ตารางสอนวิชาแกน 2566

ดาวน์โหลดคู่มือการตรวจสอบตารางสอนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน

ขั้นตอนการตรวจสอบตารางสอน รายวิชาแกน

 1. ตรวจสอบกลุ่มเรียนตามรหัสนักศึกษา โดยกรอกรหัสนักศึกษา 7 หลักในกล่อง search เหนือตาราง
 2. ตรวจสอบวัน เวลา และห้องเรียนวิชา MUGE 100 จากเลขกลุ่ม (A,B,C)
 3. คลิกเลือกแท็บ ในไฟล์ข้อ 2 เพื่อตรวจสอบวันและเวลาเรียน ภาษาไทย โดยอิงจากกลุ่มเรียน MUGE 100 (เฉพาะคนที่เรียนภาษาไทย เทอมต้น)
 4. คลิกเลือกแท็บ ในไฟล์ข้อ 2  เพื่อตรวจสอบวันและเวลาเรียน ภาษาอังกฤษ โดยอิงจากกลุ่มเรียน MUGE 100
  • เฉพาะคนที่คอลัมน์ “ระดับ EN” เป็น  “Advanced” คลิกเลือกแท็บ ในไฟล์ข้อ 2  ตรวจสอบรายวิชาและช่วงเวลาที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ และเพิ่มรายวิชาในระบบ SmartEDU (โปรดตรวจสอบรหัสรายวิชาให้ถูกต้องตามกลุ่มหลักสูตร)
  • เฉพาะคนที่คอลัมน์ “ระดับ EN” เป็น  “ไม่มีคะแนน” ให้นำคะแนนภาษาอังกฤษมายื่นเพื่อขอปรับกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษให้ตรงกับระดับของตนเอง โดยสามารถยื่นคะแนน ได้ 2 ช่องทาง คือ 1) ยื่นด้วยตนเอง ที่ One Stop Service คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา หรือ 2) ยื่นออนไลน์ผ่านลิงก์ https://forms.gle/ Jribac9kutymLnM17 ภายใน 11 ส.ค. 2566 เวลา 17.00 น.  
 5. คลิกเลือกแท็บ ในไฟล์ข้อ 2  เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษแต่ละคาบ ว่าคาบใดเป็นการเรียนในห้อง คาบใดเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เฉพาะภาษาอังกฤษ 2 หน่วยกิต ไม่มีคาบเรียนรู้ด้วยตนเอง)
 6. หมายเหตุ – คาบที่ไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน นศ.สามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือกและเลือกเสรีได้
 7. กรณีพบปัญหาการจัดกลุ่มเรียน เช่น ระดับวิชาภาษาอังกฤษไม่ตรงกับคะแนนที่ยื่นในระบบ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ https://forms.gle/9NaE6zvFav4Xwe2P8
 8. ตรวจสอบห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Google Sheets | PDF)
 9. ดาวน์โหลดคู่มือการตรวจสอบตารางสอนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน

ตาราง 4 ตรวจสอบตารางสอน ปีการศึกษา 2566 (อัปเดต 24 ส.ค. 66)

 1. มีการปรับปรุงกลุ่มเรียนจาก ตาราง 3 ที่ประกาศก่อนหน้านี้
 2. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามตารางต่อไปนี้ เข้าร่วมกลุ่มไลน์เฉพาะกิจ https://line.me/R/ti/g/5GGFPQXcYx เพื่อติดตามขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน และประกาศเกี่ยวกับห้องเรียนเพิ่มเติม
 3. นักศึกษาที่ “ไม่มีคะแนน” จะไม่ได้รับการจัดกลุ่มเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
 4. รายวิชา LAEN 122 วันศุกร์ 10.30 – 12.30 น. เดิมมี 2 กลุ่ม ขณะนี้เพิ่ม CEFR A2 Sec 03 เรียนวันและเวลาเดียวกัน ห้องเรียนจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
รหัสนักศึกษาคณะหลักสูตรMUGE
100
กลุ่มย่อย
MUGE100
กลุ่ม
EN
ระดับ
EN
รหัสวิชา
EN
หน่วยกิต
EN
รหัสวิชา
TH
หน่วยกิต TH กลุ่ม
TH
6603111คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA1182.1ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH46 (ปลาย)
6603115คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB10192.1ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH52 (ปลาย)
6605018คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA016.2SEC211LAEN1033LATH1003TH2 (ต้น)
6605021คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09178.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH23 (ต้น)
6605032คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA0533.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH1 (ต้น)
6605036คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13209.1ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH27 (ต้น)
6605207คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11197.1ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH21 (ต้น)
6605269คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA0642.1ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH5 (ต้น)
6605305คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA0216.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH1 (ต้น)
6626028โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนB08172.2SEC231LAEN1033LATH1003TH51 (ปลาย)
6607040คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC07279.2SEC483LAEN1053LATH1003TH55 (ปลาย)
6608204คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC02235.1SEC493LAEN1053LATH1003TH29 (ต้น)
6626051โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนB13211.1SEC63 (ห้อง 326 อาคารสิริวิทยา On site วันพฤหัสบดี 15.30 - 17.30 น.)1LAEN1033LATH1003TH50 (ปลาย)
6609302คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA0643.1SEC333LAEN1053LATH1003TH42 (ปลาย)
6610069คณะกายภาพบำบัดวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดB14220.2SEC292LAEN1043LATH1003TH50 (ปลาย)
6626208โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB08171.2SEC31LAEN1033LATH1003TH50 (ปลาย)
6613016คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลA0971.2CEFR B1 Sec 032LAEN1232LATP1112TH2 (ปลาย)
6613219คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีC04252.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATP1112TH9 (ปลาย)
6615014คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC13323.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH32 (ต้น)
6615029คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมC03243.1ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH31 (ต้น)
6615068คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมA1398.1ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH8 (ต้น)
6619007คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตB11200.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH21 (ต้น)
6619059คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตC13326.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH32 (ต้น)
6626222โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB12208.1SEC31LAEN1033LATH1003TH51 (ปลาย)
6613006คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลC04255.1CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH11 (ปลาย)
6624183มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC06266.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATP1112TH12 (ปลาย)
6624191มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC03244.1CEFR C1 Sec 124LAEN1252LATP1112TH12 (ปลาย)
6624239มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารA1080.2CEFR B1 Sec 042LAEN1232LATP1112TH4 (ปลาย)
6624155มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรC05263.2CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH11 (ปลาย)
6624254มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA1073.2Advanced5Advanced2LATP1112TH1 (ปลาย)
6624241มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์C05258.2CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH8 (ปลาย)
6624259มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC05260.1CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH9 (ปลาย)
6624261มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตC06268.2CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH8 (ปลาย)
6624262มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิตA14106.1CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH2 (ปลาย)
6626049โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนA13101.1SEC544LAEN1063LATH1003TH45 (ปลาย)
6670217วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายA0861.2CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH2 (ปลาย)
6670218วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายC01230.2CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH8 (ปลาย)
6626104โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมC01230.2SEC432LAEN1043LATH1003TH55 (ปลาย)
6670226วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาA1184.2CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH6 (ปลาย)
6626123โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมB04141.1SEC113LAEN1053LATH1003TH49 (ปลาย)
6670243วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาC05261.1CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH7 (ปลาย)
6670246วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาA14109.1CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH4 (ปลาย)
6670249วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาC01230.1CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH11 (ปลาย)
6670269วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาA1398.1CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH5 (ปลาย)
6627210โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมB03129.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH49 (ปลาย)
6670100วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาA1076.1CEFR B1 Sec 052LAEN1232LATP1112TH4 (ปลาย)
6670107วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาA1181.1ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATP1112TH5 (ปลาย)
6670146วิทยาลัยราชสุดาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษาB02125.1SEC113LAEN1053LATH1003TH19 (ต้น)
6670184วิทยาลัยราชสุดาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวกB07162.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH19 (ต้น)
6670199วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายA13100.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATP1112TH1 (ปลาย)
6670681วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาC04256.2CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH10 (ปลาย)
6670683วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาC05264.2CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH7 (ปลาย)
6670220วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายC02239.2CEFR B1 Sec 062LAEN1232LATP1112TH7 (ปลาย)
6670687วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาC07280.1CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH11 (ปลาย)
6670237วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาC02237.1CEFR B2 Sec 093LAEN1242LATP1112TH9 (ปลาย)
6670242วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาA1293.1CEFR B2 Sec 103LAEN1242LATP1112TH5 (ปลาย)
6670690วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาA14107.1CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH1 (ปลาย)
6670244วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาA13101.1CEFR B1 Sec 072LAEN1232LATP1112TH2 (ปลาย)
6670695วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาC02237.1CEFR A2 Sec 031LAEN1222LATP1112TH12 (ปลาย)
6606073คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C14332.2SEC31LAEN1033LATH1003TH57 (ปลาย)
6670250วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาA0970.1CEFR B1 Sec 082LAEN1232LATP1112TH4 (ปลาย)
6670252วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาC04249.2CEFR B1 Sec 032LAEN1232LATP1112TH8 (ปลาย)
6670254วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาC05257.1CEFR B1 Sec 042LAEN1232LATP1112TH10 (ปลาย)
6670258วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาC07273.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATP1112TH7 (ปลาย)
6608237คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA14109.1SEC31LAEN1033LATH1003TH9 (ต้น)
6670429วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายA1294.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATP1112TH1 (ปลาย)
6670442วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายA1187.2CEFR B1 Sec 052LAEN1232LATP1112TH3 (ปลาย)
6670444วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายA1295.1ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATP1112TH5 (ปลาย)
6670463วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาC05262.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATP1112TH11 (ปลาย)
6670602วิทยาลัยราชสุดาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษาC05262.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH29 (ต้น)
6670677วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายA0864.2CEFR B1 Sec 062LAEN1232LATP1112TH5 (ปลาย)
6620028คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายB06159.2SEC11LAEN1033LATH1003TH15 (ต้น)
6626101โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมC14330.1SEC11LAEN1033LATH1003TH58 (ปลาย)
6626117โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมC03245.1SEC31LAEN1033LATH1003TH54 (ปลาย)
6626130โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรมC05261.2SEC31LAEN1033LATH1003TH53 (ปลาย)
6670691วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาC07275.1ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATP1112TH10 (ปลาย)
6626319โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่องB02127.1SEC21LAEN1033LATH1003TH49 (ปลาย)
6670696วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬาA1076.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATP1112TH4 (ปลาย)
6670710วิทยาลัยราชสุดาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวกC11307.2SEC31LAEN1033LATH1003TH36 (ต้น)
6670711วิทยาลัยราชสุดาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวกA14107.2SEC31LAEN1033LATH1003TH8 (ต้น)
6670713วิทยาลัยราชสุดาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวกC12320.2SEC31LAEN1033LATH1003TH37 (ต้น)
6687092คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลB04138.2ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH20 (ต้น)
6687110คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลC08281.1ไม่มีไม่มีคะแนนไม่มีไม่มีLATH1003TH32 (ต้น)
6687111คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลA0968.2SEC31LAEN1033LATH1003TH9 (ต้น)
6505682คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01002.1SEC323LAEN1053

ตาราง 1 ตรวจสอบตารางสอน ปีการศึกษา 2566

รหัสนักศึกษาคณะหลักสูตรMUGE
100
กลุ่ม
EN
ระดับ
EN
รหัสวิชา
EN
หน่วยกิต
EN
รหัสวิชา
TH
หน่วยกิต THกลุ่ม
TH
เทอม
TH
6601001คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC364LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601002คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601003คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC503LAEN1053LATH1003TH31(ต้น)
6601004คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC353LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6601005คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601006คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC513LAEN1053LATH1003TH29(ต้น)
6601007คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA12SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601008คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC374LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6601009คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06SEC483LAEN1053LATH1003TH30(ต้น)
6601010คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC384LAEN1063LATH1003TH26(ต้น)
6601011คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07SEC554LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601012คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6601013คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6601014คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC394LAEN1063LATH1003TH27(ต้น)
6601015คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08SEC194LAEN1063LATH1003TH37(ต้น)
6601016คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA14SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601017คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12SEC364LAEN1063LATH1003TH28(ต้น)
6601018คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09SEC204LAEN1063LATH1003TH32(ต้น)
6601019คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC374LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6601020คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601021คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10SEC143LAEN1053LATH1003TH33(ต้น)
6601022คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC384LAEN1063LATH1003TH22(ต้น)
6601023คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601024คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601025คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11SEC153LAEN1053LATH1003TH34(ต้น)
6601026คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC394LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601027คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12SEC163LAEN1053LATH1003TH35(ต้น)
6601028คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC364LAEN1063LATH1003TH24(ต้น)
6601029คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13SEC174LAEN1063LATH1003TH36(ต้น)
6601030คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC323LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6601031คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14SEC113LAEN1053LATH1003TH37(ต้น)
6601032คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601033คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC374LAEN1063LATH1003TH26(ต้น)
6601034คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6601035คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6601036คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA12SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601037คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA14SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601038คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01SEC493LAEN1053LATH1003TH29(ต้น)
6601039คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12SEC333LAEN1053LATH1003TH27(ต้น)
6601040คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601041คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03SEC503LAEN1053LATH1003TH30(ต้น)
6601042คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC384LAEN1063LATH1003TH28(ต้น)
6601043คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601044คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC544LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601045คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC394LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6601046คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC554LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6601047คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC364LAEN1063LATH1003TH22(ต้น)
6601048คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06SEC513LAEN1053LATH1003TH30(ต้น)
6601049คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC374LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601050คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07SEC483LAEN1053LATH1003TH31(ต้น)
6601051คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC384LAEN1063LATH1003TH24(ต้น)
6601052คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601053คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6601054คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08SEC123LAEN1053LATH1003TH32(ต้น)
6601055คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6601056คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC394LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6601057คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09SEC133LAEN1053LATH1003TH33(ต้น)
6601058คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12SEC343LAEN1053LATH1003TH26(ต้น)
6601059คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10SEC184LAEN1063LATH1003TH34(ต้น)
6601060คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601061คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA12SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601062คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA14SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601063คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC364LAEN1063LATH1003TH27(ต้น)
6601064คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601065คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601066คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6601067คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11SEC194LAEN1063LATH1003TH35(ต้น)
6601068คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6601069คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC353LAEN1053LATH1003TH28(ต้น)
6601070คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12SEC204LAEN1063LATH1003TH36(ต้น)
6601071คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC374LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6601072คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13SEC143LAEN1053LATH1003TH37(ต้น)
6601073คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601074คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601075คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA12SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601076คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC323LAEN1053LATH1003TH22(ต้น)
6601077คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14SEC174LAEN1063LATH1003TH32(ต้น)
6601078คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC384LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601079คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01SEC544LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6601080คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC333LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6601081คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA14SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601082คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03SEC493LAEN1053LATH1003TH30(ต้น)
6601083คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12SEC394LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6601084คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC503LAEN1053LATH1003TH31(ต้น)
6601085คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC364LAEN1063LATH1003TH26(ต้น)
6601086คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6601087คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC513LAEN1053LATH1003TH29(ต้น)
6601088คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC374LAEN1063LATH1003TH27(ต้น)
6601089คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6601090คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06SEC483LAEN1053LATH1003TH30(ต้น)
6601091คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC384LAEN1063LATH1003TH28(ต้น)
6601092คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07SEC554LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601093คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC394LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6601094คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08SEC184LAEN1063LATH1003TH33(ต้น)
6601095คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC364LAEN1063LATH1003TH22(ต้น)
6601096คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09SEC194LAEN1063LATH1003TH34(ต้น)
6601097คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC374LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601098คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10SEC204LAEN1063LATH1003TH35(ต้น)
