สำหรับหลักสูตรและส่วนงาน

แบบสำรวจรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเลือกเสรีที่จะเปิดสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2566

 1. ศึกษาคู่มือ “ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเลือกเสรี” ด้านบน หรือดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบไฟล์ คลิกที่นี่
 2. บุคลากรที่ส่วนงานมอบหมาย กรุณาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์แก้ไขไฟล์ได้ที่ “แบบลงทะเบียนผู้ให้ข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเลือกเสรี ภาคการศึกษา 2/2566” คลิกที่นี่
 3.  แบบสำรวจรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเลือกเสรี ภาคการศึกษา 2/2566 กรุณาเลือกตามส่วนงานของท่าน

การขอเปิดรายวิชาใหม่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 • การขอเปิดสอนรายวิชาใหม่
  • 1. ให้ส่วนงานจัดทำรายละเอียดในการขอเปิดสอนรายวิชา พร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
  • 2. เมื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาให้การรับรองแล้ว ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตามลำดับ
 • นิยามกลุ่ม Literacy ในศตวรรษที่ 21 คลิกที่นี่
 • ผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MUGE-LOs) คลิกที่นี่
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) พ.ศ. 2566 (ประกาศวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566) สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ที่เข้าสู่กระบวนการขออนุมัติเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร หลัง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

ข่าว เหตุการณ์ | News & Events

ศูนย์ส่งเสริมฯ จัด Live แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี แก่นักศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีชม Live แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (CLiL) และ...

Read More

ศูนย์ส่งเสริมฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกาา...

Read More

ศูนย์ส่งเสริมฯ ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุดแนวทางพัฒนากำลังคนแบบ Co-Creation ครั้งที่ 1 เรื่อง “ส่องทิศทางตลาดแรงงานทักษะมาแรง และสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการ” โดย SCB Academy

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุดแนวทางพัฒนากำลังคนแบบ Co-Creation...

Read More

ฐานข้อมูลรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำแนกตามกลุ่ม Literacy ในศตวรรษที่ 21

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย/หลักสูตรนานาชาติ) ที่ผ่านกลั่นกรองในระดับรายวิชา และได้รับการกำหนดกลุ่ม Literacy แล้ว (รายวิชาศึกษาทั่วไปบัญชีกลาง) 

ลำดับหลักสูตรส่วนงานรหัสวิชาอังกฤษชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ตามประมวลรายวิชารหัสวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาไทย ตามประมวลรายวิชานก.เงื่อนไขหน่วยกิตLiteracyหมายเหตุ
1ไทยAMAMSA201English Preparations for Communicationsอจวอ201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
2ไทยCFCFGE101Life Designดคศท101ออกแบบชีวิต2(2-0-4)Health
3ไทยEGEGCO103Information Technology in the Daily Lifeวศคพ103เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)Science
4ไทยEGEGID102New Product Developmentวศคร102การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่3(3-0-6)Science
5ไทยEGEGID103Technology and Trends for Future Health Careวศคร103เทคโนโลยีและแนวโน้มสำหรับการบริบาลสุขภาพในอนาคต1(1-0-2)Science
6ไทยEGEGID104Artificial Intelligence in Medicineวศคร104ปัญญาประดิษฐ์ในทางการแพทย์2(2-0-4)Science
7ไทยEGEGID105Basic Skills for Prototyping Innovationวศคร105ทักษะพื้นฐานสำหรับการสร้างต้นแบบนวัตกรรม2(2-0-4)Science
8ไทยENENGE100The Earth and Natureสวศท100โลกและธรรมชาติ3(3-0-6)Science
9ไทยENENGE101Sustainable Livingสวศท101การมีชีวิตอย่างยั่งยืน3(3-0-6)Science
10ไทยENENGE105Integrating Health and the Environmentสวศท105บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)Health
11ไทยENENGE107Environmental Ethics in the Socio-Ecosystemสวศท107จริยธรรมสิ่งแวดล้อม : ในระบบนิเวศสังคม3(3-0-6)Science
