บุคลากร

ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
chanokporn.pua@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4500

นางสาววรรณา เมตตาสุธารส
นักวิชาการศึกษา
wanna.mat@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4587

นางสาวพรพรรณ สิทธิโชค
นักวิชาการศึกษา
pornpan.sit@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4586

นายสุตนันท์ ปิ่นมณีนพรัตน์
นักวิชาการศึกษา
sutanan.pin@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4583

นายนนทวัจน์ จิราสุคนธ์
นักวิชาการสารสนเทศ
nonthawat.jir@mahidol.ac.th

นางสาวชวรัตน์ ศรีอนงค์
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
chwarat.sri@mahidol.ac.th
โทร. 02-849-4653