6601099คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6601100คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12SEC343LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6601101คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11SEC153LAEN1053LATH1003TH36(ต้น)
6601102คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC384LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6601103คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12SEC163LAEN1053LATH1003TH37(ต้น)
6601104คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC394LAEN1063LATH1003TH26(ต้น)
6601105คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13SEC113LAEN1053LATH1003TH32(ต้น)
6601106คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC364LAEN1063LATH1003TH27(ต้น)
6601107คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14SEC174LAEN1063LATH1003TH33(ต้น)
6601108คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC374LAEN1063LATH1003TH28(ต้น)
6601109คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01SEC544LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6601110คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC384LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6601111คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03SEC554LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6601112คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC394LAEN1063LATH1003TH22(ต้น)
6601113คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC544LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601114คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12SEC353LAEN1053LATH1003TH23(ต้น)
6601115คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC554LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6601116คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC364LAEN1063LATH1003TH24(ต้น)
6601117คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06SEC544LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6601118คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC374LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6601119คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07SEC554LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601120คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601121คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601122คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC384LAEN1063LATH1003TH26(ต้น)
6601123คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08SEC184LAEN1063LATH1003TH34(ต้น)
6601124คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC394LAEN1063LATH1003TH27(ต้น)
6601125คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09SEC194LAEN1063LATH1003TH35(ต้น)
6601126คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601127คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601128คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC364LAEN1063LATH1003TH28(ต้น)
6601129คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10SEC204LAEN1063LATH1003TH36(ต้น)
6601130คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC374LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6601131คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA12SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601132คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6601133คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11SEC174LAEN1063LATH1003TH37(ต้น)
6601134คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB12SEC323LAEN1053LATH1003TH22(ต้น)
6601135คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12SEC123LAEN1053LATH1003TH32(ต้น)
6601136คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC384LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601137คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13SEC184LAEN1063LATH1003TH33(ต้น)
6601138คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC333LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6601139คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14SEC194LAEN1063LATH1003TH34(ต้น)
6601140คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC343LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6601141คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01SEC544LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6601142คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC394LAEN1063LATH1003TH26(ต้น)
6601143คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03SEC554LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6601144คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC364LAEN1063LATH1003TH27(ต้น)
6601145คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC544LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601146คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC374LAEN1063LATH1003TH28(ต้น)
6601147คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC554LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6601148คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC384LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6601149คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06SEC544LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6601150คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6601151คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC394LAEN1063LATH1003TH22(ต้น)
6601152คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07SEC554LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601153คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC364LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601154คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08SEC204LAEN1063LATH1003TH35(ต้น)
6601155คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601156คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC353LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6601157คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09SEC174LAEN1063LATH1003TH36(ต้น)
6601158คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC374LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6601159คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10SEC184LAEN1063LATH1003TH37(ต้น)
6601160คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC323LAEN1053LATH1003TH26(ต้น)
6601161คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601162คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11SEC194LAEN1063LATH1003TH32(ต้น)
6601163คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC384LAEN1063LATH1003TH27(ต้น)
6601164คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601165คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12SEC204LAEN1063LATH1003TH33(ต้น)
6601166คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601167คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC394LAEN1063LATH1003TH28(ต้น)
6601168คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13SEC174LAEN1063LATH1003TH34(ต้น)
6601169คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA12SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601170คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6601171คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6601172คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC364LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6601173คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601174คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14SEC184LAEN1063LATH1003TH35(ต้น)
6601175คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601176คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC333LAEN1053LATH1003TH22(ต้น)
6601177คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01SEC544LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6601178คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC374LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601179คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03SEC554LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6601180คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC384LAEN1063LATH1003TH24(ต้น)
6601181คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC544LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601182คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601183คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC394LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6601184คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601185คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601186คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC493LAEN1053LATH1003TH29(ต้น)
6601187คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC364LAEN1063LATH1003TH26(ต้น)
6601188คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06SEC554LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6601189คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC343LAEN1053LATH1003TH27(ต้น)
6601190คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07SEC544LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601191คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC374LAEN1063LATH1003TH28(ต้น)
6601192คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6601193คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08SEC133LAEN1053LATH1003TH36(ต้น)
6601194คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC384LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6601195คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6601196คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09SEC143LAEN1053LATH1003TH37(ต้น)
6601197คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC394LAEN1063LATH1003TH22(ต้น)
6601198คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10SEC194LAEN1063LATH1003TH32(ต้น)
6601199คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601200คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC364LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601201คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11SEC204LAEN1063LATH1003TH33(ต้น)
6601202คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601203คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601204คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601205คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC353LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6601206คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12SEC174LAEN1063LATH1003TH34(ต้น)
6601207คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC374LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6601208คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6601209คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6601210คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13SEC184LAEN1063LATH1003TH35(ต้น)
6601211คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6601212คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC384LAEN1063LATH1003TH26(ต้น)
6601213คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14SEC194LAEN1063LATH1003TH36(ต้น)
6601214คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC394LAEN1063LATH1003TH27(ต้น)
6601215คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01SEC554LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6601216คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC364LAEN1063LATH1003TH28(ต้น)
6601217คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03SEC544LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6601218คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC323LAEN1053LATH1003TH21(ต้น)
6601219คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC554LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601220คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC374LAEN1063LATH1003TH22(ต้น)
6601221คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC503LAEN1053LATH1003TH29(ต้น)
6601222คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC384LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601223คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06SEC544LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6601224คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC394LAEN1063LATH1003TH24(ต้น)
6601225คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07SEC554LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601226คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC364LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6601227คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08SEC204LAEN1063LATH1003TH37(ต้น)
6601228คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC374LAEN1063LATH1003TH26(ต้น)
6601229คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601230คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09SEC174LAEN1063LATH1003TH32(ต้น)
6601231คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC384LAEN1063LATH1003TH27(ต้น)
6601232คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10SEC184LAEN1063LATH1003TH33(ต้น)
6601233คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC394LAEN1063LATH1003TH28(ต้น)
6601234คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11SEC194LAEN1063LATH1003TH34(ต้น)
6601235คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC364LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6601236คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12SEC204LAEN1063LATH1003TH35(ต้น)
6601237คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC333LAEN1053LATH1003TH22(ต้น)
6601238คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13SEC174LAEN1063LATH1003TH36(ต้น)
6601239คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC374LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601240คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14SEC184LAEN1063LATH1003TH37(ต้น)
6601241คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601242คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601243คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601244คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC384LAEN1063LATH1003TH24(ต้น)
6601245คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC01SEC544LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6601246คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC394LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6601247คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6601248คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03SEC554LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6601249คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC364LAEN1063LATH1003TH26(ต้น)
6601250คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC544LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601251คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6601252คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC374LAEN1063LATH1003TH27(ต้น)
6601253คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6601254คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC554LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6601255คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC384LAEN1063LATH1003TH28(ต้น)
6601256คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06SEC544LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6601257คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC394LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6601258คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07SEC554LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601259คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC364LAEN1063LATH1003TH22(ต้น)
6601260คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601261คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC08SEC194LAEN1063LATH1003TH32(ต้น)
6601262คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC374LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601263คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601264คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC09SEC153LAEN1053LATH1003TH33(ต้น)
6601265คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC343LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6601266คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC10SEC204LAEN1063LATH1003TH34(ต้น)
6601267คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC353LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6601268คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC11SEC174LAEN1063LATH1003TH35(ต้น)
6601269คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC384LAEN1063LATH1003TH26(ต้น)
6601270คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC12SEC184LAEN1063LATH1003TH36(ต้น)
6601271คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC323LAEN1053LATH1003TH27(ต้น)
6601272คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601273คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC13SEC194LAEN1063LATH1003TH37(ต้น)
6601274คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC394LAEN1063LATH1003TH28(ต้น)
6601275คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6601276คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6601277คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC14SEC204LAEN1063LATH1003TH32(ต้น)
6601278คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC364LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6601279คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC03SEC544LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6601280คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC374LAEN1063LATH1003TH22(ต้น)
6601281คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6601282คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC513LAEN1053LATH1003TH30(ต้น)
6601283คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC384LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6601284คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC554LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6601285คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6601286คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC394LAEN1063LATH1003TH24(ต้น)
6601287คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC06SEC544LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6601288คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6601289คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC364LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6601290คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6601291คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิตC07SEC554LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6602001คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6602002คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6602003คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6602004คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6602005คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6602006คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6602007คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6602008คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6602009คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6602010คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6602011คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6602012คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6602013คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6602014คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6602015คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6602016คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6602017คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6602018คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6602019คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6602020คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6602021คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6602022คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6602023คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6602024คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6602025คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6602026คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6602027คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6602028คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6602029คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6602030คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6602031คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6602032คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6602033คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6602034คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6602035คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6602036คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6602037คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6602038คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6602039คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6602040คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6602041คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6602042คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6602043คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6602044คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6602045คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6602046คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6602047คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6602048คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6602049คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6602050คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6602051คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6602052คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6602053คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6602054คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6602055คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6602056คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6602057คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6602058คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6602059คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6602060คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6602061คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6602062คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6602063คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6602064คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6602065คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6602066คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6602067คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6602068คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6602069คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6602070คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6602071คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6602072คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC394LAEN1063LATH1003TH2(ต้น)
