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่การศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรไทย >> ดูวิดีโอ/ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่วงที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่การศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ >> ดูวิดีโอ/ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่วงที่ 3 อาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2567 และเจ้าหน้าที่การศึกษา >> ดูวิดีโอ/ดาวน์โหลดเอกสาร

Leave a Comment