[สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่] ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างสุขผู้สูงอายุ 360 องศา

[สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่] ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างสุขผู้สูงอายุ 360 องศา

หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ประเภท หลักสูตรประกาศนียบัตร/Non-Degree

กลุ่มเนื้อหา: Health and Wellness (Physical, Mental)

ระยะเวลา 110 ชั่วโมง

รายละเอียด ใช้แนวคิดและกรอบ “สุขภาพองค์รวม ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกและพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติและการสร้างเสริมความสุข ๓๖๐ องศา (สุขภาพองค์รวม หรือสุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่) สำหรับผู้สูงอายุ จำเป็นต้องใช้ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent/facilitator) ที่เข้าใจแนวคิด หลักการ วิธีการ รวมถึงเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้อย่างทรงพลัง, การออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมชุมชนการเรียนรู้, ทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือกระบวนกร, แนวคิด หลักการ และเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยและแบบมีส่วนร่วม, หลักการและทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เรื่องเล่าเร้าพลัง การถอดบทเรียน การฟังอย่างลึกซึ้ง ฯ) การนอนหลับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การเตรียมตัวตายอย่างสงบและมีคุณภาพ (Palliative care) เป็นต้น