6602073คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB04SEC194LAEN1063LATH1003TH15(ต้น)
6602074คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6602075คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC10SEC204LAEN1063LATH1003TH32(ต้น)
6602076คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA13SEC483LAEN1053LATH1003TH9(ต้น)
6602077คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6602078คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6602079คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB06SEC174LAEN1063LATH1003TH16(ต้น)
6602080คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC11SEC184LAEN1063LATH1003TH33(ต้น)
6602081คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH3(ต้น)
6602082คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC364LAEN1063LATH1003TH4(ต้น)
6602083คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB07SEC194LAEN1063LATH1003TH17(ต้น)
6602084คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC12SEC204LAEN1063LATH1003TH34(ต้น)
6602085คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC374LAEN1063LATH1003TH5(ต้น)
6602086คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB01SEC174LAEN1063LATH1003TH18(ต้น)
6602087คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC13SEC184LAEN1063LATH1003TH35(ต้น)
6602088คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC493LAEN1053LATH1003TH9(ต้น)
6602089คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB02SEC194LAEN1063LATH1003TH19(ต้น)
6602090คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC14SEC113LAEN1053LATH1003TH36(ต้น)
6602091คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC503LAEN1053LATH1003TH10(ต้น)
6602092คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB03SEC204LAEN1063LATH1003TH20(ต้น)
6602093คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC01SEC554LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6602094คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC384LAEN1063LATH1003TH6(ต้น)
6602095คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB04SEC174LAEN1063LATH1003TH13(ต้น)
6602096คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC02SEC513LAEN1053LATH1003TH31(ต้น)
6602097คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC394LAEN1063LATH1003TH7(ต้น)
6602098คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB06SEC184LAEN1063LATH1003TH14(ต้น)
6602099คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6602100คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC03SEC544LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6602101คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA12SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6602102คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC364LAEN1063LATH1003TH2(ต้น)
6602103คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB07SEC123LAEN1053LATH1003TH15(ต้น)
6602104คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC554LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6602105คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC374LAEN1063LATH1003TH3(ต้น)
6602106คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB01SEC133LAEN1053LATH1003TH16(ต้น)
6602107คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC544LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6602108คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC384LAEN1063LATH1003TH4(ต้น)
6602109คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB02SEC143LAEN1053LATH1003TH17(ต้น)
6602110คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC06SEC483LAEN1053LATH1003TH29(ต้น)
6602111คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC394LAEN1063LATH1003TH5(ต้น)
6602112คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB03SEC194LAEN1063LATH1003TH18(ต้น)
6602113คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC07SEC554LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6602114คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC364LAEN1063LATH1003TH6(ต้น)
6602115คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB04SEC204LAEN1063LATH1003TH19(ต้น)
6602116คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA13SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6602117คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC08SEC174LAEN1063LATH1003TH37(ต้น)
6602118คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC374LAEN1063LATH1003TH7(ต้น)
6602119คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB06SEC184LAEN1063LATH1003TH20(ต้น)
6602120คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC09SEC194LAEN1063LATH1003TH32(ต้น)
6602121คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC384LAEN1063LATH1003TH1(ต้น)
6602122คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA14SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6602123คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB07SEC204LAEN1063LATH1003TH13(ต้น)
6602124คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC10SEC153LAEN1053LATH1003TH33(ต้น)
6602125คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC394LAEN1063LATH1003TH2(ต้น)
6602126คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB01SEC174LAEN1063LATH1003TH14(ต้น)
6602127คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6602128คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC11SEC184LAEN1063LATH1003TH34(ต้น)
6602129คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC364LAEN1063LATH1003TH3(ต้น)
6602130คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH9(ต้น)
6602131คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB02SEC194LAEN1063LATH1003TH15(ต้น)
6602132คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC12SEC163LAEN1053LATH1003TH35(ต้น)
6602133คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC374LAEN1063LATH1003TH4(ต้น)
6602134คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB03SEC204LAEN1063LATH1003TH16(ต้น)
6602135คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC13SEC113LAEN1053LATH1003TH36(ต้น)
6602136คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6602137คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC384LAEN1063LATH1003TH6(ต้น)
6602138คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB04SEC174LAEN1063LATH1003TH17(ต้น)
6602139คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC14SEC184LAEN1063LATH1003TH37(ต้น)
6602140คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC394LAEN1063LATH1003TH7(ต้น)
6602141คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH1(ต้น)
6602142คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6602143คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB06ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH18(ต้น)
6602144คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6602145คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC01SEC544LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6602146คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC493LAEN1053LATH1003TH9(ต้น)
6602147คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB07SEC194LAEN1063LATH1003TH19(ต้น)
6602148คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA12SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6602149คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA13SEC62AdvancedAdvanced3LATH1003TH8(ต้น)
6602150คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC02SEC554LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6602151คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC364LAEN1063LATH1003TH2(ต้น)
6602152คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB01SEC204LAEN1063LATH1003TH20(ต้น)
6602153คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC03SEC544LAEN1063LATH1003TH30(ต้น)
6602154คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA13SEC503LAEN1053LATH1003TH9(ต้น)
6602155คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA14SEC61AdvancedAdvanced3LATH1003TH10(ต้น)
6602156คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB02SEC123LAEN1053LATH1003TH13(ต้น)
6602157คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC554LAEN1063LATH1003TH31(ต้น)
6602158คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA14SEC513LAEN1053LATH1003TH8(ต้น)
6602159คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB03SEC174LAEN1063LATH1003TH14(ต้น)
6602160คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC544LAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6602161คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC374LAEN1063LATH1003TH3(ต้น)
6602162คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6602163คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6602164คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิตB04SEC133LAEN1053LATH1003TH15(ต้น)
6603001คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13SEC544LAEN1063LATH1003TH45(ปลาย)
6603002คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA06SEC221LAEN1033LATH1003TH38(ปลาย)
6603003คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB04SEC082LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6603004คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC04SEC442LAEN1043LATH1003TH54(ปลาย)
6603005คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14SEC452LAEN1043LATH1003TH45(ปลาย)
6603006คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB05SEC113LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6603007คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC05SEC554LAEN1063LATH1003TH55(ปลาย)
6603008คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08SEC544LAEN1063LATH1003TH43(ปลาย)
6603009คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB06SEC092LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6603010คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC06SEC513LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6603011คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09SEC483LAEN1053LATH1003TH43(ปลาย)
6603012คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB07SEC194LAEN1063LATH1003TH48(ปลาย)
6603013คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC07SEC462LAEN1043LATH1003TH54(ปลาย)
6603014คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10SEC554LAEN1063LATH1003TH46(ปลาย)
6603015คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB08SEC343LAEN1053LATH1003TH51(ปลาย)
6603016คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC08SEC204LAEN1063LATH1003TH59(ปลาย)
6603017คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11SEC544LAEN1063LATH1003TH44(ปลาย)
6603018คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB09SEC353LAEN1053LATH1003TH52(ปลาย)
6603019คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC09SEC102LAEN1043LATH1003TH60(ปลาย)
6603020คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA12SEC554LAEN1063LATH1003TH45(ปลาย)
6603021คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB10SEC262LAEN1043LATH1003TH50(ปลาย)
6603022คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC10SEC123LAEN1053LATH1003TH61(ปลาย)
6603023คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13SEC472LAEN1043LATH1003TH46(ปลาย)
6603024คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB11SEC374LAEN1063LATH1003TH51(ปลาย)
6603025คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC11SEC133LAEN1053LATH1003TH56(ปลาย)
6603026คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC13SEC021LAEN1033LATH1003TH57(ปลาย)
6603027คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14SEC493LAEN1053LATH1003TH44(ปลาย)
6603028คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA07SEC231LAEN1033LATH1003TH42(ปลาย)
6603029คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB12SEC323LAEN1053LATH1003TH52(ปลาย)
6603030คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC12SEC143LAEN1053LATH1003TH58(ปลาย)
6603031คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08SEC503LAEN1053LATH1003TH44(ปลาย)
6603032คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB13SEC333LAEN1053LATH1003TH50(ปลาย)
6603033คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC13SEC153LAEN1053LATH1003TH59(ปลาย)
6603034คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09SEC544LAEN1063LATH1003TH43(ปลาย)
6603035คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB14SEC343LAEN1053LATH1003TH51(ปลาย)
6603036คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC14SEC042LAEN1043LATH1003TH60(ปลาย)
6603037คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10SEC554LAEN1063LATH1003TH46(ปลาย)
6603038คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB01SEC163LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6603039คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC01SEC513LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6603040คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11SEC483LAEN1053LATH1003TH45(ปลาย)
6603041คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB02SEC052LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6603042คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC02SEC493LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6603043คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA12SEC503LAEN1053LATH1003TH43(ปลาย)
6603044คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB03SEC062LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6603045คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC03SEC513LAEN1053LATH1003TH54(ปลาย)
6603046คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13SEC432LAEN1043LATH1003TH44(ปลาย)
6603047คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB04SEC113LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6603048คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC04SEC483LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6603049คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14SEC493LAEN1053LATH1003TH45(ปลาย)
6603050คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB05SEC174LAEN1063LATH1003TH47(ปลาย)
6603051คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC05SEC442LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6603052คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08SEC503LAEN1053LATH1003TH46(ปลาย)
6603053คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB06SEC184LAEN1063LATH1003TH48(ปลาย)
6603054คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC06SEC513LAEN1053LATH1003TH54(ปลาย)
6603055คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09SEC544LAEN1063LATH1003TH44(ปลาย)
6603056คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB07SEC123LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6603057คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC07SEC554LAEN1063LATH1003TH55(ปลาย)
6603058คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10SEC544LAEN1063LATH1003TH46(ปลาย)
6603059คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB08SEC384LAEN1063LATH1003TH52(ปลาย)
6603060คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC08SEC133LAEN1053LATH1003TH61(ปลาย)
6603061คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11SEC483LAEN1053LATH1003TH45(ปลาย)
6603062คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB09SEC353LAEN1053LATH1003TH50(ปลาย)
6603063คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC09SEC143LAEN1053LATH1003TH56(ปลาย)
6603064คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA12SEC554LAEN1063LATH1003TH46(ปลาย)
6603065คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA05SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH39(ปลาย)
6603066คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB10ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH51(ปลาย)
6603067คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC10SEC194LAEN1063LATH1003TH57(ปลาย)
6603068คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13SEC493LAEN1053LATH1003TH43(ปลาย)
6603069คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB11SEC272LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6603070คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC11SEC153LAEN1053LATH1003TH58(ปลาย)
6603071คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14SEC544LAEN1063LATH1003TH43(ปลาย)
6603072คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA06SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH40(ปลาย)
6603073คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB12SEC282LAEN1043LATH1003TH50(ปลาย)
6603074คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA07SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH42(ปลาย)
6603075คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC12SEC163LAEN1053LATH1003TH59(ปลาย)
6603076คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08SEC554LAEN1063LATH1003TH45(ปลาย)
6603077คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB13SEC394LAEN1063LATH1003TH51(ปลาย)
6603078คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC13SEC113LAEN1053LATH1003TH60(ปลาย)
6603079คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09SEC503LAEN1053LATH1003TH45(ปลาย)
6603080คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB14SEC364LAEN1063LATH1003TH52(ปลาย)
6603081คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC14SEC123LAEN1053LATH1003TH61(ปลาย)
6603082คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10SEC544LAEN1063LATH1003TH44(ปลาย)
6603083คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB01SEC133LAEN1053LATH1003TH47(ปลาย)
6603084คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC01SEC513LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6603085คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11SEC483LAEN1053LATH1003TH43(ปลาย)
6603086คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB02SEC204LAEN1063LATH1003TH48(ปลาย)
6603087คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC02SEC493LAEN1053LATH1003TH54(ปลาย)
6603088คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA12SEC554LAEN1063LATH1003TH44(ปลาย)
6603089คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB03SEC143LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6603090คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC03SEC503LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6603091คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA01SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH41(ปลาย)
6603092คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13SEC513LAEN1053LATH1003TH46(ปลาย)
6603093คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA02SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH38(ปลาย)
6603094คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA03SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH42(ปลาย)
6603095คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB04SEC174LAEN1063LATH1003TH47(ปลาย)
6603096คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA04SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH38(ปลาย)
6603097คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC04SEC483LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6603098คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14SEC493LAEN1053LATH1003TH43(ปลาย)
6603099คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB05SEC153LAEN1053LATH1003TH48(ปลาย)
6603100คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC05SEC544LAEN1063LATH1003TH54(ปลาย)
6603101คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA05SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH41(ปลาย)
6603102คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08SEC503LAEN1053LATH1003TH44(ปลาย)
6603103คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB06SEC184LAEN1063LATH1003TH49(ปลาย)
6603104คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC06SEC513LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6603105คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09SEC554LAEN1063LATH1003TH44(ปลาย)
6603106คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB07SEC163LAEN1053LATH1003TH47(ปลาย)
6603107คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC07SEC483LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6603108คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10SEC493LAEN1053LATH1003TH46(ปลาย)
6603109คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB08SEC323LAEN1053LATH1003TH50(ปลาย)
6603110คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC08SEC113LAEN1053LATH1003TH56(ปลาย)
6603111คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH46(ปลาย)
6603112คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB09SEC374LAEN1063LATH1003TH51(ปลาย)
6603113คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC09SEC194LAEN1063LATH1003TH57(ปลาย)
6603114คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA12SEC544LAEN1063LATH1003TH45(ปลาย)
6603115คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB10ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH52(ปลาย)
6603116คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC10SEC123LAEN1053LATH1003TH58(ปลาย)
6603117คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA06SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH40(ปลาย)
6603118คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13SEC554LAEN1063LATH1003TH43(ปลาย)
6603119คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB11SEC333LAEN1053LATH1003TH50(ปลาย)
6603120คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA07SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH39(ปลาย)
6603121คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC11SEC133LAEN1053LATH1003TH59(ปลาย)
6603122คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14SEC544LAEN1063LATH1003TH45(ปลาย)
6603123คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB12SEC343LAEN1053LATH1003TH51(ปลาย)
6603124คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC12SEC143LAEN1053LATH1003TH60(ปลาย)
6603125คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08SEC554LAEN1063LATH1003TH43(ปลาย)
6603126คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB13SEC353LAEN1053LATH1003TH52(ปลาย)
6603127คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC13SEC153LAEN1053LATH1003TH61(ปลาย)
6603128คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09SEC544LAEN1063LATH1003TH46(ปลาย)
6603129คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB14SEC384LAEN1063LATH1003TH50(ปลาย)
