ตรวจสอบรายวิชา GenEd แกนที่ต้องลงทะเบียนเรียน

ตรวจสอบรายวิชา GenEd แกนที่ต้องลงทะเบียนเรียน จากหลักสูตรและปีที่เข้าศึกษา​

พิมพ์ชื่อคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตในช่อง Search เพื่อค้นหา

คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตหลักสูตร สาขาวิชาปีที่เข้าศึกษาใช้ประกาศฯ ฉบับ พ.ศ.จำนวนหน่วยกิต GenED รวมจำนวนหน่วยกิต GenED แกน รวมมมศท 100ภาษาไทยภาษาอังกฤษการจัดกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษและการ Exemptวิชา MU Literacy
คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN105-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพยาบาลศาสตรบัณฑิต2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653212บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา)2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กอนุโลมให้นับ มมศท 100 เป็น MU Lit ได้
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN105-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กอนุโลมให้นับ มมศท 100 เป็น MU Lit ได้
คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กอนุโลมให้นับ มมศท 100 เป็น MU Lit ได้
คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กอนุโลมให้นับ มมศท 100 เป็น MU Lit ได้
คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กอนุโลมให้นับ มมศท 100 เป็น MU Lit ได้
คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กอนุโลมให้นับ มมศท 100 เป็น MU Lit ได้
คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กอนุโลมให้นับ มมศท 100 เป็น MU Lit ได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
คณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25652412บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) ได้แก่ LAEN100 และ LAEN101ดูภาคผนวก กอนุโลมให้นับ มมศท 100 เป็น MU Lit ได้
คณะศิลปศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25652412บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) ได้แก่ LAEN100 และ LAEN101ดูภาคผนวก กอนุโลมให้นับ มมศท 100 เป็น MU Lit ได้
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะสัตวแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25652412บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กอนุโลมให้นับ มมศท 100 เป็น MU Lit ได้
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ดุริยางคศาสตรบัณฑิต2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25653018เรียน MSGE102, MSGE325, MSGE341เรียน MSGE313, MSGE314เรียน MSGE111, MSGE112, MSGE211, MSGE212ดูภาคผนวก กเรียน MSGE401 การวิจัยเบื้องต้น
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662811บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662711บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
วิทยาลัยศาสนศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25663211บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบัญชีบัณฑิต2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653112บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662411บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์พยาบาลศาสตรบัณฑิต2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25652712บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กมีวิชาของหลักสูตร NWNW 101
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืนเพื่อสุขภาพและการประกอบการ2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25652712บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กมีวิชาของหลักสูตร NWNW 101
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662511บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขมีวิชาของหลักสูตร NWNW 116
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25652412บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กมีวิชาของหลักสูตร NWNW 101
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653012บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653112บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กอนุโลมให้นับ มมศท 100 เป็น MU Lit ได้
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต2567 (รหัส 67)ก่อนประกาศ พ.ศ. 25653112บังคับเรียนLATH100 3 นก.เรียน 2 วิชา (6 นก.) จาก LAEN103-LAEN108 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก กไม่กำหนดให้เรียนเพิ่ม
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล2567 (รหัส 67)ประกาศ พ.ศ. 25662711บังคับเรียนLATP111 2 นก.เรียน 2 วิชา (2 นก.) จาก LAEN122-LAEN129 (จัดกลุ่มตามระดับคะแนน)ดูภาคผนวก ขต้องเรียนเพิ่ม 2 นก. โดยเลือกจากบัญชีกลางหรือเรียนวิชาที่หลักสูตรกำหนด