รายวิชาศึกษาทั่วไปข้ามสถาบัน

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปิดรายวิชาให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนสถาบันและสะสมในระบบคลังหน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ตามรายวิชาที่สนใจและได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย อีกทั้งช่วยให้มหาวิทยาลัยได้บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างกัน อันจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศ

เพื่อเป็นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จึงได้มีมติเห็นชอบให้เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประสานงานรวบรวมข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน สำรวจความต้องการรับเทียบรายวิชา และสร้างช่องทางประชาสัมพันธ์รายวิชาที่พร้อมเปิดสอน เพื่อให้มีรายวิชานำร่องให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ สามารถประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ ในปีการศึกษา 2657 นี้

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจส่งข้อมูลเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปข้ามสถาบัน (GenEd-X) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เสนอรายวิชา สถาบันเจ้าของรายวิชาส่งข้อมูลบทเรียนหรือรายวิชาที่ยินดีเปิดให้นักศึกษาจากต่างสถาบันร่วมเรียนได้ อาทิ รหัส ชื่อรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ (หลัก-รอง) จำนวนหน่วยกิต จำนวนผู้เรียน รูปแบบการเรียน การตัดสินผล แพลตฟอร์มที่ใช้ และค่าลงทะเบียนเรียน
  2. เลือกรายวิชา สถาบันต้นสังกัดของนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อบทเรียนหรือรายวิชาที่สถาบันอื่น ๆ เปิดให้นักศึกษาต่างสถาบันร่วมเรียนได้ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาของสถาบันที่นักศึกษาสังกัด 
  3. ระบุข้อมูลรายวิชาที่สามารถขอเทียบได้ สถาบันต้นสังกัดของนักศึกษา กรอกแบบสำรวจเพื่อให้ข้อมูลว่า มีบทเรียนหรือรายวิชาต่างสถาบันวิชาใดบ้างที่นักศึกษาในสังกัดของท่าน สามารถเลือกเรียนแล้วนำผลการเรียนมาขอเทียบได้ โดยเทียบกับรายวิชาใด ภายใต้เงื่อนไขใด และมีขั้นตอนปฏิบัติในการขอเทียบอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เรียนใช้ประกอบการพิจารณาเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอื่น ๆ (ดู ตัวอย่างการแสดงข้อมูลรายวิชาและสถาบันที่เปิดให้ขอเทียบ)

ผู้สนใจ สามารถคลิกตอบแบบสำรวจและตรวจสอบข้อมูล เพื่อเสนอรายวิชา เลือกรายวิชา หรือระบุรายวิชาที่สามารถขอเทียบได้ โดยคลิกที่หัวข้อของแต่ละขั้นตอน หรือเลือกจากตามเมนูต่อไปนี้