ฐานข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

ฐานข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป

คำอธิบาย

ฐานข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิตเพื่อให้ส่วนงานที่ต้องการพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สามารถให้บริการส่วนงานอื่นได้ 

รายวิชาในฐานข้อมูลนี้รวบรวมมาจากการเสนอเปิด รายวิชาศึกษาทั่วไป บัญชีกลาง หรือ รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนแก่นักศึกษาทุกหลักสูตร (หลักสูตรไทย/หลักสูตรนานาชาติ) ในระดับปริญญาตรี โดยเป็นรายวิชาที่ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีแล้ว

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (อีเมล lifelonglearning@mahidol.edu) หรือประสานไปยังส่วนงานผู้รับผิดชอบรายวิชาได้

**กรณีส่วนงานเจ้าของรายวิชาพบข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการปรับปรุงข้อมูล สามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ผ่าน “แบบฟอร์มขอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป” คลิกที่นี่***

รายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรไทย (บัญชีกลาง)​

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2567
ดูในรูปแบบ Google Sheet พร้อมคำอธิบายรายวิชา คลิกที่นี่

ส่วนงานรหัสวิชาอังกฤษชื่อวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาไทยหน่วยกิตเงื่อนไขนก.Literacy
AMAMSA201English Preparations for Communicationsอจวอ201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3(3-0-6)กลุ่มภาษา*
CFCFGE101Life Designดคศท101ออกแบบชีวิต2(2-0-4)HEALTH
EGEGCO103Information Technology in the Daily Lifeวศคพ103เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)SCIENCE
EGEGID102New Product Developmentวศคร102การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่3(3-0-6)SCIENCE
EGEGID103Technology and Trends for Future Health Careวศคร103เทคโนโลยีและแนวโน้มสำหรับการบริบาลสุขภาพในอนาคต1(1-0-2)SCIENCE
EGEGID104Artificial Intelligence in Medicineวศคร104ปัญญาประดิษฐ์ในทางการแพทย์2(2-0-4)SCIENCE
EGEGID105Basic Skills for Prototyping Innovationวศคร105ทักษะพื้นฐานสำหรับการสร้างต้นแบบนวัตกรรม2(2-0-4)SCIENCE
ENENGE100The Earth and Natureสวศท100โลกและธรรมชาติ3(3-0-6)SCIENCE
ENENGE101Sustainable Livingสวศท101การมีชีวิตอย่างยั่งยืน3(3-0-6)SCIENCE
ENENGE105Integrating Health and the Environmentสวศท105บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)HEALTH
ENENGE107Environmental Ethics in the Socio-Ecosystemสวศท107จริยธรรมสิ่งแวดล้อม : ในระบบนิเวศสังคม3(3-0-6)SCIENCE
ENENGE108Principles of Pollution Prevention and Control in the Daily Lifeสวศท108หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)SCIENCE
ENENGE109Creative Innovations for Health and the Environmentสวศท109นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)SCIENCE
ENENGE110Sustainable Waste Management in the Daily Lifeสวศท 110การจัดการขยะอย่างยั่งยืนใน ชีวิตประจำวัน3(3-0-6)SCIENCE
ENENGE111Sufficiency Economy and the Natural Resource and Environmental Managementสวศท111ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)SCIENCE
ENENGE112Energy and the Environmental Management in the Daily Lifeสวศท112การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับชีวิตประจำวัน3(3-0-6)SCIENCE
ENENGE115Sustainable Development Goals (SDGs)สวศท115เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3(3-0-6)SCIENCE
HPHPHR103Concepts and Case Studies of Human Rightsมสสม103แนวคิดและกรณีศึกษาสิทธิมนุษยชน3(3-0-6)CIVIC
ILILGE152Learning to Be a Smart Learnerนวศท152การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด2(2-0-4)SCIENCE
ILILGE153Art and Science of Learning in the Disruptive Eraนวศท153ศิลป์และศาสตร์แห่งการเรียนรู้ในยุคพลิกผัน2(2-0-4)SCIENCE
ITITCS152Information Technology and Trends for Future Health Careทสคพ152เทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มสำหรับการบริบาลสุขภาพในอนาคต1(1-0-2)SCIENCE
ITITCS155Computer Applicationsทสคพ155การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์3(2-2-5)SCIENCE
