ติดต่อ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
(Center for Life-integrated Learning, Mahidol University)
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 02-849-4586, 02-849-4587, 02-849-4653
อีเมล lifelonglearning@mahidol.edu