การขอ Exempt วิชาภาษาอังกฤษ

การขอ Exempt วิชา GenEd แกน ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่มีผลคะแนนมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษจัดอยู่ในกลุ่มที่ 4 หรือกลุ่มที่ 5 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มและการยกเว้นการเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน กลุ่มภาษา (ภาษาอังกฤษ) ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) สำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล (รหัส 67) (ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2567) สามารถใช้สิทธิยกเว้น (exempt) การเรียนรายวิชารายวิชาศึกษาทั่วไปแกน กลุ่มภาษา (ภาษาอังกฤษ) ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้