6603130คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC14SEC163LAEN1053LATH1003TH56(ปลาย)
6603131คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10SEC503LAEN1053LATH1003TH45(ปลาย)
6603132คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB01SEC113LAEN1053LATH1003TH48(ปลาย)
6603133คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC01SEC452LAEN1043LATH1003TH54(ปลาย)
6603134คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11SEC554LAEN1063LATH1003TH44(ปลาย)
6603135คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB02SEC123LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6603136คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC02SEC544LAEN1063LATH1003TH55(ปลาย)
6603137คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA12SEC513LAEN1053LATH1003TH46(ปลาย)
6603138คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB03SEC133LAEN1053LATH1003TH47(ปลาย)
6603139คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC03SEC462LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6603140คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA13SEC483LAEN1053LATH1003TH43(ปลาย)
6603141คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB04SEC204LAEN1063LATH1003TH48(ปลาย)
6603142คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC04SEC554LAEN1063LATH1003TH54(ปลาย)
6603143คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA14SEC493LAEN1053LATH1003TH46(ปลาย)
6603144คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB06SEC143LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6603145คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC05SEC544LAEN1063LATH1003TH55(ปลาย)
6603146คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA08SEC503LAEN1053LATH1003TH44(ปลาย)
6603147คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB07SEC174LAEN1063LATH1003TH47(ปลาย)
6603148คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC06SEC554LAEN1063LATH1003TH53(ปลาย)
6603149คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA09SEC513LAEN1053LATH1003TH45(ปลาย)
6603150คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB01ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH48(ปลาย)
6603151คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC07SEC472LAEN1043LATH1003TH54(ปลาย)
6603152คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA10SEC544LAEN1063LATH1003TH44(ปลาย)
6603153คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB02SEC153LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6603154คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC08SEC072LAEN1043LATH1003TH57(ปลาย)
6603155คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA01SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH39(ปลาย)
6603156คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตA11SEC432LAEN1043LATH1003TH43(ปลาย)
6603157คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตB03SEC184LAEN1063LATH1003TH47(ปลาย)
6603158คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิตC09ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH58(ปลาย)
6604001คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC14SEC174LAEN1063LATH1003TH60(ปลาย)
6604002คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC374LAEN1063LATH1003TH40(ปลาย)
6604003คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB01SEC184LAEN1063LATH1003TH49(ปลาย)
6604004คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC01SEC544LAEN1063LATH1003TH55(ปลาย)
6604005คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC384LAEN1063LATH1003TH41(ปลาย)
6604006คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB02SEC123LAEN1053LATH1003TH47(ปลาย)
6604007คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC02SEC493LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6604008คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC394LAEN1063LATH1003TH41(ปลาย)
6604009คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB03SEC194LAEN1063LATH1003TH48(ปลาย)
6604010คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC03SEC503LAEN1053LATH1003TH54(ปลาย)
6604011คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC364LAEN1063LATH1003TH38(ปลาย)
6604012คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB04SEC204LAEN1063LATH1003TH49(ปลาย)
6604013คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC513LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6604014คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC374LAEN1063LATH1003TH42(ปลาย)
6604015คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH39(ปลาย)
6604016คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB05SEC174LAEN1063LATH1003TH47(ปลาย)
6604017คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC554LAEN1063LATH1003TH53(ปลาย)
6604018คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC384LAEN1063LATH1003TH38(ปลาย)
6604019คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB06SEC133LAEN1053LATH1003TH48(ปลาย)
6604020คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC06SEC544LAEN1063LATH1003TH54(ปลาย)
6604021คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC394LAEN1063LATH1003TH42(ปลาย)
6604022คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB07SEC184LAEN1063LATH1003TH49(ปลาย)
6604023คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH40(ปลาย)
6604024คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC07SEC554LAEN1063LATH1003TH55(ปลาย)
6604025คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC483LAEN1053LATH1003TH45(ปลาย)
6604026คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC364LAEN1063LATH1003TH52(ปลาย)
6604027คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC08SEC143LAEN1053LATH1003TH61(ปลาย)
6604028คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH41(ปลาย)
6604029คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH38(ปลาย)
6604030คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC544LAEN1063LATH1003TH46(ปลาย)
6604031คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC374LAEN1063LATH1003TH50(ปลาย)
6604032คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH39(ปลาย)
6604033คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC09SEC194LAEN1063LATH1003TH56(ปลาย)
6604034คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC493LAEN1053LATH1003TH46(ปลาย)
6604035คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH40(ปลาย)
6604036คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC384LAEN1063LATH1003TH51(ปลาย)
6604037คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC10SEC204LAEN1063LATH1003TH57(ปลาย)
6604038คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA11SEC503LAEN1053LATH1003TH43(ปลาย)
6604039คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB11SEC394LAEN1063LATH1003TH52(ปลาย)
6604040คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC11SEC153LAEN1053LATH1003TH58(ปลาย)
6604041คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH40(ปลาย)
6604042คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA12SEC554LAEN1063LATH1003TH45(ปลาย)
6604043คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB12SEC333LAEN1053LATH1003TH50(ปลาย)
6604044คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC12SEC174LAEN1063LATH1003TH59(ปลาย)
6604045คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA13SEC544LAEN1063LATH1003TH44(ปลาย)
6604046คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB13SEC343LAEN1053LATH1003TH51(ปลาย)
6604047คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC13SEC184LAEN1063LATH1003TH60(ปลาย)
6604048คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH42(ปลาย)
6604049คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA14SEC554LAEN1063LATH1003TH44(ปลาย)
6604050คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB14SEC364LAEN1063LATH1003TH52(ปลาย)
6604051คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH42(ปลาย)
6604052คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC14SEC163LAEN1053LATH1003TH61(ปลาย)
6604053คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA01SEC374LAEN1063LATH1003TH41(ปลาย)
6604054คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB01SEC194LAEN1063LATH1003TH47(ปลาย)
6604055คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC01SEC513LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6604056คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA02SEC384LAEN1063LATH1003TH39(ปลาย)
6604057คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH40(ปลาย)
6604058คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB02SEC204LAEN1063LATH1003TH48(ปลาย)
6604059คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC02SEC544LAEN1063LATH1003TH54(ปลาย)
6604060คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA03SEC394LAEN1063LATH1003TH42(ปลาย)
6604061คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB03SEC113LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6604062คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC03SEC483LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6604063คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC353LAEN1053LATH1003TH39(ปลาย)
6604064คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB04SEC174LAEN1063LATH1003TH47(ปลาย)
6604065คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA04SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH38(ปลาย)
6604066คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC04SEC493LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6604067คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA05SEC364LAEN1063LATH1003TH39(ปลาย)
6604068คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB05SEC123LAEN1053LATH1003TH48(ปลาย)
6604069คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC05SEC554LAEN1063LATH1003TH54(ปลาย)
6604070คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA06SEC374LAEN1063LATH1003TH41(ปลาย)
6604071คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB06SEC184LAEN1063LATH1003TH49(ปลาย)
6604072คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC06SEC503LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6604073คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA07SEC384LAEN1063LATH1003TH38(ปลาย)
6604074คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB07SEC133LAEN1053LATH1003TH47(ปลาย)
6604075คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC07SEC513LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6604076คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA08SEC544LAEN1063LATH1003TH46(ปลาย)
6604077คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB08SEC323LAEN1053LATH1003TH50(ปลาย)
6604078คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC08SEC194LAEN1063LATH1003TH56(ปลาย)
6604079คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA09SEC554LAEN1063LATH1003TH45(ปลาย)
6604080คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB09SEC394LAEN1063LATH1003TH51(ปลาย)
6604081คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC09SEC204LAEN1063LATH1003TH57(ปลาย)
6604082คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตA10SEC544LAEN1063LATH1003TH43(ปลาย)
6604083คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตB10SEC364LAEN1063LATH1003TH52(ปลาย)
6604084คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตC10SEC174LAEN1063LATH1003TH58(ปลาย)
6605001คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC211LAEN1033LATH1003TH1(ต้น)
6605002คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC292LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605003คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC323LAEN1053LATH1003TH2(ต้น)
6605004คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC333LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6605005คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC384LAEN1063LATH1003TH3(ต้น)
6605006คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC394LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6605007คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC343LAEN1053LATH1003TH4(ต้น)
6605008คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC302LAEN1043LATH1003TH26(ต้น)
6605009คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC364LAEN1063LATH1003TH5(ต้น)
6605011คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC312LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6605012คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC374LAEN1063LATH1003TH6(ต้น)
6605013คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC353LAEN1053LATH1003TH28(ต้น)
6605014คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6605015คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC252LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605017คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC323LAEN1053LATH1003TH21(ต้น)
6605018คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH2(ต้น)
6605019คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC333LAEN1053LATH1003TH22(ต้น)
6605020คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC262LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605021คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6605022คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH4(ต้น)
6605026คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH5(ต้น)
6605027คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC272LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605028คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC282LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6605029คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC292LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6605030คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC343LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6605032คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH1(ต้น)
6605033คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC302LAEN1043LATH1003TH26(ต้น)
6605034คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH2(ต้น)
6605035คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC353LAEN1053LATH1003TH3(ต้น)
6605036คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH27(ต้น)
6605038คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC384LAEN1063LATH1003TH4(ต้น)
6605039คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC323LAEN1053LATH1003TH28(ต้น)
6605040คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC394LAEN1063LATH1003TH5(ต้น)
6605041คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH6(ต้น)
6605042คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC333LAEN1053LATH1003TH21(ต้น)
6605043คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC312LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6605044คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC343LAEN1053LATH1003TH22(ต้น)
6605045คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC252LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605046คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC353LAEN1053LATH1003TH23(ต้น)
6605047คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC262LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6605048คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC272LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6605049คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC364LAEN1063LATH1003TH3(ต้น)
6605050คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC221LAEN1033LATH1003TH25(ต้น)
6605051คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC282LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6605052คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC292LAEN1043LATH1003TH26(ต้น)
6605053คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC374LAEN1063LATH1003TH5(ต้น)
6605054คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC302LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6605055คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC312LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605056คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC323LAEN1053LATH1003TH28(ต้น)
6605057คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC252LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6605058คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC384LAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6605059คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC262LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605060คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC272LAEN1043LATH1003TH22(ต้น)
6605061คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC231LAEN1033LATH1003TH2(ต้น)
6605062คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC394LAEN1063LATH1003TH23(ต้น)
6605063คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC282LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605064คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC292LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6605065คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC302LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6605066คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC333LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6605067คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC312LAEN1043LATH1003TH5(ต้น)
6605068คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC252LAEN1043LATH1003TH26(ต้น)
6605069คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC262LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605071คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC343LAEN1053LATH1003TH27(ต้น)
6605072คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH7(ต้น)
6605073คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC272LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605074คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC282LAEN1043LATH1003TH28(ต้น)
6605075คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC292LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6605076คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC302LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6605077คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC312LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605078คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC241LAEN1033LATH1003TH22(ต้น)
6605079คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC353LAEN1053LATH1003TH4(ต้น)
6605080คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC211LAEN1033LATH1003TH23(ต้น)
6605081คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC252LAEN1043LATH1003TH5(ต้น)
6605082คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC221LAEN1033LATH1003TH24(ต้น)
6605083คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC262LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605084คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC323LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6605085คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC333LAEN1053LATH1003TH7(ต้น)
6605086คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC343LAEN1053LATH1003TH26(ต้น)
6605087คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC272LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605088คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC353LAEN1053LATH1003TH27(ต้น)
6605089คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC282LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6605090คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC231LAEN1033LATH1003TH28(ต้น)
6605091คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC292LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605092คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC302LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6605093คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC312LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6605094คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC323LAEN1053LATH1003TH22(ต้น)
6605095คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC333LAEN1053LATH1003TH5(ต้น)
6605096คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC252LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605097คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC262LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605098คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC272LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6605099คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC343LAEN1053LATH1003TH7(ต้น)
6605100คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC282LAEN1043LATH1003TH25(ต้น)
6605101คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC292LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605102คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC241LAEN1033LATH1003TH26(ต้น)
6605103คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC364LAEN1063LATH1003TH2(ต้น)
6605104คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC302LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6605105คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC312LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605106คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC252LAEN1043LATH1003TH28(ต้น)
6605107คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC262LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6605108คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC272LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6605109คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC282LAEN1043LATH1003TH5(ต้น)
6605110คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC292LAEN1043LATH1003TH22(ต้น)
6605111คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC374LAEN1063LATH1003TH6(ต้น)
6605112คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC353LAEN1053LATH1003TH23(ต้น)
6605113คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC323LAEN1053LATH1003TH7(ต้น)
6605114คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC302LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6605115คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC312LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605116คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC384LAEN1063LATH1003TH25(ต้น)
6605117คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC252LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6605118คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC333LAEN1053LATH1003TH26(ต้น)
6605119คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC343LAEN1053LATH1003TH3(ต้น)