12ไทยENENGE108Principles of Pollution Prevention and Control in the Daily Lifeสวศท108หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)Science
13ไทยENENGE109Creative Innovations for Health and the Environmentสวศท109นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)Science
14ไทยENENGE110Sustainable Waste Management in the Daily Lifeสวศท 110การจัดการขยะอย่างยั่งยืนใน ชีวิตประจำวัน3(3-0-6)Science
15ไทยENENGE111Sufficiency Economy and the Natural Resource and Environmental Managementสวศท111ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)Science
16ไทยENENGE112Energy and the Environmental Management in the Daily Lifeสวศท112การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับชีวิตประจำวัน3(3-0-6)Science
17ไทยHPHPHR103Concepts and Case Studies of Human Rightsมสสม103แนวคิดและกรณีศึกษาสิทธิมนุษยชน3(3-0-6)Civic
18ไทยILILGE152Learning to Be a Smart Learnerนวศท152การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด2(2-0-4)Science
19ไทยILILGE153Art and Science of Learning in the Disruptive Eraนวศท153ศิลป์และศาสตร์แห่งการเรียนรู้ในยุคพลิกผัน2(2-0-4)Science
20ไทยITITCS152Information Technology and Trends for Future Health Careทสคพ152เทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มสำหรับการบริบาลสุขภาพในอนาคต1(1-0-2)Science
21ไทยITITCS155Computer Applicationsทสคพ155การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์3(2-2-5)Science
22ไทยKAKAGE101Interdisciplinary for Sustainable Developmentกญศท101สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน3(3-0-6)Civic
23ไทยKAKAGE102The World of Bioresource technologyกญศท102เปิดโลกเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ2(2-0-4)Science
24ไทยKAKAGE161Negotiations and Organizational Conflict Resolutionกญศท161การเจรจาและการแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร3(3-0-6)Finance
25ไทยLALACH101Elementary Chineseศศภจ101ภาษาจีนเบื้องต้น3(3-0-6)Inter
26ไทยLALACH102Chinese for Everyday Situationศศภจ102ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน3(3-0-6)Inter
27ไทยLALACH209Chinese Calligraphyศศภจ209การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กันจีน2(1-2-3)Inter
28ไทยLALACH212Chinese Studiesศศภจ212จีนศึกษา3(3-0-6)Inter
29ไทยLALAEN103English Level 1ศศภอ103ภาษาอังกฤษระดับ ๑3(2-2-5)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
30ไทยLALAEN104English Level 2ศศภอ104ภาษาอังกฤษระดับ ๒3(2-2-5)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
31ไทยLALAEN105English Level 3ศศภอ105ภาษาอังกฤษระดับ ๓3(2-2-5)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
32ไทยLALAEN106English Level 4ศศภอ106ภาษาอังกฤษระดับ ๔3(2-2-5)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
33ไทยLALAEN122Pre-Intermediate English (A2)ศศภอ122ภาษาอังกฤษขั้นก่อนระดับกลาง2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
34ไทยLALAEN123Intermediate English (B1)ศศภอ123ภาษาอังกฤษระดับกลาง2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
35ไทยLALAEN124Upper-intermediate English (B2)ศศภอ124ภาษาอังกฤษระดับกลางค่อนข้างสูง2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
36ไทยLALAEN125Advanced English (C1)ศศภอ125ภาษาอังกฤษระดับสูง2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
37ไทยLALAEN135Listening and Speaking English for Communicationศศภอ135การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2(2-0-4)Inter
38ไทยLALAEN136Reading and Writing English for Communicationศศภอ136การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ3(3-0-6)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
39ไทยLALAEN222Effective Presentations in Englishศศภอ222การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
40ไทยLALAEN223Situational-Based Communicative Englishศศภอ223การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์2(2-0-4)Inter
41ไทยLALAEN265Critical English Reading Skills and Strategiesศศภอ265ทักษะและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์3(3-0-6)Inter
