ข้อมูลสถิติการให้บริการ

จำนวนผู้เข้ารับบริการผ่านช่องทาง E-Service

จำนวนผู้เข้ารับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-In)

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ไม่มีจุดให้บริการแบบ Walk-In จึงไม่มีการเก็บข้อมูลในส่วนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