หลักสูตรใบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ

หลักสูตรใบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ

หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภท หลักสูตรประกาศนียบัตร/Non-Degree

กลุ่มเนื้อหา: Health and Wellness (Physical)

ระยะเวลา 29 ชั่วโมง

รายละเอียด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ หลักการในการดูแลและ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขั้นตอนและวิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สุงอายุที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย