โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness Accommodation)

หน่วยงาน ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภท หลักสูตรประกาศนียบัตร/Non-Degree

กลุ่มเนื้อหา: Health and Wellness (Social)

ระยะเวลา 285 ชั่วโมง

รายละเอียด ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับจัดทำหลักสูตรอบรมด้าน Wellness ให้กับ 5 ประเภท เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจรวมถึงสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามแนวคิดการขับเคลื่อนสุขภาพเพื่อมุ่งสู่ความอยู่ดีมีสุขของผู้เข้ารับบริการ โดยโครงการจัดอบรม ด้าน Wellness Hotel เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าสู่การดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีอย่างถูกต้องในด้านกลุ่มที่พักนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