42ไทยLALAEN266English for Health Scienceศศภอ266ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ3(3-0-6)Health
43ไทยLALAEN271Writing for Work and Studyศศภอ271การเขียนเพื่อการทำงานและการศึกษา3(3-0-6)Inter
44ไทยLALAEN272English for Medical Professionalsศศภอ272ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์3(3-0-6)Health
45ไทยLALAEN273English Translation for Life and Workศศภอ273การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการทำงาน3(3-0-6)Inter
46ไทยLALAEN274English for Scienceศศภอ274ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์3(3-0-6)Science
47ไทยLALAEN275English for Nursingศศภอ275ภาษาอังกฤษสำหรับการพยาบาล3(3-0-6)Health
48ไทยLALAEN434Asian Literatureศศภอ434วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย3(3-0-6)Inter
49ไทยLALAFE111Man and Arts Appreciationศศพฐ111มนุษย์กับการชื่นชมศิลปะ3(3-0-6)Inter
50ไทยLALAFE141Principles of Management for Self Developmentศศพฐ141หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง3(3-0-6)Civic
51ไทยLALAFE144Critical Thinking and Analysisศศพฐ144การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล3(3-0-6)Science
52ไทยLALAFE145Self-Learning Techniquesศศพฐ145เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง3(3-0-6)Inter
53ไทยLALAFE146Personality Developmentศศพฐ146การพัฒนาบุคลิกภาพ3(3-0-6)Health
54ไทยLALAFE147Psychology for Quality of lifeศศพฐ147จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต3(3-0-6)Inter
55ไทยLALAFE149Interpersonal Relationship Developmentศศพฐ149การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล3(3-0-6)Civic
56ไทยLALAFE154Arts and Thai Lifeศศพฐ154ศิลปะกับชีวิตไทย3(3-0-6)Inter
57ไทยLALAFR101Elementary Frenchศศภฝ101ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น3(3-0-6)Inter
58ไทยLALAFR102French for Everyday Situationศศภฝ102ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน3(3-0-6)Inter
59ไทยLALAFR150Window to Franceศศฝศ150หน้าต่างสู่ฝรั่งเศส3(3-0-6)Inter
60ไทยLALAJP101Elementary Japaneseศศภญ101ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น3(3-0-6)Inter
61ไทยLALAJP102Japanese for Everyday Situationศศภญ102ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน3(3-0-6)Inter
62ไทยLALAKO101Elementary Koreanศศภก101ภาษาเกาหลีเบื้องต้น3(3-0-6)Inter
63ไทยLALALA107Science, Technology and Human Lifeศศศศ107ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ3(3-0-6)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
64ไทยLALALA108English for Conducting Surveysศศศศ108ภาษาอังกฤษสำหรับการทำสำรวจ3(3-0-6)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
65ไทยLALALA109English for Digital Communication Skillsศศศศ109ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสารดิจิทัล3(3-0-6)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
66ไทยLALALA111Japanese Studies for Work Preparationsศศศศ111ญี่ปุ่นศึกษาสำหรับการเตรียมตัวทำงาน3(3-0-6)Inter
67ไทยLALALA113History as Narrativeศศศศ113ประวัติศาสตร์ในฐานะเรื่องเล่า3(3-0-6)Inter
68ไทยLALALA114Politics in Daily Lifeศศศศ114การเมืองในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)Civic
69ไทยLALALA118Contemporary World Politicsศศศศ118การเมืองโลกร่วมสมัย3(3-0-6)Civic
70ไทยLALALA126Conducting Surveys in Englishศศศศ126การทำสำรวจเป็นภาษาอังกฤษ2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
71ไทยLALALA127English for Civic Digital Interactionsศศศศ127ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์พลเมืองยุคดิจิทัล2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
72ไทยLALALA128Literature and Global Citizenshipศศศศ128วรรณกรรมและความเป็นพลเมืองโลก2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
73ไทยLALALA152History and Filmsศศศศ152ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์2(2-0-4)Inter
74ไทยLALALA155Siam and the First World Warศศศศ155สยามกับสงครามโลกครั้งที่ ๑3(3-0-6)Civic
75ไทยLALALA161ASEAN Knowledge for Entrepreneurshipศศศศ161ความรู้เรื่องอาเซียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ3(3-0-6)Finance
