สำหรับหลักสูตรและส่วนงาน

สำหรับหลักสูตรและส่วนงาน

ประกาศ คำสั่ง และข้อบังคับ

  • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) พ.ศ. 2566 (ประกาศวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566) สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ที่เข้าสู่กระบวนการขออนุมัติเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร หลัง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566) คลิกที่นี่ 
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566) คลิกที่นี่

ข่าว เหตุการณ์ | News & Events

ศูนย์ CLiL จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่คณาจารย์ที่สนใจ ในวันที่ 6 มี.ค. 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่คณาจารย์ที่สนใจ ในวันพุธที่ 6...

Read More

ศูนย์ส่งเสริมฯ จัด Live แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี แก่นักศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีชม Live แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (CLiL) และ...

Read More

ศูนย์ส่งเสริมฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกาา...

Read More