รายวิชาแกน

ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปแกน

รายวิชาศึกษาทั่วไปแกน หมายถึงชุดรายวิชาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดจำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำและชื่อรายวิชาที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนหรือเลือกเรียน ปัจจุบัน นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทยจะต้องเรียนรายวิชาแกนกลุ่ม MU Literacy (บังคับ มมศท 100 และบางหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนวิชาในกลุ่ม MU Literacy เพิ่มอีก 2 หน่วยกิต) และรายวิชาแกนกลุ่มภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 6-9 หน่วยกิตแล้วแต่กรณี 

ตรวจสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปแกนที่ต้องลงทะเบียนเรียนจากหลักสูตรและปีที่เข้าศึกษา​ คลิกที่นี่

ตรวจสอบตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปแกน 1/2567

ติดตามประกาศได้ที่นี่ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 67 เวลา 13.00 น.

รวมลิงก์ที่เกี่ยวข้อง