76ไทยLALALA162Museum Appreciationศศศศ162พิพิธภัณฑ์วิจักษ์3(3-0-6)Inter
77ไทยLALALA164Tourism in the Digital Ageศศศศ164การท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล3(3-0-6)Inter
78ไทยLALALA166Writing and Academic Communicationศศศศ166การเขียนกับการสื่อสารเชิงวิชาการ3(3-0-6)Inter
79ไทยLALALA167Thai Language Used for Conflict and Crisis Managementศศศศ167ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ3(3-0-6)Inter
80ไทยLALALA168Insightful Communication in the 21st Centuryศศศศ168การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ ๒๑3(3-0-6)Civic
81ไทยLALALA169Thai Language for Tourist Guidesศศศศ169ภาษาไทยเพื่อการนำเที่ยว2(2-0-4)Inter
82ไทยLALALA170Introduction to English for TOEIC Preparationศศศศ170ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทอิค2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
83ไทยLALALA171Advanced English for TOEIC Preparationศศศศ171ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทอิค2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
84ไทยLALALA172Introduction to English for TOEFL-iBT Preparationศศศศ172ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
85ไทยLALALA173Advanced English for TOEFL-iBT Preparationศศศศ173ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
86ไทยLALALA174Introduction to English for IELTS Preparationศศศศ174ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
87ไทยLALALA175Advanced English for the IELTS Preparationศศศศ175ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
88ไทยLALALA176Comics Studiesศศศศ176การ์ตูนศึกษา3(3-0-6)Inter
89ไทยLALALA177Sports and games as a cultureศศศศ177กีฬาและการละเล่นในฐานะวัฒนธรรม3(3-0-6)Inter
90ไทยLALALA178Phutthamonthon Studiesศศศศ178พุทธมณฑลศึกษา2(2-0-4)Interอยู่ระหว่างเสนอจัดในกลุ่ม MU literacy
91ไทยLALALA179Food and Cultureศศศศ179อาหารกับวัฒนธรรม3(3-0-6)Inter
92ไทยLALALA180Latin American Studiesศศศศ180ลาตินอเมริกันศึกษา3(3-0-6)Inter
93ไทยLALALA181Elementary French for Tourismศศศศ181ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว2(2-0-4)Inter
94ไทยLALALA201English for Basic Event Organizationศศศศ201ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดอิเวนต์ขั้นเบื้องต้น3(3-0-6)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
95ไทยLALALA230Basic Japanese for Communicationศศศศ230ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน2(2-0-4)Inter
96ไทยLALALA258The Local History of Thonburiศศศศ258ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรุงธนบุรี2(2-0-4)MU
97ไทยLALALA274Philosophy of Loveศศศศ274ปรัชญาความรัก3(3-0-6)Health
98ไทยLALATH100Arts of Thai Language in Communicationศศภท100ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
99ไทยLALATH116Thai Literary Works and Filmsศศภท116วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์2(2-0-4)Inter
100ไทยMSMSGE102Social Studies for Human Developmentดศศท102สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์3(3-0-6)Interรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน เฉพาะหลักสูตร MS
101ไทยMSMSGE103Arts and Sciences for Human Developmentดศศท103ศิลปะและวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์3(3-0-6)Interรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน เฉพาะหลักสูตร MS
102ไทยMUMUGE100General Education for Human Developmentมมศท100การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์3(3-0-6)MUรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด/รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน
103ไทยMUMUGE105Building a secure financial futureมมศท105การสร้างอนาคตที่มั่นคงทางการเงิน2(2-0-4)Finance
104ไทยMUMUGE107e-Commerce for Entrepreneursมมศท107ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์2(2-0-4)Finance
105ไทยPYPYGE101Herbs in Daily Lifeภกพท101สมุนไพรในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)Health
106ไทยRSRSGE210Introduction to The Thai Sign Languageรสศท210ภาษามือไทยขั้นแนะนำ3(1-4-4)Inter
