รู้จัก CLiL

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (Center for Life-integrated Learning) เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 577 (2/2565) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีพันธกิจ ดังนี้

  1. บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนารายวิชา เพื่อสนองต่อความต้องการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคตให้แก่ผู้เรียน
  2. พัฒนาและออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ รวมถึงออกแบบกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อสร้าง Next Generation Skill ตลอดจนติดตามการพัฒนา Soft Skill/Future Skills ของบัณฑิต
  3. บริหารและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่ต้องการพัฒนาความรู้/ทักษะ (reskill/upskill) ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
  4. ประสานงานการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