การอนุมัติผลการลาเรียน รายวิชา MUGE 100

  • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการอนุมัติผลการลาเรียนภายหลังจากนักศึกษาดำเนินการส่งใบลาเรียน ภายใน 7 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)