6605120คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC262LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6605121คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC353LAEN1053LATH1003TH4(ต้น)
6605122คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC323LAEN1053LATH1003TH28(ต้น)
6605123คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC333LAEN1053LATH1003TH5(ต้น)
6605124คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC272LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6605125คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC343LAEN1053LATH1003TH6(ต้น)
6605126คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC211LAEN1033LATH1003TH22(ต้น)
6605127คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC221LAEN1033LATH1003TH7(ต้น)
6605128คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC282LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605129คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC292LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605130คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC353LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6605131คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC302LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6605132คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC323LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6605133คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC312LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605134คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC333LAEN1053LATH1003TH26(ต้น)
6605135คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC252LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6605136คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC262LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6605137คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC343LAEN1053LATH1003TH5(ต้น)
6605138คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC272LAEN1043LATH1003TH28(ต้น)
6605140คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC282LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605141คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC292LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6605142คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC353LAEN1053LATH1003TH7(ต้น)
6605143คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC231LAEN1033LATH1003TH22(ต้น)
6605144คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC394LAEN1063LATH1003TH1(ต้น)
6605145คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC323LAEN1053LATH1003TH23(ต้น)
6605146คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC302LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6605147คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC312LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6605148คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC252LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605149คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC333LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6605150คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC262LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6605151คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC343LAEN1053LATH1003TH26(ต้น)
6605152คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC353LAEN1053LATH1003TH5(ต้น)
6605153คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC241LAEN1033LATH1003TH27(ต้น)
6605154คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC272LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605155คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC282LAEN1043LATH1003TH28(ต้น)
6605156คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC292LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6605157คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC302LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6605158คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC312LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605159คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC252LAEN1043LATH1003TH22(ต้น)
6605160คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC211LAEN1033LATH1003TH2(ต้น)
6605161คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC262LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605162คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC272LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605163คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC282LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6605164คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC364LAEN1063LATH1003TH4(ต้น)
6605165คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC323LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6605166คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC292LAEN1043LATH1003TH5(ต้น)
6605167คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC333LAEN1053LATH1003TH26(ต้น)
6605168คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC343LAEN1053LATH1003TH6(ต้น)
6605169คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC353LAEN1053LATH1003TH27(ต้น)
6605170คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC302LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6605171คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC323LAEN1053LATH1003TH28(ต้น)
6605172คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC312LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605173คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC333LAEN1053LATH1003TH21(ต้น)
6605174คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC252LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6605175คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC221LAEN1033LATH1003TH22(ต้น)
6605176คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC262LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605177คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC272LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605178คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC343LAEN1053LATH1003TH4(ต้น)
6605179คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH24(ต้น)
6605180คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC282LAEN1043LATH1003TH5(ต้น)
6605181คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC292LAEN1043LATH1003TH25(ต้น)
6605182คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC302LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605183คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC312LAEN1043LATH1003TH26(ต้น)
6605184คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC353LAEN1053LATH1003TH7(ต้น)
6605186คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC252LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6605188คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC262LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605189คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC272LAEN1043LATH1003TH28(ต้น)
6605190คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC231LAEN1033LATH1003TH2(ต้น)
6605191คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC282LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6605192คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC323LAEN1053LATH1003TH3(ต้น)
6605193คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC292LAEN1043LATH1003TH22(ต้น)
6605194คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC302LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6605195คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC312LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605196คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC333LAEN1053LATH1003TH5(ต้น)
6605197คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC343LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6605198คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC252LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605199คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC262LAEN1043LATH1003TH25(ต้น)
6605200คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC241LAEN1033LATH1003TH7(ต้น)
6605201คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC272LAEN1043LATH1003TH26(ต้น)
6605202คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC374LAEN1063LATH1003TH1(ต้น)
6605203คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC353LAEN1053LATH1003TH27(ต้น)
6605204คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC282LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6605205คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC292LAEN1043LATH1003TH28(ต้น)
6605206คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC384LAEN1063LATH1003TH3(ต้น)
6605207คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6605208คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC302LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6605209คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC323LAEN1053LATH1003TH22(ต้น)
6605210คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC394LAEN1063LATH1003TH5(ต้น)
6605211คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC312LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605212คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC252LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605213คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC211LAEN1033LATH1003TH24(ต้น)
6605214คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC262LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6605215คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC272LAEN1043LATH1003TH25(ต้น)
6605216คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC333LAEN1053LATH1003TH1(ต้น)
6605217คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC282LAEN1043LATH1003TH26(ต้น)
6605218คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC292LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6605219คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC302LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6605220คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC343LAEN1053LATH1003TH3(ต้น)
6605221คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC312LAEN1043LATH1003TH28(ต้น)
6605222คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC353LAEN1053LATH1003TH4(ต้น)
6605223คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC252LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6605224คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC323LAEN1053LATH1003TH5(ต้น)
6605225คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC262LAEN1043LATH1003TH22(ต้น)
6605227คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC272LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605228คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC282LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605229คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC333LAEN1053LATH1003TH7(ต้น)
6605230คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC292LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6605231คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC343LAEN1053LATH1003TH1(ต้น)
6605232คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC302LAEN1043LATH1003TH25(ต้น)
6605233คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC312LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6605234คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC353LAEN1053LATH1003TH26(ต้น)
6605235คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC221LAEN1033LATH1003TH3(ต้น)
6605236คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC252LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6605237คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC262LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6605239คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC272LAEN1043LATH1003TH28(ต้น)
6605240คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC282LAEN1043LATH1003TH5(ต้น)
6605241คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC292LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6605242คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC302LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605243คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH22(ต้น)
6605244คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC364LAEN1063LATH1003TH7(ต้น)
6605245คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC312LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605246คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC374LAEN1063LATH1003TH1(ต้น)
6605248คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC252LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6605249คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC323LAEN1053LATH1003TH2(ต้น)
6605250คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC262LAEN1043LATH1003TH25(ต้น)
6605251คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC272LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605252คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC282LAEN1043LATH1003TH26(ต้น)
6605253คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC292LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6605254คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC302LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6605255คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC231LAEN1033LATH1003TH5(ต้น)
6605256คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC241LAEN1033LATH1003TH28(ต้น)
6605257คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC333LAEN1053LATH1003TH6(ต้น)
6605258คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC312LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6605259คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC252LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6605260คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC262LAEN1043LATH1003TH22(ต้น)
6605261คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC343LAEN1053LATH1003TH1(ต้น)
6605262คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC272LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605263คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC282LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6605264คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC353LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6605265คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC292LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605266คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC211LAEN1033LATH1003TH25(ต้น)
6605267คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC384LAEN1063LATH1003TH4(ต้น)
6605268คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC302LAEN1043LATH1003TH26(ต้น)
6605269คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH5(ต้น)
6605270คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC312LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6605271คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC252LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605272คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC262LAEN1043LATH1003TH28(ต้น)
6605273คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC221LAEN1033LATH1003TH7(ต้น)
6605274คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC323LAEN1053LATH1003TH21(ต้น)
6605275คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC272LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605276คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC282LAEN1043LATH1003TH22(ต้น)
6605278คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH2(ต้น)
6605279คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC292LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605280คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC302LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605281คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC312LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6605282คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC252LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6605283คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC262LAEN1043LATH1003TH25(ต้น)
6605284คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC272LAEN1043LATH1003TH5(ต้น)
6605285คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC333LAEN1053LATH1003TH26(ต้น)
6605286คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07SEC282LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6605287คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC292LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6605288คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC343LAEN1053LATH1003TH7(ต้น)
6605289คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC302LAEN1043LATH1003TH28(ต้น)
6605290คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02SEC312LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6605291คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC252LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6605292คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA03SEC262LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6605293คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC353LAEN1053LATH1003TH22(ต้น)
6605294คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA04SEC272LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6605295คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC282LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605296คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA05SEC292LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6605297คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC302LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6605298คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA06SEC231LAEN1033LATH1003TH5(ต้น)
6605299คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC323LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6605300คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA07ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH6(ต้น)
6605301คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC312LAEN1043LATH1003TH26(ต้น)
6605302คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA01SEC252LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6605303คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB08SEC394LAEN1063LATH1003TH27(ต้น)
6605304คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB09SEC333LAEN1053LATH1003TH28(ต้น)
6605305คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตA02ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH1(ต้น)
6605306คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB10SEC262LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6605308คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB11SEC272LAEN1043LATH1003TH22(ต้น)
6605309คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB12SEC282LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6605310คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB13SEC343LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6605311คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิตB14SEC353LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6606001คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C07SEC544LAEN1063LATH1003TH55(ปลาย)
6606002คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A05SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH38(ปลาย)
6606003คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A08SEC493LAEN1053LATH1003TH43(ปลาย)
6606005คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A06SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH40(ปลาย)
6606006คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B08SEC333LAEN1053LATH1003TH50(ปลาย)
6606007คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C08SEC204LAEN1063LATH1003TH61(ปลาย)
6606008คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A09SEC503LAEN1053LATH1003TH44(ปลาย)
6606010คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A07SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH42(ปลาย)
6606011คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A01SEC59AdvancedAdvanced3LATH1003TH39(ปลาย)
6606012คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B09SEC343LAEN1053LATH1003TH51(ปลาย)
6606013คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C09SEC153LAEN1053LATH1003TH56(ปลาย)
6606014คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A10SEC452LAEN1043LATH1003TH44(ปลาย)
6606015คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B10SEC282LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6606016คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C10SEC062LAEN1043LATH1003TH57(ปลาย)
6606017คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A11SEC554LAEN1063LATH1003TH46(ปลาย)
6606018คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B11SEC364LAEN1063LATH1003TH50(ปลาย)
6606019คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C11SEC163LAEN1053LATH1003TH58(ปลาย)
6606020คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A12SEC544LAEN1063LATH1003TH45(ปลาย)
6606021คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B12SEC292LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6606022คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C12SEC113LAEN1053LATH1003TH59(ปลาย)
6606023คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A13SEC462LAEN1043LATH1003TH43(ปลาย)
6606024คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B13SEC302LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6606025คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C13SEC123LAEN1053LATH1003TH60(ปลาย)
6606026คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A14SEC472LAEN1043LATH1003TH45(ปลาย)
6606027คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B14SEC312LAEN1043LATH1003TH50(ปลาย)
6606028คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C14SEC072LAEN1043LATH1003TH61(ปลาย)
6606029คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A01SEC374LAEN1063LATH1003TH39(ปลาย)
6606030คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B01SEC082LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6606031คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C01SEC432LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6606032คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A02SEC252LAEN1043LATH1003TH38(ปลาย)
6606033คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B02SEC092LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6606034คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C02SEC554LAEN1063LATH1003TH54(ปลาย)