107ไทยSCSCGE102Physics for Consumersวทศท102ฟิสิกส์สำหรับผู้บริโภค2(2-0-4)Science
108ไทยSCSCGE103Physics for Future Entrepreneursวทศท103ฟิสิกส์สำหรับผู้ประกอบการในอนาคต3(3-0-6)Science
109ไทยSCSCGE104Sky and Starsวทศท104ท้องฟ้าและดวงดาว2(2-0-4)Science
110ไทยSCSCGE110Chemistry and Modern Lifestyleวทศท110เคมีกับวิถีชีวิตยุคใหม่2(2-0-4)Science
111ไทยSCSCGE111Molecular Gastronomyวทศท111ศาสตร์การทำอาหารโมเลกุล3(3-0-6)Science
112ไทยSCSCGE120Good Life, Happy Livingวทศท120ชีวิตดี มีสุข2(2-0-4)Science
113ไทยSCSCGE121Bioscience for Well-Beingวทศท121วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อสุขภาวะ2(2-0-4)Science
114ไทยSCSCGE122Bioscience and a Good Lifeวทศท122วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับการมีชีวิตที่ดี2(2-0-4)Science
115ไทยSCSCGE131Surrounding Mathematicsวทศท131คณิตศาสตร์รอบตัว2(2-0-4)Science
116ไทยSCSCGE132Decision Making Using Principles of Statisticsวทศท132การตัดสินใจโดยใช้หลักสถิติ2(2-0-4)Science
117ไทยSCSCGE133Data Science for Allวทศท133วิทยาการข้อมูลเพื่อทุกคน2(2-0-4)Science
118ไทยSCSCGE140Nature Photographyวทศท140การถ่ายภาพธรรมชาติ2(1-2-3)Science
119ไทยSCSCGE141Integrative Scienceวทศท141วิทยาศาสตร์บูรณาการ3(3-0-6)Science
120ไทยSCSCGE150Thinking Like a Scientistวทศท150คิดแบบนักวิทยาศาสตร์2(2-0-4)Science
121ไทยSCSCGE180Outsmart Health Science in the Mediaวทศท180รู้ทันวิทยาศาสตร์สุขภาพในสื่อ2(2-0-4)Health
122ไทยSCSCGE240Plant Science Innovation-Driven Entrepreneurshipวทศท240การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมพฤกษศาสตร์3(3-0-6)Finance
123ไทยSCSCGE280Enjoyable Plant Propagationวทศท280สนุกกับการขยายพันธุ์พืช2(2-0-4)Science
124ไทยSCSCPY255The Science of Musicวทฟส255วิทยาศาสตร์ของดนตรี2(2-0-4)Science
125ไทยSCSCSC180Human anatomy in daily lifeวทวท180กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน1(1-0-2)Health
126ไทยSHSHED127eSport and Strategies of Creationสมศษ127อีสปอร์ตกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์2(2-0-4)Inter
127ไทยSHSHED128Exercise Innovation Designสมศษ128การออกแบบนวัตกรรมการออกกำลังกาย2(2-0-4)Health
128ไทยSHSHED129Modern Environmental Movementสมศษ129การเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่2(2-0-4)Science
129ไทยSHSHED130Happinessสมศษ130ความสุข2(2-0-4)Inter
130ไทยSHSHED131Fifth Generation Life Style Sufficiency Economyสมศษ131แนวทางการใช้ชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2(2-0-4)Civic
131ไทยSHSHED132Sustainable Human Resource Developmentสมศษ132การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน2(2-0-4)Finance
132ไทยSHSHED133Marketeer for a Small Businessสมศษ133นักการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก2(2-0-4)Finance
133ไทยSHSHED134Life Management Skills in a Crisisสมศษ134ทักษะการจัดการใช้ชีวิตในภาวะวิกฤติ2(2-0-4)Finance
134ไทยSHSHED135Lifestyle for Circular Economyสมศษ135วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน2(2-0-4)Science
135ไทยSHSHHU126Human and Developmentสมมน126มนุษย์กับการพัฒนา2(2-0-4)MU
136ไทยSHSHHU151Love and Religionสมมน151ความรักและศาสนา2(2-0-4)Inter
137ไทยSHSHHU152Work and Lifeสมมน152งานกับชีวิต2(2-0-4)Civic
138ไทยSHSHHU153Professional Code of Ethicsสมมน153จรรยาบรรณวิชาชีพ2(2-0-4)Civic
139ไทยSHSHHU154Professional Ethicsสมมน154จริยธรรมวิชาชีพ3(3-0-6)Civic
140ไทยSHSHHU155Medical Ethicsสมมน155จริยศาสตร์ทางการแพทย์2(2-0-4)Civic
141ไทยSHSHHU156Museum Tourismสมมน156ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์2(2-0-4)Inter
142ไทยSHSHHU157Cultures and Foodสมมน157วัฒนธรรมและอาหาร2(2-0-4)Inter
143ไทยSHSHHU158Critical Thinking and Philosophy in the Daily Lifeสมมน158การคิดเชิงวิพากษ์และปรัชญาในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)Civic
144ไทยSHSHHU159Philosophy for Good Societyสมมน159ปรัชญาเพื่อสังคมที่ดี2(2-0-4)Civic
145ไทยSHSHHU160Buddhism and Healingสมมน160พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค2(2-0-4)Health
