ประกาศ | Announcement

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล (PDF)
  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1 – 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2566 (PDF)
  • ประกาศห้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน รายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (Google Sheets | PDF
  • รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนเป็นเลือกเสรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2566สามารถเลือกได้จากทั้งแท็บ Gen Ed และ  Free Elective  (update 17 ก.ค. 66) 

ข่าว เหตุการณ์ | News & Events

ศูนย์ส่งเสริมฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกาา...

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 2

ทำอย่างไรให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่ให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ?เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมฯ ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุดแนวทางพัฒนากำลังคนแบบ Co-Creation ครั้งที่ 1 เรื่อง “ส่องทิศทางตลาดแรงงานทักษะมาแรง และสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการ” โดย SCB Academy

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุดแนวทางพัฒนากำลังคนแบบ Co-Creation...

อ่านเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย | FAQ