6606035คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C13SEC011LAEN1033LATH1003TH56(ปลาย)
6606036คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A03SEC262LAEN1043LATH1003TH40(ปลาย)
6606037คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B03SEC102LAEN1043LATH1003TH49(ปลาย)
6606038คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C03SEC513LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6606039คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A04SEC384LAEN1063LATH1003TH41(ปลาย)
6606040คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B04SEC042LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6606041คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C04SEC544LAEN1063LATH1003TH53(ปลาย)
6606042คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A05SEC272LAEN1043LATH1003TH42(ปลาย)
6606043คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B05SEC174LAEN1063LATH1003TH48(ปลาย)
6606044คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C05SEC483LAEN1053LATH1003TH54(ปลาย)
6606045คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A07SEC241LAEN1033LATH1003TH42(ปลาย)
6606046คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A06SEC394LAEN1063LATH1003TH41(ปลาย)
6606047คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B06SEC133LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6606048คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C06SEC493LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6606049คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A07SEC282LAEN1043LATH1003TH38(ปลาย)
6606050คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B07SEC184LAEN1063LATH1003TH47(ปลาย)
6606051คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C07SEC503LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6606052คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A08SEC554LAEN1063LATH1003TH43(ปลาย)
6606053คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B08SEC364LAEN1063LATH1003TH51(ปลาย)
6606054คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C08SEC194LAEN1063LATH1003TH57(ปลาย)
6606055คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A09SEC513LAEN1053LATH1003TH46(ปลาย)
6606056คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B09SEC292LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6606057คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C09SEC143LAEN1053LATH1003TH58(ปลาย)
6606058คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A10SEC483LAEN1053LATH1003TH45(ปลาย)
6606059คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B10SEC302LAEN1043LATH1003TH50(ปลาย)
6606060คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C10SEC153LAEN1053LATH1003TH59(ปลาย)
6606061คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A11SEC544LAEN1063LATH1003TH46(ปลาย)
6606062คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B11SEC374LAEN1063LATH1003TH51(ปลาย)
6606063คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C11SEC204LAEN1063LATH1003TH60(ปลาย)
6606064คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A02SEC60AdvancedAdvanced3LATH1003TH42(ปลาย)
6606065คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A12SEC493LAEN1053LATH1003TH44(ปลาย)
6606066คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B12SEC353LAEN1053LATH1003TH52(ปลาย)
6606067คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C12SEC163LAEN1053LATH1003TH61(ปลาย)
6606068คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A13SEC442LAEN1043LATH1003TH43(ปลาย)
6606069คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B13SEC384LAEN1063LATH1003TH50(ปลาย)
6606070คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C13SEC174LAEN1063LATH1003TH56(ปลาย)
6606071คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A14SEC503LAEN1053LATH1003TH44(ปลาย)
6606072คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B14SEC312LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6606073คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C14ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH57(ปลาย)
6606074คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A01SEC323LAEN1053LATH1003TH39(ปลาย)
6606075คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B01SEC113LAEN1053LATH1003TH48(ปลาย)
6606076คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C01SEC513LAEN1053LATH1003TH54(ปลาย)
6606077คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A02SEC333LAEN1053LATH1003TH38(ปลาย)
6606078คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B02SEC052LAEN1043LATH1003TH49(ปลาย)
6606079คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C02SEC483LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6606080คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A03SEC343LAEN1053LATH1003TH41(ปลาย)
6606081คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B03SEC184LAEN1063LATH1003TH47(ปลาย)
6606082คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C03SEC493LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6606083คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A04SEC353LAEN1053LATH1003TH39(ปลาย)
6606084คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B04SEC123LAEN1053LATH1003TH48(ปลาย)
6606085คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C04SEC503LAEN1053LATH1003TH54(ปลาย)
6606086คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A05SEC252LAEN1043LATH1003TH40(ปลาย)
6606087คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B05SEC062LAEN1043LATH1003TH49(ปลาย)
6606089คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C05SEC554LAEN1063LATH1003TH55(ปลาย)
6606090คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A06SEC323LAEN1053LATH1003TH40(ปลาย)
6606091คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B06SEC133LAEN1053LATH1003TH47(ปลาย)
6606092คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C06SEC544LAEN1063LATH1003TH53(ปลาย)
6606093คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A07SEC262LAEN1043LATH1003TH41(ปลาย)
6606094คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B07SEC143LAEN1053LATH1003TH48(ปลาย)
6606095คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C07SEC554LAEN1063LATH1003TH54(ปลาย)
6606096คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A08SEC513LAEN1053LATH1003TH45(ปลาย)
6606097คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B08SEC333LAEN1053LATH1003TH52(ปลาย)
6606098คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C08SEC153LAEN1053LATH1003TH58(ปลาย)
6606099คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A09SEC544LAEN1063LATH1003TH43(ปลาย)
6606100คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์B09SEC394LAEN1063LATH1003TH50(ปลาย)
6606101คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์C09SEC163LAEN1053LATH1003TH59(ปลาย)
6606102คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์A10SEC452LAEN1043LATH1003TH46(ปลาย)
6607001คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB10SEC364LAEN1063LATH1003TH51(ปลาย)
6607004คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC10SEC113LAEN1053LATH1003TH60(ปลาย)
6607005คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA03SEC57AdvancedAdvanced3LATH1003TH42(ปลาย)
6607006คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA11SEC462LAEN1043LATH1003TH45(ปลาย)
6607007คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC14SEC021LAEN1033LATH1003TH61(ปลาย)
6607008คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB11SEC343LAEN1053LATH1003TH52(ปลาย)
6607009คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC11SEC123LAEN1053LATH1003TH56(ปลาย)
6607010คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA12SEC483LAEN1053LATH1003TH44(ปลาย)
6607011คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB12SEC353LAEN1053LATH1003TH50(ปลาย)
6607013คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC12SEC133LAEN1053LATH1003TH57(ปลาย)
6607014คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA13SEC493LAEN1053LATH1003TH43(ปลาย)
6607015คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB13SEC374LAEN1063LATH1003TH51(ปลาย)
6607016คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC13SEC194LAEN1063LATH1003TH58(ปลาย)
6607017คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA14SEC472LAEN1043LATH1003TH44(ปลาย)
6607018คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB14SEC384LAEN1063LATH1003TH52(ปลาย)
6607019คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC14SEC204LAEN1063LATH1003TH59(ปลาย)
6607020คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA01SEC272LAEN1043LATH1003TH40(ปลาย)
6607021คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB01SEC143LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6607022คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC01SEC554LAEN1063LATH1003TH55(ปลาย)
6607023คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA02SEC394LAEN1063LATH1003TH38(ปลาย)
6607024คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB02SEC153LAEN1053LATH1003TH47(ปลาย)
6607025คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC02SEC432LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6607026คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA03SEC323LAEN1053LATH1003TH38(ปลาย)
6607027คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB03SEC072LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6607028คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC03SEC503LAEN1053LATH1003TH54(ปลาย)
6607029คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA04SEC333LAEN1053LATH1003TH42(ปลาย)
6607030คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB04SEC163LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6607031คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC04SEC442LAEN1043LATH1003TH55(ปลาย)
6607032คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA05SEC343LAEN1053LATH1003TH39(ปลาย)
6607033คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB05SEC113LAEN1053LATH1003TH47(ปลาย)
6607034คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC05SEC513LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6607035คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA06SEC364LAEN1063LATH1003TH41(ปลาย)
6607036คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB06SEC174LAEN1063LATH1003TH48(ปลาย)
6607037คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC06SEC483LAEN1053LATH1003TH54(ปลาย)
6607038คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA07SEC353LAEN1053LATH1003TH39(ปลาย)
6607039คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB07SEC082LAEN1043LATH1003TH49(ปลาย)
6607040คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC07ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH55(ปลาย)
6607041คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA04SEC58AdvancedAdvanced3LATH1003TH40(ปลาย)
6607042คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA08SEC452LAEN1043LATH1003TH46(ปลาย)
6607043คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB08SEC374LAEN1063LATH1003TH50(ปลาย)
6607044คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคC08SEC123LAEN1053LATH1003TH60(ปลาย)
6607045คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคA09SEC544LAEN1063LATH1003TH45(ปลาย)
6607046คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคB09SEC282LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6608001คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A01SEC221LAEN1033LATH1003TH2(ต้น)
6608002คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C08SEC021LAEN1033LATH1003TH37(ต้น)
6608003คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C09SEC082LAEN1043LATH1003TH32(ต้น)
6608005คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A01SEC282LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6608007คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B10SEC292LAEN1043LATH1003TH28(ต้น)
6608008คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C10SEC092LAEN1043LATH1003TH33(ต้น)
6608009คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A02SEC302LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6608010คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B11SEC312LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6608011คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C11SEC102LAEN1043LATH1003TH34(ต้น)
6608012คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A12SEC432LAEN1043LATH1003TH10(ต้น)
6608013คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B12SEC333LAEN1053LATH1003TH22(ต้น)
6608014คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C12ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH35(ต้น)
6608015คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A02SEC231LAEN1033LATH1003TH5(ต้น)
6608017คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A13SEC442LAEN1043LATH1003TH8(ต้น)
6608018คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B13SEC252LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6608020คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C09SEC031LAEN1033LATH1003TH36(ต้น)
6608022คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC12SEC031LAEN1033LATH1003TH36(ต้น)
6608023คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA04SEC292LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6608024คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA06SEC231LAEN1033LATH1003TH3(ต้น)
6608025คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC13SEC011LAEN1033LATH1003TH37(ต้น)
6608026คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA07SEC241LAEN1033LATH1003TH4(ต้น)
6608027คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB02SEC092LAEN1043LATH1003TH17(ต้น)
6608028คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC02SEC452LAEN1043LATH1003TH31(ต้น)
6608029คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA12SEC493LAEN1053LATH1003TH9(ต้น)
6608030คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB03SEC102LAEN1043LATH1003TH18(ต้น)
6608032คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC03SEC462LAEN1043LATH1003TH29(ต้น)
6608033คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA13SEC472LAEN1043LATH1003TH10(ต้น)
6608034คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA06SEC252LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6608035คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB06SEC062LAEN1043LATH1003TH16(ต้น)
6608036คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC06SEC462LAEN1043LATH1003TH29(ต้น)
6608037คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA07SEC353LAEN1053LATH1003TH1(ต้น)
6608038คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB07SEC133LAEN1053LATH1003TH17(ต้น)
6608039คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA07SEC211LAEN1033LATH1003TH2(ต้น)
6608040คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC07SEC472LAEN1043LATH1003TH30(ต้น)
6608041คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA05SEC374LAEN1063LATH1003TH3(ต้น)
6608042คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB08SEC262LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6608043คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC08SEC072LAEN1043LATH1003TH34(ต้น)
6608044คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA01SEC272LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6608045คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB09SEC323LAEN1053LATH1003TH28(ต้น)
6608046คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC09SEC082LAEN1043LATH1003TH35(ต้น)
6608047คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA02SEC282LAEN1043LATH1003TH5(ต้น)
6608048คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC14SEC011LAEN1033LATH1003TH36(ต้น)
6608049คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB05SEC062LAEN1043LATH1003TH16(ต้น)
6608050คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA01SEC231LAEN1033LATH1003TH4(ต้น)
6608051คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC05SEC472LAEN1043LATH1003TH30(ต้น)
6608052คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA06SEC312LAEN1043LATH1003TH5(ต้น)
6608053คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB06SEC072LAEN1043LATH1003TH17(ต้น)
6608054คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC06SEC432LAEN1043LATH1003TH31(ต้น)
6608055คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC08SEC011LAEN1033LATH1003TH33(ต้น)
6608056คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA07SEC252LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6608057คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB07SEC082LAEN1043LATH1003TH18(ต้น)
6608058คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA02SEC241LAEN1033LATH1003TH7(ต้น)
6608059คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC09SEC021LAEN1033LATH1003TH34(ต้น)
6608060คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC07SEC442LAEN1043LATH1003TH29(ต้น)
6608061คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C13SEC042LAEN1043LATH1003TH37(ต้น)
6608062คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A14SEC452LAEN1043LATH1003TH9(ต้น)
6608063คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B14SEC262LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6608064คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C14SEC143LAEN1053LATH1003TH32(ต้น)
6608065คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A03SEC272LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6608066คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B01SEC052LAEN1043LATH1003TH17(ต้น)
6608067คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C01SEC462LAEN1043LATH1003TH29(ต้น)
6608068คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A04SEC282LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6608069คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A03SEC241LAEN1033LATH1003TH1(ต้น)
6608070คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C10SEC011LAEN1033LATH1003TH33(ต้น)
6608071คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B02SEC062LAEN1043LATH1003TH18(ต้น)
6608072คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A04SEC211LAEN1033LATH1003TH2(ต้น)
6608073คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C02SEC472LAEN1043LATH1003TH30(ต้น)
6608074คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C11SEC021LAEN1033LATH1003TH34(ต้น)
6608075คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A05SEC292LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6608076คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B03SEC072LAEN1043LATH1003TH19(ต้น)
6608077คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C03SEC432LAEN1043LATH1003TH31(ต้น)
6608078คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A06SEC302LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6608079คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B04SEC153LAEN1053LATH1003TH20(ต้น)
6608080คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C04SEC442LAEN1043LATH1003TH29(ต้น)
6608081คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A05SEC221LAEN1033LATH1003TH5(ต้น)
6608082คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A07SEC312LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6608083คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B05SEC082LAEN1043LATH1003TH13(ต้น)
6608084คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C05SEC452LAEN1043LATH1003TH30(ต้น)
6608085คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A07SEC252LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6608086คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B06SEC092LAEN1043LATH1003TH14(ต้น)
6608087คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C06SEC462LAEN1043LATH1003TH31(ต้น)
6608088คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A03SEC262LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6608089คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC14SEC021LAEN1033LATH1003TH32(ต้น)
6608090คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB04SEC133LAEN1053LATH1003TH19(ต้น)
6608091คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC04SEC432LAEN1043LATH1003TH30(ต้น)
6608092คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA14SEC442LAEN1043LATH1003TH8(ต้น)
6608093คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB05SEC042LAEN1043LATH1003TH20(ต้น)
6608094คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA01SEC211LAEN1033LATH1003TH5(ต้น)
6608095คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC05SEC452LAEN1043LATH1003TH31(ต้น)
6608096คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC08SEC031LAEN1033LATH1003TH33(ต้น)
6608097คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA05SEC302LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6608098คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB06SEC052LAEN1043LATH1003TH13(ต้น)
6608099คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC06SEC462LAEN1043LATH1003TH29(ต้น)
6608100คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA01SEC312LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6608101คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB07SEC062LAEN1043LATH1003TH14(ต้น)
6608102คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC07SEC472LAEN1043LATH1003TH30(ต้น)
6608103คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA02SEC221LAEN1033LATH1003TH1(ต้น)
6608104คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA02SEC252LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6608105คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB10SEC292LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6608106คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC10SEC092LAEN1043LATH1003TH37(ต้น)
6608107คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA03SEC302LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6608108คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB11SEC312LAEN1043LATH1003TH22(ต้น)
6608109คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC11SEC102LAEN1043LATH1003TH32(ต้น)
6608110คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA12SEC432LAEN1043LATH1003TH10(ต้น)
6608111คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB12SEC333LAEN1053LATH1003TH23(ต้น)
6608112คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC12SEC042LAEN1043LATH1003TH33(ต้น)
6608113คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA13SEC503LAEN1053LATH1003TH8(ต้น)
6608114คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB13SEC252LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6608115คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA01SEC262LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6608116คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB08SEC272LAEN1043LATH1003TH28(ต้น)
