มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ Shopee ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คุณพัทธนันท์ ฤทธิกานนท์ Head of User Experience and BD infrastructure บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จํากัด และทีมงานจาก ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายช้อปปี้ (Shopee University Thailand) ในโอกาส ที่มหาวิทยาลัยมหิดลและ
บริษัท ช้อปปี้ ได้ร่วมกันออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านประสบการณ์ “การลงมือทำจริง” ภายใต้การดูแลของทีมงานมืออาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งยังสามารถสะสมหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปผ่านรายวิชา มมศท 107 ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce
for Entrepreneurs) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่ม Finance and Management Literacy นับเป็นการเรียนรู้แบบ Authentic Learning ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เส้นทางการเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ การฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ขายตามงานที่ได้รับมอบหมาย การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยทีมวิทยากรจาก บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จํากัด และการถอดบทเรียน
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล https://clil.mahidol.ac.th

Leave a Comment