146ไทยSHSHHU161Group Dynamics and Teamworkสมมน161พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม2(2-0-4)Civic
147ไทยSHSHHU162Gender and Developmentสมมน162เพศภาวะกับการพัฒนา2(2-0-4)Inter
148ไทยSHSHHU163Moral Dilemma in Medicineสมมน163ภาวะยุ่งยากใจเชิงจริยธรรมในการแพทย์2(2-0-4)Civic
149ไทยSHSHHU164Language, Thought and Communicationสมมน164ภาษา ความคิด และการสื่อสาร2(2-0-4)Inter
150ไทยSHSHHU165Human and Developmentสมมน165มนุษย์กับการพัฒนา2(2-0-4)MU
151ไทยSHSHHU166Human and Society in the Digital Worldสมมน166มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล2(2-0-4)Civic
152ไทยSHSHHU167Humanities for Lifeสมมน167มนุษยศาสตร์เพื่อชีวิต2(2-0-4)Inter
153ไทยSHSHHU168Human Relations and Self Developmentสมมน168มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน2(2-0-4)Civic
154ไทยSHSHHU169Amazing Thai Royal Templeสมมน169มหัศจรรย์พระอารามหลวง2(2-0-4)Inter
155ไทยSHSHHU170Local Cultures and Healthcareสมมน170วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพ2(2-0-4)Inter
156ไทยSHSHHU171Cultures and Medicineสมมน171วัฒนธรรมกับการแพทย์2(2-0-4)Inter
157ไทยSHSHHU172Cultures Comparative Cultureสมมน172วัฒนธรรมเปรียบเทียบ2(2-0-4)Inter
158ไทยSHSHHU173Rhetoric for Leadershipสมมน173วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ2(2-0-4)Civic
159ไทยSHSHHU174Religion and Healingสมมน174ศาสนากับการรักษาโรค2(2-0-4)Health
160ไทยSHSHHU175Comparative Religionsสมมน175ศาสนาเปรียบเทียบ2(2-0-4)Inter
161ไทยSHSHHU176The Arts of Master of ceremoniesสมมน176ศิลปะพิธีกร2(2-0-4)Civic
162ไทยSHSHHU177Art Appreciationสมมน177ศิลปวิจักษ์2(2-0-4)Inter
163ไทยSHSHHU178The Art of Loveสมมน178ศิลปะแห่งรัก2(2-0-4)Inter
164ไทยSHSHHU179Meditation for Life Developmentสมมน179สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต3(2-2-5)Health
165ไทยSHSHSH155Strategy and the National Developmentสมสภ155ยุทธศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ2(2-0-4)Civic
166ไทยSHSHSS122The Social network for improving life and digital economyสมสค122สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจดิจิทัล2(2-0-4)Inter
167ไทยSHSHSS123Decision Making in Management for​ Entrepreneurship in​ the Digital Ageสมสค123การตัดสินใจทางการบริหารสำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล2(2-0-4)Finance
168ไทยSHSHSS163Social Organizations and Volunteering in Modern Societiesสมสค163องค์กรทางสังคมและการอาสาสมัครในสังคมสมัยใหม่2(2-0-4)Civic
169ไทยSHSHSS164Policy and Planningสมสค164นโยบายและการวางแผน2(2-0-4)Finance
170ไทยSHSHSS165Learning and Understanding Criminal Behaviorsสมสค165เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมอาชญากร2(2-0-4)Civic
171ไทยSHSHSS166Active Citizenship in the 21st Centuryสมสค166พลเมืองแข็งขันในศตวรรษที่ ๒๑2(2-0-4)Civic
172ไทยSHSHSS167Understanding Science and Technology from Human and Social Perspectivesสมสค167เข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมุมมองของมนุษย์และสังคม2(2-0-4)Science
173ไทยSHSHSS186The Instruction of Administration and Management for New Generationสมสค186การบริหารและการจัดการสำหรับคนยุคใหม่2(2-0-4)Finance
174ไทยSHSHSS187Modern Living Instructionสมสค187วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม่2(2-0-4)Inter
175ไทยSHSHSS189ASEAN for Daily Lifeสมสค189อาเซียน ในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)Inter
176ไทยSHSHSS190Politics Economics and Future of Thailandสมสค190การเมือง เศรษฐกิจ และอนาคตประเทศไทย2(2-0-4)Civic
177ไทยSHSHSS191Comprehensive Criminals and Crimesสมสค191รู้เท่าทันอาชญากรและอาชญากรรม2(2-0-4)Civic
178ไทยSHSHSS192Thai Criminal Justiceสมสค192กระบวนการยุติธรรมไทย2(2-0-4)Civic
179ไทยSHSHSS193Innovation for Better Environmentสมสค193นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม2(2-0-4)Science
180ไทยSHSHSS195Principles of Communicationสมสค195หลักการสื่อสาร2(2-0-4)Inter
181ไทยSHSHSS196Human Society and Environmentสมสค196มนุษย์ สังคม สิ่งแวดล้อม2(2-0-4)Civic
182ไทยSHSHSS197Social Enterpriseสมสค197กิจการเพื่อสังคม2(2-0-4)Civic