6608117คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC08SEC123LAEN1053LATH1003TH35(ต้น)
6608118คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA02SEC282LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6608119คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB09SEC292LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6608120คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA03SEC211LAEN1033LATH1003TH3(ต้น)
6608121คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC09SEC092LAEN1043LATH1003TH36(ต้น)
6608122คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA03SEC302LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6608123คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC10SEC031LAEN1033LATH1003TH37(ต้น)
6608125คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B07SEC102LAEN1043LATH1003TH15(ต้น)
6608126คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C07SEC503LAEN1053LATH1003TH29(ต้น)
6608127คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A10SEC513LAEN1053LATH1003TH10(ต้น)
6608128คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B08SEC343LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6608129คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C08SEC163LAEN1053LATH1003TH35(ต้น)
6608130คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A12SEC483LAEN1053LATH1003TH8(ต้น)
6608132คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B09SEC353LAEN1053LATH1003TH26(ต้น)
6608133คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C09SEC042LAEN1043LATH1003TH36(ต้น)
6608134คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A13SEC472LAEN1043LATH1003TH9(ต้น)
6608135คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B10SEC272LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6608137คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C10SEC052LAEN1043LATH1003TH37(ต้น)
6608138คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A14SEC432LAEN1043LATH1003TH10(ต้น)
6608139คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B11SEC323LAEN1053LATH1003TH28(ต้น)
6608140คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C11SEC062LAEN1043LATH1003TH32(ต้น)
6608141คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A11SEC493LAEN1053LATH1003TH8(ต้น)
6608142คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B12SEC282LAEN1043LATH1003TH21(ต้น)
6608143คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C12SEC113LAEN1053LATH1003TH33(ต้น)
6608144คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A08SEC503LAEN1053LATH1003TH9(ต้น)
6608145คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B13SEC333LAEN1053LATH1003TH22(ต้น)
6608146คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C13SEC123LAEN1053LATH1003TH34(ต้น)
6608147คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A09SEC513LAEN1053LATH1003TH10(ต้น)
6608148คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B14SEC343LAEN1053LATH1003TH23(ต้น)
6608149คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C14SEC072LAEN1043LATH1003TH35(ต้น)
6608150คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์A10SEC483LAEN1053LATH1003TH8(ต้น)
6608151คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์B01SEC082LAEN1043LATH1003TH16(ต้น)
6608152คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์C01SEC442LAEN1043LATH1003TH30(ต้น)
6608153คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB08SEC353LAEN1053LATH1003TH24(ต้น)
6608154คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC08SEC143LAEN1053LATH1003TH34(ต้น)
6608155คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA03SEC262LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6608156คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB09SEC323LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6608157คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC09SEC072LAEN1043LATH1003TH35(ต้น)
6608158คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA12SEC432LAEN1043LATH1003TH9(ต้น)
6608159คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB10SEC333LAEN1053LATH1003TH26(ต้น)
6608160คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC10SEC082LAEN1043LATH1003TH36(ต้น)
6608161คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA13SEC503LAEN1053LATH1003TH10(ต้น)
6608162คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB11SEC343LAEN1053LATH1003TH27(ต้น)
6608163คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC11SEC153LAEN1053LATH1003TH37(ต้น)
6608164คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA14SEC513LAEN1053LATH1003TH8(ต้น)
6608165คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB12SEC353LAEN1053LATH1003TH28(ต้น)
6608167คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC12SEC092LAEN1043LATH1003TH32(ต้น)
6608168คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA04SEC384LAEN1063LATH1003TH4(ต้น)
6608169คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB13ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH21(ต้น)
6608170คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC09SEC011LAEN1033LATH1003TH33(ต้น)
6608171คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC13SEC102LAEN1043LATH1003TH34(ต้น)
6608172คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA05SEC272LAEN1043LATH1003TH5(ต้น)
6608173คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB14SEC282LAEN1043LATH1003TH22(ต้น)
6608174คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC14SEC042LAEN1043LATH1003TH35(ต้น)
6608175คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA10SEC483LAEN1053LATH1003TH9(ต้น)
6608176คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB01SEC204LAEN1063LATH1003TH15(ต้น)
6608177คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC01SEC442LAEN1043LATH1003TH31(ต้น)
6608178คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA11SEC493LAEN1053LATH1003TH10(ต้น)
6608179คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB02SEC163LAEN1053LATH1003TH16(ต้น)
6608180คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC02SEC452LAEN1043LATH1003TH29(ต้น)
6608181คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA12SEC503LAEN1053LATH1003TH8(ต้น)
6608182คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB03SEC174LAEN1063LATH1003TH17(ต้น)
6608183คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC03SEC462LAEN1043LATH1003TH30(ต้น)
6608184คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA13SEC513LAEN1053LATH1003TH9(ต้น)
6608185คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB04SEC052LAEN1043LATH1003TH18(ต้น)
6608186คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC04SEC483LAEN1053LATH1003TH31(ต้น)
6608187คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA14SEC493LAEN1053LATH1003TH10(ต้น)
6608188คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB05SEC062LAEN1043LATH1003TH19(ต้น)
6608189คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC05SEC503LAEN1053LATH1003TH29(ต้น)
6608191คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA08SEC513LAEN1053LATH1003TH8(ต้น)
6608192คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยB06SEC072LAEN1043LATH1003TH20(ต้น)
6608193คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยC06SEC472LAEN1043LATH1003TH30(ต้น)
6608194คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยA01SEC292LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6608195คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC13SEC143LAEN1053LATH1003TH34(ต้น)
6608196คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA14SEC442LAEN1043LATH1003TH9(ต้น)
6608197คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB14SEC343LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6608198คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC14SEC052LAEN1043LATH1003TH35(ต้น)
6608199คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA01SEC262LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6608200คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB01SEC153LAEN1053LATH1003TH18(ต้น)
6608201คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC01SEC452LAEN1043LATH1003TH31(ต้น)
6608202คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA02SEC272LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6608203คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB02SEC163LAEN1053LATH1003TH19(ต้น)
6608204คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC02ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH29(ต้น)
6608205คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA03SEC282LAEN1043LATH1003TH2(ต้น)
6608206คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB03SEC113LAEN1053LATH1003TH20(ต้น)
6608207คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC03SEC462LAEN1043LATH1003TH30(ต้น)
6608208คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA04SEC292LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6608209คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB04SEC123LAEN1053LATH1003TH13(ต้น)
6608210คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC04SEC513LAEN1053LATH1003TH31(ต้น)
6608211คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA05SEC353LAEN1053LATH1003TH4(ต้น)
6608212คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB05SEC194LAEN1063LATH1003TH14(ต้น)
6608213คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC05SEC483LAEN1053LATH1003TH29(ต้น)
6608214คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA06SEC302LAEN1043LATH1003TH5(ต้น)
6608215คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB06SEC062LAEN1043LATH1003TH15(ต้น)
6608216คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC06SEC493LAEN1053LATH1003TH30(ต้น)
6608217คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA07SEC323LAEN1053LATH1003TH6(ต้น)
6608218คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB07SEC133LAEN1053LATH1003TH16(ต้น)
6608219คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC07SEC472LAEN1043LATH1003TH31(ต้น)
6608220คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA04SEC312LAEN1043LATH1003TH7(ต้น)
6608221คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB08SEC252LAEN1043LATH1003TH26(ต้น)
6608222คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารC08SEC072LAEN1043LATH1003TH36(ต้น)
6608223คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารA05SEC262LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6608224คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารB09SEC272LAEN1043LATH1003TH27(ต้น)
6608225คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB10SEC312LAEN1043LATH1003TH22(ต้น)
6608226คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA04SEC221LAEN1033LATH1003TH5(ต้น)
6608227คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC10SEC102LAEN1043LATH1003TH32(ต้น)
6608228คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA04SEC252LAEN1043LATH1003TH6(ต้น)
6608229คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB11SEC262LAEN1043LATH1003TH23(ต้น)
6608230คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC11SEC042LAEN1043LATH1003TH33(ต้น)
6608231คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA12SEC493LAEN1053LATH1003TH10(ต้น)
6608232คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB12SEC272LAEN1043LATH1003TH24(ต้น)
6608233คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC12SEC052LAEN1043LATH1003TH34(ต้น)
6608234คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA13SEC452LAEN1043LATH1003TH8(ต้น)
6608235คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB13SEC333LAEN1053LATH1003TH25(ต้น)
6608236คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC13SEC062LAEN1043LATH1003TH35(ต้น)
6608237คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA14ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH9(ต้น)
6608238คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB14SEC282LAEN1043LATH1003TH26(ต้น)
6608239คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC14SEC072LAEN1043LATH1003TH36(ต้น)
6608240คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA01SEC343LAEN1053LATH1003TH7(ต้น)
6608241คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB01SEC082LAEN1043LATH1003TH19(ต้น)
6608242คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC11SEC011LAEN1033LATH1003TH37(ต้น)
6608243คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC01SEC462LAEN1043LATH1003TH30(ต้น)
6608244คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA02SEC292LAEN1043LATH1003TH1(ต้น)
6608245คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA05SEC231LAEN1033LATH1003TH2(ต้น)
6608246คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB02SEC092LAEN1043LATH1003TH20(ต้น)
6608247คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC02SEC472LAEN1043LATH1003TH31(ต้น)
6608248คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA03SEC302LAEN1043LATH1003TH3(ต้น)
6608249คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB03SEC102LAEN1043LATH1003TH13(ต้น)
6608250คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC03SEC432LAEN1043LATH1003TH29(ต้น)
6608251คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA04SEC312LAEN1043LATH1003TH4(ต้น)
6608252คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB04SEC042LAEN1043LATH1003TH14(ต้น)
6608253คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC04SEC442LAEN1043LATH1003TH30(ต้น)
6608254คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA05SEC364LAEN1063LATH1003TH5(ต้น)
6608255คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC12SEC021LAEN1033LATH1003TH32(ต้น)
6608256คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมA06SEC241LAEN1033LATH1003TH6(ต้น)
6608257คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมB05SEC052LAEN1043LATH1003TH15(ต้น)
6608258คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC05SEC452LAEN1043LATH1003TH31(ต้น)
6608259คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมC13SEC031LAEN1033LATH1003TH33(ต้น)
6609001คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09SEC092LAEN1043LATH1003TH61(ปลาย)
6609002คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01SEC211LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609003คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA10SEC462LAEN1043LATH1003TH43(ปลาย)
6609004คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB10SEC292LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6609005คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10SEC133LAEN1053LATH1003TH56(ปลาย)
6609006คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA11SEC472LAEN1043LATH1003TH46(ปลาย)
6609007คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB11SEC302LAEN1043LATH1003TH50(ปลาย)
6609008คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11SEC102LAEN1043LATH1003TH57(ปลาย)
6609009คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA12SEC432LAEN1043LATH1003TH46(ปลาย)
6609010คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB12SEC323LAEN1053LATH1003TH51(ปลาย)
6609011คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08SEC031LAEN1033LATH1003TH58(ปลาย)
6609013คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12SEC042LAEN1043LATH1003TH59(ปลาย)
6609014คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA13SEC442LAEN1043LATH1003TH44(ปลาย)
6609015คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02SEC221LAEN1033LATH1003TH42(ปลาย)
6609016คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB13SEC312LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6609017คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13SEC052LAEN1043LATH1003TH60(ปลาย)
6609018คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09SEC011LAEN1033LATH1003TH61(ปลาย)
6609019คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA14SEC452LAEN1043LATH1003TH45(ปลาย)
6609020คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB14SEC333LAEN1053LATH1003TH50(ปลาย)
6609021คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14SEC062LAEN1043LATH1003TH56(ปลาย)
6609022คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03SEC231LAEN1033LATH1003TH38(ปลาย)
6609023คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01SEC252LAEN1043LATH1003TH39(ปลาย)
6609024คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10SEC021LAEN1033LATH1003TH57(ปลาย)
6609026คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB01SEC072LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6609027คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC01SEC493LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6609028คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04SEC241LAEN1033LATH1003TH40(ปลาย)
6609029คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02SEC262LAEN1043LATH1003TH42(ปลาย)
6609030คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB02SEC082LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6609031คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC02SEC503LAEN1053LATH1003TH54(ปลาย)
6609033คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03SEC272LAEN1043LATH1003TH38(ปลาย)
6609034คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11SEC031LAEN1033LATH1003TH58(ปลาย)
6609035คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB03SEC092LAEN1043LATH1003TH49(ปลาย)
6609036คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC03SEC513LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6609037คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04SEC282LAEN1043LATH1003TH41(ปลาย)
6609038คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB04SEC102LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6609039คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC04SEC462LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6609040คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05SEC211LAEN1033LATH1003TH39(ปลาย)
6609041คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05SEC292LAEN1043LATH1003TH39(ปลาย)
6609042คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB05SEC143LAEN1053LATH1003TH48(ปลาย)
6609043คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC05SEC472LAEN1043LATH1003TH54(ปลาย)
6609044คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06SEC302LAEN1043LATH1003TH40(ปลาย)
6609045คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12SEC011LAEN1033LATH1003TH59(ปลาย)
6609046คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB06SEC042LAEN1043LATH1003TH49(ปลาย)
6609047คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC06SEC432LAEN1043LATH1003TH55(ปลาย)
6609048คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07SEC312LAEN1043LATH1003TH42(ปลาย)
6609049คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06SEC221LAEN1033LATH1003TH38(ปลาย)
6609050คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB07SEC052LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6609051คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC07SEC442LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6609052คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13SEC021LAEN1033LATH1003TH60(ปลาย)
6609053คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07SEC231LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609054คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA08SEC483LAEN1053LATH1003TH43(ปลาย)
6609055คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB08SEC252LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6609056คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08SEC062LAEN1043LATH1003TH61(ปลาย)
6609057คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA09SEC452LAEN1043LATH1003TH44(ปลาย)
6609058คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB09SEC262LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6609059คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09SEC072LAEN1043LATH1003TH56(ปลาย)
6609060คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14SEC031LAEN1033LATH1003TH57(ปลาย)
6609061คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01SEC241LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609062คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA10SEC462LAEN1043LATH1003TH45(ปลาย)
6609063คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB10SEC343LAEN1053LATH1003TH50(ปลาย)
6609064คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10SEC153LAEN1053LATH1003TH58(ปลาย)
6609065คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA11SEC472LAEN1043LATH1003TH46(ปลาย)
6609066คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08SEC011LAEN1033LATH1003TH59(ปลาย)
6609067คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02SEC211LAEN1033LATH1003TH40(ปลาย)
6609068คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB11SEC272LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6609069คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09SEC021LAEN1033LATH1003TH60(ปลาย)
6609070คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11SEC082LAEN1043LATH1003TH61(ปลาย)
6609071คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA12SEC432LAEN1043LATH1003TH43(ปลาย)
6609072คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB12SEC282LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6609073คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12SEC092LAEN1043LATH1003TH56(ปลาย)
6609074คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA13SEC442LAEN1043LATH1003TH45(ปลาย)
6609075คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB13SEC292LAEN1043LATH1003TH50(ปลาย)
6609076คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13SEC102LAEN1043LATH1003TH57(ปลาย)
6609077คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA14SEC452LAEN1043LATH1003TH44(ปลาย)
6609078คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB14SEC302LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6609079คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14SEC042LAEN1043LATH1003TH58(ปลาย)
6609080คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01SEC312LAEN1043LATH1003TH42(ปลาย)
6609081คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB01SEC052LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6609082คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC01SEC493LAEN1053LATH1003TH54(ปลาย)
6609083คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02SEC252LAEN1043LATH1003TH39(ปลาย)
6609084คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB02SEC062LAEN1043LATH1003TH49(ปลาย)
6609085คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC02SEC503LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6609086คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03SEC221LAEN1033LATH1003TH39(ปลาย)
6609087คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03SEC353LAEN1053LATH1003TH40(ปลาย)
6609088คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10SEC031LAEN1033LATH1003TH59(ปลาย)
6609089คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04SEC231LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609090คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11SEC011LAEN1033LATH1003TH60(ปลาย)
6609091คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB03SEC072LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6609092คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC03SEC462LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6609093คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05SEC241LAEN1033LATH1003TH40(ปลาย)
6609094คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04SEC323LAEN1053LATH1003TH38(ปลาย)
6609095คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB04SEC082LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6609096คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12SEC021LAEN1033LATH1003TH61(ปลาย)
6609097คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC04SEC472LAEN1043LATH1003TH54(ปลาย)
6609098คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05SEC262LAEN1043LATH1003TH38(ปลาย)
6609099คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB05SEC163LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6609100คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06SEC211LAEN1033LATH1003TH42(ปลาย)
6609101คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13SEC031LAEN1033LATH1003TH56(ปลาย)
6609102คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC05SEC432LAEN1043LATH1003TH55(ปลาย)
6609103คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06SEC272LAEN1043LATH1003TH42(ปลาย)
6609104คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB06SEC092LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6609105คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07SEC221LAEN1033LATH1003TH39(ปลาย)
6609106คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14SEC011LAEN1033LATH1003TH57(ปลาย)
6609107คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC06SEC442LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6609108คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07SEC282LAEN1043LATH1003TH42(ปลาย)
6609109คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01SEC231LAEN1033LATH1003TH40(ปลาย)
6609110คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08SEC021LAEN1033LATH1003TH58(ปลาย)
6609111คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02SEC241LAEN1033LATH1003TH40(ปลาย)
6609112คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB07SEC102LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6609113คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09SEC031LAEN1033LATH1003TH59(ปลาย)
6609114คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC07ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH54(ปลาย)
6609115คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03SEC211LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609116คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA08SEC513LAEN1053LATH1003TH44(ปลาย)
6609117คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB08SEC292LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6609118คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10SEC011LAEN1033LATH1003TH60(ปลาย)
6609119คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04SEC221LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609120คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08SEC042LAEN1043LATH1003TH61(ปลาย)
6609121คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA09SEC452LAEN1043LATH1003TH44(ปลาย)
6609122คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11SEC021LAEN1033LATH1003TH56(ปลาย)
6609123คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB09SEC302LAEN1043LATH1003TH50(ปลาย)
6609124คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09SEC052LAEN1043LATH1003TH57(ปลาย)
6609125คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05SEC231LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609126คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA10SEC462LAEN1043LATH1003TH43(ปลาย)
6609127คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB10SEC312LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6609128คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12SEC031LAEN1033LATH1003TH58(ปลาย)
6609129คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10SEC062LAEN1043LATH1003TH59(ปลาย)
6609130คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA11SEC472LAEN1043LATH1003TH46(ปลาย)
6609131คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB11SEC252LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6609132คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06SEC241LAEN1033LATH1003TH39(ปลาย)
6609133คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11SEC072LAEN1043LATH1003TH60(ปลาย)
6609134คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13SEC011LAEN1033LATH1003TH61(ปลาย)
6609135คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA12SEC432LAEN1043LATH1003TH45(ปลาย)
6609136คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB12ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH50(ปลาย)
6609137คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07SEC211LAEN1033LATH1003TH39(ปลาย)
6609138คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12SEC082LAEN1043LATH1003TH56(ปลาย)
6609139คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA13SEC442LAEN1043LATH1003TH43(ปลาย)
6609140คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB13SEC262LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6609141คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14SEC021LAEN1033LATH1003TH57(ปลาย)
6609142คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01SEC221LAEN1033LATH1003TH42(ปลาย)
6609143คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13SEC092LAEN1043LATH1003TH58(ปลาย)
6609144คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA14SEC452LAEN1043LATH1003TH46(ปลาย)
6609145คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB14SEC272LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6609146คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08SEC031LAEN1033LATH1003TH59(ปลาย)
6609147คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14SEC102LAEN1043LATH1003TH60(ปลาย)
6609148คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02SEC231LAEN1033LATH1003TH42(ปลาย)
6609149คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01SEC282LAEN1043LATH1003TH38(ปลาย)
6609150คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB01SEC042LAEN1043LATH1003TH49(ปลาย)
6609151คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09SEC011LAEN1033LATH1003TH61(ปลาย)
6609152คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03SEC241LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609153คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10SEC021LAEN1033LATH1003TH56(ปลาย)
6609154คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC01SEC462LAEN1043LATH1003TH55(ปลาย)
6609155คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02SEC292LAEN1043LATH1003TH42(ปลาย)
6609156คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB02SEC052LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6609157คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC02SEC472LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6609158คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03SEC302LAEN1043LATH1003TH38(ปลาย)
6609159คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04SEC211LAEN1033LATH1003TH38(ปลาย)
6609160คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11SEC031LAEN1033LATH1003TH57(ปลาย)
6609161คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB03SEC062LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6609162คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC03SEC432LAEN1043LATH1003TH54(ปลาย)
6609163คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04SEC312LAEN1043LATH1003TH41(ปลาย)
6609164คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05SEC221LAEN1033LATH1003TH40(ปลาย)
6609165คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB04SEC072LAEN1043LATH1003TH49(ปลาย)
6609166คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12SEC011LAEN1033LATH1003TH58(ปลาย)
6609167คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC04SEC554LAEN1063LATH1003TH55(ปลาย)
6609168คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05SEC333LAEN1053LATH1003TH39(ปลาย)
6609170คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06SEC231LAEN1033LATH1003TH40(ปลาย)
6609171คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB05SEC082LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6609172คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC05SEC442LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6609173คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13SEC021LAEN1033LATH1003TH59(ปลาย)
6609174คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06SEC252LAEN1043LATH1003TH38(ปลาย)
6609175คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB06SEC092LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6609176คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07SEC241LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609177คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC06SEC544LAEN1063LATH1003TH54(ปลาย)
6609178คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14SEC031LAEN1033LATH1003TH60(ปลาย)
6609180คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07SEC262LAEN1043LATH1003TH38(ปลาย)
6609181คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01SEC211LAEN1033LATH1003TH42(ปลาย)
6609182คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB07SEC102LAEN1043LATH1003TH49(ปลาย)
6609183คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC07SEC452LAEN1043LATH1003TH55(ปลาย)
6609184คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA08SEC462LAEN1043LATH1003TH44(ปลาย)
6609185คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB08SEC272LAEN1043LATH1003TH50(ปลาย)
6609186คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08SEC042LAEN1043LATH1003TH61(ปลาย)
6609187คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA09SEC472LAEN1043LATH1003TH46(ปลาย)
6609188คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08SEC011LAEN1033LATH1003TH56(ปลาย)
6609189คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB09SEC282LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6609190คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02SEC221LAEN1033LATH1003TH40(ปลาย)
6609191คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09SEC113LAEN1053LATH1003TH57(ปลาย)
6609192คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09SEC021LAEN1033LATH1003TH58(ปลาย)
6609193คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA10SEC432LAEN1043LATH1003TH45(ปลาย)
6609194คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB10SEC292LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6609195คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10SEC052LAEN1043LATH1003TH59(ปลาย)
6609196คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03SEC231LAEN1033LATH1003TH39(ปลาย)
6609197คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA11SEC442LAEN1043LATH1003TH45(ปลาย)
6609198คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10SEC031LAEN1033LATH1003TH60(ปลาย)
6609199คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB11SEC302LAEN1043LATH1003TH50(ปลาย)
6609200คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11SEC123LAEN1053LATH1003TH61(ปลาย)
6609201คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA12SEC452LAEN1043LATH1003TH43(ปลาย)
6609202คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB12SEC312LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6609203คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04SEC241LAEN1033LATH1003TH38(ปลาย)
6609204คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12SEC062LAEN1043LATH1003TH56(ปลาย)
6609205คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA13SEC462LAEN1043LATH1003TH46(ปลาย)
6609206คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB13SEC252LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6609207คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11SEC011LAEN1033LATH1003TH57(ปลาย)
6609208คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13SEC072LAEN1043LATH1003TH58(ปลาย)
6609209คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05SEC211LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609210คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA14SEC472LAEN1043LATH1003TH43(ปลาย)
6609211คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB14SEC262LAEN1043LATH1003TH50(ปลาย)
6609212คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14SEC082LAEN1043LATH1003TH59(ปลาย)
6609213คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01SEC272LAEN1043LATH1003TH38(ปลาย)
6609214คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB01SEC092LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6609215คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12SEC021LAEN1033LATH1003TH60(ปลาย)
6609216คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06SEC221LAEN1033LATH1003TH40(ปลาย)
6609217คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC01SEC432LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6609218คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13SEC031LAEN1033LATH1003TH61(ปลาย)
6609219คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07SEC231LAEN1033LATH1003TH39(ปลาย)
6609220คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02SEC343LAEN1053LATH1003TH42(ปลาย)
6609221คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB02SEC102LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6609222คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14SEC011LAEN1033LATH1003TH56(ปลาย)
6609223คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC02SEC442LAEN1043LATH1003TH54(ปลาย)
6609224คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03SEC282LAEN1043LATH1003TH38(ปลาย)
6609225คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB03SEC133LAEN1053LATH1003TH49(ปลาย)
6609226คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01SEC241LAEN1033LATH1003TH39(ปลาย)
6609227คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC03SEC483LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6609228คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04SEC292LAEN1043LATH1003TH40(ปลาย)
6609229คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08SEC021LAEN1033LATH1003TH57(ปลาย)
6609230คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02SEC211LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609231คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB04SEC042LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6609232คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC04SEC452LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6609233คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05SEC302LAEN1043LATH1003TH41(ปลาย)
6609234คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB05SEC052LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6609235คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC05SEC462LAEN1043LATH1003TH54(ปลาย)
6609236คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06SEC312LAEN1043LATH1003TH39(ปลาย)
6609237คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB06SEC062LAEN1043LATH1003TH49(ปลาย)
6609238คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09SEC031LAEN1033LATH1003TH58(ปลาย)
6609239คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC06SEC472LAEN1043LATH1003TH55(ปลาย)
6609240คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07SEC252LAEN1043LATH1003TH42(ปลาย)
6609241คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB07SEC072LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6609242คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03SEC221LAEN1033LATH1003TH40(ปลาย)
6609243คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC07SEC432LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6609244คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10SEC011LAEN1033LATH1003TH59(ปลาย)
6609245คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA08SEC442LAEN1043LATH1003TH46(ปลาย)
6609246คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB08SEC262LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6609247คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08SEC082LAEN1043LATH1003TH60(ปลาย)
6609248คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04SEC231LAEN1033LATH1003TH42(ปลาย)
6609249คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11SEC021LAEN1033LATH1003TH61(ปลาย)
6609250คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA09SEC452LAEN1043LATH1003TH44(ปลาย)
6609252คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB09SEC272LAEN1043LATH1003TH52(ปลาย)
6609253คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09SEC092LAEN1043LATH1003TH56(ปลาย)
6609254คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA10SEC462LAEN1043LATH1003TH43(ปลาย)
6609255คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB10SEC282LAEN1043LATH1003TH50(ปลาย)
6609256คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05SEC241LAEN1033LATH1003TH38(ปลาย)
6609257คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10SEC102LAEN1043LATH1003TH57(ปลาย)
6609258คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA11SEC472LAEN1043LATH1003TH45(ปลาย)
6609259คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB11SEC292LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6609260คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11SEC143LAEN1053LATH1003TH58(ปลาย)
6609261คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA12SEC432LAEN1043LATH1003TH44(ปลาย)
6609262คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12SEC031LAEN1033LATH1003TH59(ปลาย)
6609263คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06SEC211LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609264คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB12SEC353LAEN1053LATH1003TH52(ปลาย)
6609265คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12SEC042LAEN1043LATH1003TH60(ปลาย)
6609266คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA13SEC442LAEN1043LATH1003TH45(ปลาย)
6609267คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13SEC011LAEN1033LATH1003TH61(ปลาย)
6609268คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07SEC221LAEN1033LATH1003TH39(ปลาย)
6609269คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14SEC021LAEN1033LATH1003TH56(ปลาย)
6609270คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB13SEC323LAEN1053LATH1003TH50(ปลาย)
6609271คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01SEC231LAEN1033LATH1003TH40(ปลาย)
6609272คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC13SEC052LAEN1043LATH1003TH57(ปลาย)
6609273คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA14SEC452LAEN1043LATH1003TH46(ปลาย)
6609274คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC08SEC031LAEN1033LATH1003TH58(ปลาย)
6609275คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02SEC241LAEN1033LATH1003TH38(ปลาย)
6609276คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB14SEC302LAEN1043LATH1003TH51(ปลาย)
6609277คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC14SEC062LAEN1043LATH1003TH59(ปลาย)
6609278คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA01SEC312LAEN1043LATH1003TH38(ปลาย)
6609279คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB01SEC153LAEN1053LATH1003TH48(ปลาย)
6609280คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC01SEC462LAEN1043LATH1003TH54(ปลาย)
6609282คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA02SEC252LAEN1043LATH1003TH41(ปลาย)
6609283คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB02SEC072LAEN1043LATH1003TH49(ปลาย)
6609284คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC02SEC472LAEN1043LATH1003TH55(ปลาย)
6609285คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03SEC262LAEN1043LATH1003TH39(ปลาย)
6609286คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB03SEC082LAEN1043LATH1003TH47(ปลาย)
6609287คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC09SEC011LAEN1033LATH1003TH60(ปลาย)
6609288คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA03SEC211LAEN1033LATH1003TH42(ปลาย)
6609289คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC03SEC432LAEN1043LATH1003TH53(ปลาย)
6609290คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC10SEC021LAEN1033LATH1003TH61(ปลาย)
6609291คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04SEC272LAEN1043LATH1003TH40(ปลาย)
6609292คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA04SEC221LAEN1033LATH1003TH39(ปลาย)
6609293คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB04SEC092LAEN1043LATH1003TH48(ปลาย)
6609294คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC04SEC442LAEN1043LATH1003TH54(ปลาย)
6609295คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC11SEC031LAEN1033LATH1003TH56(ปลาย)
6609296คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05SEC282LAEN1043LATH1003TH42(ปลาย)
6609297คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA05SEC231LAEN1033LATH1003TH41(ปลาย)
6609298คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC12SEC011LAEN1033LATH1003TH57(ปลาย)
6609299คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06SEC241LAEN1033LATH1003TH40(ปลาย)
6609300คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB05ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH49(ปลาย)
6609301คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC05SEC493LAEN1053LATH1003TH55(ปลาย)
6609302คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA06ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH42(ปลาย)
6609303คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB06ไม่มีคะแนนLAEN1063LATH1003TH47(ปลาย)
6609304คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC06SEC503LAEN1053LATH1003TH53(ปลาย)
6609305คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA07SEC333LAEN1053LATH1003TH38(ปลาย)
6609306คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตB07SEC163LAEN1053LATH1003TH48(ปลาย)
6609307คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตC07SEC513LAEN1053LATH1003TH54(ปลาย)
6609308คณะพยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิตA08SEC554LAEN1063LATH1003TH43(ปลาย)
6609309