ขั้นตอนการจองหัวข้อโครงงาน รายวิชา MUGE 100

*เจ้าหน้าที่จะดำเนินการภายหลังจากนักศึกษาส่งข้อมูลหัวข้อโครงงาน 
ภายใน 7 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

  • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการภายหลังจากนักศึกษาส่งข้อมูลหัวข้อโครงงาน ภายใน 7 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
  • ค่าธรรมเนียม : ไม่คิดค่าธรรมเนียม
  • ช่องทางการให้บริการ : เว็บไซต์ https://lifelong.mahidol.ac.th/muge100project/