ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: banchong.mah@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6302

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
Email: naeti.suk@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-6334

ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
Email: chanokporn.pua@mahidol.ac.th
โทร : 02-849-4500