การลาเรียน

การลาเรียน

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการลาเรียนรายวิชา มมศท 100

  • นักศึกษาสามารถส่งใบลาผ่าน Google Form แบบฟอร์มลาเรียนรายวิชา มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา 2566” โดยจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล @student.mahidol.edu เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติสิทธิ์เรียนชดเชย ในคาบที่ขาดเรียนได้
  • หากนักศึกษาได้รับการอนุมัติสิทธิ์เรียนชดเชย ในคาบที่ขาด นักศึกษาจำเป็นจะต้องเข้าเรียนชดเชย ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 จึงจะได้รับการแก้ไขการขาดเรียนของคาบเรียนที่ลา ดังนั้น จำนวนครั้งการขาดเรียน ของแต่ละคาบเรียน ก่อนการเรียนชดเชยจะอ้างอิงจากการลงชื่อเข้า – ออกจากห้องเรียนเท่านั้น 
  • โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและแนบไฟล์หลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด

หมายเหตุ: การอนุมัติใบลาเป็นดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

นักศึกษาสามารถส่งใบลาเพื่อขอรับการพิจารณาเรียนชดเชยได้ในสถานการณ์ดังนี้ 
  1. ลาป่วย สำหรับกรณีป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถมาเรียนได้ หรือกรณีนักศึกษาต้องได้รับการตรวจ รักษา ติดตามอาการตามนัดจากแพทย์/ทันตแพทย์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้  ให้นักศึกษาแนบใบรับรองแพทย์ เป็นไฟล์ .pdf โดยส่งหลังจากขาดเรียนแล้ว
  2. ลากิจ สำหรับกรณีนักศึกษาปฏิบัติภารกิจให้แก่มหาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ เช่น เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันกีฬา มีกำหนดฝึกภาคสนาม ร.ด.  ให้นักศึกษาแนบหนังสือรับรอง/หนังสือเชิญการทำกิจกรรมจากส่วนงาน หรือหน่วยงานจัดกิจกรรม ที่ระบุชื่อ นามสกุล และรหัสของนักศึกษา พร้อมรายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรมนั้น เป็นไฟล์ .pdf โดยส่งก่อนขาดเรียน
    **กรณีมีนัดพบแพทย์กรุณาเลือก “ลาป่วย”***
  3. ลากิจส่วนตัว สำหรับกรณีนักศึกษาติดภารกิจเกี่ยวเนื่องกับญาติสายตรงหรือผู้ปกครอง เช่น งานศพ งานแต่งงาน งานบวช โดยให้นักศึกษาแนบหลักฐานการไปเข้าร่วมภารกิจนั้น และหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นญาติสายตรงหรือผู้ปกครองของนักศึกษา เป็นไฟล์ .pdf โดยให้ส่งก่อนขาดเรียน