การสำรวจการเปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

การสำรวจการเปิดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

แบบสำรวจรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเลือกเสรีที่จะเปิดสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2567

  1. ศึกษาคู่มือ “ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเลือกเสรี” ด้านบน หรือดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบไฟล์ คลิกที่นี่
  2. กรอกแบบสำรวจรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาเลือกเสรี ภาคการศึกษา 2/2566 คลิกที่นี่
  3. ตรวจสอบผลการกรอกแบบสำรวจ คลิกที่นี่

ติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาในการกรอกแบบสำรวจรายวิชาศึกษาทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
(Center for Life-integrated Learning, Mahidol University)
โทร. 02-849-4586, 02-849-4587, 02-849-4653
อีเมล lifelonglearning@mahidol.edu