Events

General Education

ตรวจสอบตารางสอนและห้องเรียน สำหรับนักศึกษา “กลุ่มที่ 1” ภาคการศึกษาที่ 2/2566  รายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน รวม 11 หน่วยกิต ได้แก่ มมศท 100 (3 นก.), ภาษาไทย (2 นก.), ภาษาอังกฤษ (2 นก.), และ MU Literacy ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (2 นก.) 

ตรวจสอบตารางสอนและห้องเรียน สำหรับนักศึกษา “กลุ่มที่ 2” ภาคการศึกษาที่ 2/2566  รายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน รวม 12 หน่วยกิต ได้แก่ มมศท 100 (3 นก.), ภาษาไทย (3 นก.), ภาษาอังกฤษ (3 นก.), และ MU Literacy ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (2 นก.) 

ตรวจสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ได้แล้วที่นี่! นักศึกษาสามารถเลือก File > Make a copy เพื่อใส่ Filter ให้สามารถกรองดูรายวิชาตาม Literacy ตารางเรียน หรือเงื่อนไขที่ต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ขอให้อัปเดตข้อมูลจากตารางหลักในเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียน

ตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2566 ได้แล้วที่นี่! นักศึกษาสามารถเลือก File > Make a copy เพื่อใส่ Filter ให้สามารถกรองดูรายวิชาตาม Literacy ตารางเรียน หรือเงื่อนไขที่ต้องการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ขอให้อัปเดตข้อมูลจากตารางหลักในเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียน

Announcement

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1 – 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2567 (ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567) คลิกที่นี่
  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ลงวันที่ 16 ก.พ. 2567) คลิกที่นี่
  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรี๋อง ตารางเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1 – 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2567 (ลงวันที่ 2 ก.พ. 2567) คลิกที่นี่
  • รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2566 คลิกที่นี่
  • รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2566 คลิกที่นี่
  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1 – 2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2566 (PDF)

News

ศูนย์ CLiL ร่วมกับ SCB Academy เชิญชวนว่าที่บัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม “Interactive Workshop เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน หัวข้อ...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ CLiL จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่คณาจารย์ที่สนใจ ในวันที่ 6 มี.ค. 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่คณาจารย์ที่สนใจ ในวันพุธที่ 6...

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 4

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 หัวข้อ “AI...

อ่านเพิ่มเติม