อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550