รายวิชาแกน

รายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน​

รายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน หมายถึง ชุดรายวิชาศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) เรียนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ ถูกต้อง และ สอบผ่าน จึงจะเข้าเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา

สำหรับจำนวนหน่วยกิตและรายชื่อวิชาแกน ที่กำหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) อาจแตกต่างไปในแต่ละหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ตามคณะ/หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด 

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน​​