183ไทยSHSHSS198Project and Evaluationสมสค198โครงการและการประเมินผล2(2-0-4)Finance
184ไทยSHSHSS199Understanding an Inequality through Filmsสมสค199เข้าใจความเหลื่อมล้ำผ่านภาพยนตร์2(2-0-4)Civic
185ไทยSISIID177Basic in Health Science Innovationศรสว177นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น1(1-0-2)Health
186ไทยSISIID275Health Science for Marathon runningศรสว275วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการวิ่งมาราธอน2(0-4-2)Health
187ไทยSPSPGE137Badminton for Healthวกศท137แบดมินตันเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
188ไทยSPSPGE161Social Dance for Healthวกศท161ลีลาศเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
189ไทยSPSPGE162Yoga for Healthวกศท162โยคะเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
190ไทยSPSPGE163Swimming for Healthวกศท163ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
191ไทยSPSPGE164The Arts of Self-defense for healthวกศท164ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
192ไทยSPSPGE165Aerobic for Healthวกศท165แอโรบิกเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
193ไทยSPSPGE166Table Tennis for Healthวกศท166เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
194ไทยSPSPGE167Artistic Swimming for Healthวกศท167ระบำใต้น้ำเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
195ไทยSPSPGE168Tennis for Healthวกศท168เทนนิสเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
196ไทยSPSPGE169Basketball for Healthวกศท169บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
197ไทยSPSPGE170Bike for Healthวกศท170จักรยานเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
198ไทยSPSPGE171Football for Healthวกศท171ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
199ไทยSPSPGE172Petanque for Health for Healthวกศท172เปตองเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
200ไทยSPSPGE173Body and mind for Healthวกศท173กายและจิตเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)Health
201ไทยSPSPGE174Sports and Travelsวกศท174กีฬากับการท่องเที่ยว2(1-2-3)Health
202ไทยSPSPGE175New Paradigm in Healthวกศท175สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่2(2-0-4)Health
203ไทยSPSPGE177Genetics related to Health and Physical Activityวกศท177พันธุศาสตร์กับสุขภาพและกิจกรรมทางกาย2(2-0-4)Health
204ไทยSPSPGE178Fundamental of Sports Scienceวกศท178พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา1(1-0-2)Health
205นานาชาติEGEGCO104Information Technology in the Global Societyวศคพ104เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมโลก2(2-0-4)Science
206นานาชาติENENGE113Integrating Health and Environmentสวศท113Art and Science of Learning in the Disruptive Era3(3-0-6)Health
207นานาชาติENENGE114Earth and Natureสวศท114โลกและธรรมชาติ3(3-0-6)Science
208นานาชาติILILGE102Learning to Be a Smart Learnerนวศท102การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด2(2-0-4)Science
209นานาชาติILILGE103Art and Science of Learning in the Disruptive Eraนวศท103ศิลป์และศาสตร์แห่งการเรียนรู้ในยุคพลิกผัน2(2-0-4)Science
210นานาชาติITITCS154Cybersecurity Fundamentalsทสคพ154ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน1(1-0-2)Science
211นานาชาติLALAEN182English for General Academic Purposesศศภอ182ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาการทั่วไป2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
212นานาชาติLALAEN183English for Intensive Academic Purposesศศภอ183ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาการเร่งรัด2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
213นานาชาติLALAEN280Science Fictions and Societyศศภอ280วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม2(2-0-4)Inter
214นานาชาติLALAEN281The Science of Speech Soundsศศภอ281วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด2(2-0-4)Science
215นานาชาติLALAEN282Multilingualism and Multiculturalismศศภอ282พหุภาษาและพหุวัฒนธรรม2(2-0-4)Inter
