บริการสนับสนุน

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิตให้บริการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้

  • บริการเว็บไซต์ MU-ALL ศูนย์รวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และบทเรียน Upskills/Reskills ของมหาวิทยาลัยมหิดล
  • บริการออกแบบบทเรียน Upskills/Reskills สำหรับกลุ่มเฉพาะ
  • บริการ Learning Facilitator ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงระหว่างการเดินทางในเส้นทางการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย