หลักสูตรการบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สำหรับคนพิการทางกาย และการเคลื่อนไหว

หลักสูตรการบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว

หน่วยงาน สถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภท หลักสูตรประกาศนียบัตร/Non-Degree

กลุ่มเนื้อหา: Health and Wellness (Physical)

ระยะเวลา 162 ชั่วโมง

รายละเอียด การอบรมสำหรับบุคลากรที่ทำงานในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้มีความรู้ในเทคนิค วิธีการ และมีทักษะที่ถูกต้องในการบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