หลักสูตรใบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ

หลักสูตรใบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ

หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภท หลักสูตรประกาศนียบัตร/Non-Degree

กลุ่มเนื้อหา: Health and Wellness (Physical)

ระยะเวลา 29 ชั่วโมง

รายละเอียด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ หลักการในการดูแลและ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขั้นตอนและวิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สุงอายุที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness Accommodation)

Dimensions of wellness: Social

  • จัดโดย ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร/Non-Degree
  •  ๒๘๕ ชั่วโมง
  • ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับจัดทำหลักสูตรอบรมด้าน Wellness ให้กับ ๕ ประเภท เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจรวมถึงสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามแนวคิดการขับเคลื่อนสุขภาพเพื่อมุ่งสู่ความอยู่ดีมีสุขของผู้เข้ารับบริการ โดยโครงการจัดอบรม ด้าน Wellness Hotel เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าสู่การดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีอย่างถูกต้องในด้านกลุ่มที่พักนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

Leave a Comment