216นานาชาติLALAEN380Academic Presentations in Englishศศภอ380การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
217นานาชาติLALALA189Elementary Spanishศศศศ189ภาษาสเปนเบื้องต้น2(2-0-4)Inter
218นานาชาติLALALA280Philosophy for Today's Lifeศศศศ280ปรัชญาสำหรับชีวิตในปัจจุบัน3(3-0-6)Inter
219นานาชาติLALALA283Introduction to English for TOEIC Preparationศศศศ283ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทอิค2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
220นานาชาติLALALA284Advanced English for TOEIC Preparationศศศศ284ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทอิค2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
221นานาชาติLALALA285Introduction to English for TOEFL-iBT Preparationศศศศ285ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
222นานาชาติLALALA286Advanced English for TOEFL-iBT Preparationศศศศ286ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
223นานาชาติLALALA287Introduction to English for IELTS Preparationศศศศ287ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
224นานาชาติLALALA288Advanced English for the IELTS Preparationศศศศ288ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์2(2-0-4)ไม่มีกลุ่ม literacyรายวิชากลุ่มภาษา
225นานาชาติMUMUGE106Building a secure financial futureมมศท106การสร้างอนาคตที่มั่นคงทางการเงิน2(2-0-4)Finance
226นานาชาติMUMUGE108e-Commerce for Entrepreneursมมศท108ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์2(2-0-4)Finance
227นานาชาติSCSCGI102Physics for Consumersวทศน102ฟิสิกส์สำหรับผู้บริโภค2(2-0-4)Science
228นานาชาติSCSCGI103Physics for Future Entrepreneursวทศน103ฟิสิกส์สำหรับผู้ประกอบการในอนาคต3(3-0-6)Science
229นานาชาติSCSCGI110Chemistry in Everyday Lifeวทศน110เคมีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)Science
230นานาชาติSCSCGI111Exoacquisitionวทศน111การแสวงหาความแปลกใหม่3(3-0-6)Science
231นานาชาติSCSCGI112Gross Metaverseวทศน112มหจักรวาลนฤมิต3(3-0-6)Science
232นานาชาติSCSCGI140Nature Photographyวทศน140การถ่ายภาพธรรมชาติ2(1-2-3)Science
233นานาชาติSCSCGI281STEM in the Daily Life and Careersวทศน281สะเต็มในชีวิตประจำวัน และอาชีพ2(2-0-4)Science
234นานาชาติSCSCGI282Technology and Innovations in the Daily Lifeวทศน282เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)Science
235นานาชาติSCSCGI283Nature and Philosophy of Scienceวทศน283ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์3(3-0-6)Science
236นานาชาติSCSCGI28421th Century Learning and Learnerวทศน284การเรียนรู้และผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑3(3-0-6)N/Aอยู่ระหว่างเสนอจัดในกลุ่ม MU literacy
237นานาชาติSHSHHU186Buddhism for Life Developmentสมมน186พระพุทธ ศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต3(3-0-6)Civic
238นานาชาติSHSHHU187Human and Society in the Digital Worldสมมน187มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล2(2-0-4)Civic
239นานาชาติSHSHHU188Human Relations and Self Developmentสมมน188มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน2(2-0-4)Civic
240นานาชาติSHSHHU189Critical Thinking and Philosophy in the Daily Lifeสมมน189การคิดเชิงวิพากษ์และปรัชญาในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)Civic
241นานาชาติSHSHHU190Professional Code of Ethicsสมมน190จรรยาบรรณวิชาชีพ2(2-0-4)Civic
242นานาชาติSHSHHU191Professional Ethicsสมมน191จริยธรรมวิชาชีพ3(3-0-6)Civic
243นานาชาติSHSHHU192Rhetoric for Leadershipสมมน192วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ2(2-0-4)Civic
244นานาชาติSHSHHU193Wisdom from Sanskritสมมน193ภูมิปัญญาจากภาษาสันสกฤต2(2-0-4)Inter
245นานาชาติSHSHSS194Business and Human Rightsสมสค194ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน2(2-0-4)Inter
246นานาชาติSPSPGE201Basketballวกศท201บาสเกตบอล2(1-2-3)Health
247นานาชาติSPSPGE202Arts of Self-defense for health and recreationวกศท202ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว2(1-2-3)Health
248นานาชาติSPSPGE203Bike for health and Recreationวกศท203จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ2(1-2-3)Health