KAKAGE101Interdisciplinary for Sustainable Developmentกญศท101สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน3(3-0-6)CIVIC
KAKAGE102The World of Bioresource technologyกญศท102เปิดโลกเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ2(2-0-4)SCIENCE
KAKAGE161Negotiations and Organizational Conflict Resolutionกญศท161การเจรจาและการแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร3(3-0-6)FINANCE
LALACH101Elementary Chineseศศภจ101ภาษาจีนเบื้องต้น3(3-0-6)INTER
LALACH102Chinese for Everyday Situationศศภจ102ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน3(3-0-6)INTER
LALACH209Chinese Calligraphyศศภจ209การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กันจีน2(1-2-3)INTER
LALACH212Chinese Studiesศศภจ212จีนศึกษา3(3-0-6)INTER
LALAEN103English Level 1ศศภอ103ภาษาอังกฤษระดับ ๑3(2-2-5)กลุ่มภาษา*
LALAEN104English Level 2ศศภอ104ภาษาอังกฤษระดับ ๒3(2-2-5)กลุ่มภาษา*
LALAEN105English Level 3ศศภอ105ภาษาอังกฤษระดับ ๓3(2-2-5)กลุ่มภาษา*
LALAEN106English Level 4ศศภอ106ภาษาอังกฤษระดับ ๔3(2-2-5)กลุ่มภาษา*
LALAEN122Pre-Intermediate English (A2)ศศภอ122ภาษาอังกฤษขั้นก่อนระดับกลาง2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALAEN123Intermediate English (B1)ศศภอ123ภาษาอังกฤษระดับกลาง2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALAEN124Upper-intermediate English (B2)ศศภอ124ภาษาอังกฤษระดับกลางค่อนข้างสูง2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALAEN125Advanced English (C1)ศศภอ125ภาษาอังกฤษระดับสูง2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALAEN135Listening and Speaking English for Communicationศศภอ135การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ2(2-0-4)INTER
LALAEN136Reading and Writing English for Communicationศศภอ136การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ3(3-0-6)กลุ่มภาษา*
LALAEN222Effective Presentations in Englishศศภอ222การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALAEN223Situational-Based Communicative Englishศศภอ223การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์2(2-0-4)INTER
LALAEN265Critical English Reading Skills and Strategiesศศภอ265ทักษะและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์3(3-0-6)INTER
LALAEN266English for Health Scienceศศภอ266ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ3(3-0-6)HEALTH
LALAEN271Writing for Work and Studyศศภอ271การเขียนเพื่อการทำงานและการศึกษา3(3-0-6)INTER
LALAEN272English for Medical Professionalsศศภอ272ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์3(3-0-6)HEALTH
LALAEN273English Translation for Life and Workศศภอ273การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการทำงาน3(3-0-6)INTER
LALAEN274English for Scienceศศภอ274ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์3(3-0-6)SCIENCE
LALAEN275English for Nursingศศภอ275ภาษาอังกฤษสำหรับการพยาบาล3(3-0-6)HEALTH
LALAEN434Asian Literatureศศภอ434วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชีย3(3-0-6)INTER
LALAFE111Man and Arts Appreciationศศพฐ111มนุษย์กับการชื่นชมศิลปะ3(3-0-6)INTER
LALAFE141Principles of Management for Self Developmentศศพฐ141หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง3(3-0-6)CIVIC
LALAFE144Critical Thinking and Analysisศศพฐ144การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล3(3-0-6)SCIENCE
LALAFE145Self-Learning Techniquesศศพฐ145เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง3(3-0-6)INTER
LALAFE146Personality Developmentศศพฐ146การพัฒนาบุคลิกภาพ3(3-0-6)HEALTH
LALAFE147Psychology for Quality of lifeศศพฐ147จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต3(3-0-6)INTER
LALAFE149Interpersonal Relationship Developmentศศพฐ149การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล3(3-0-6)CIVIC
LALAFE154Arts and Thai Lifeศศพฐ154ศิลปะกับชีวิตไทย3(3-0-6)INTER
LALAFR101Elementary Frenchศศภฝ101ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น3(3-0-6)INTER
LALAFR102French for Everyday Situationศศภฝ102ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน3(3-0-6)INTER
LALAFR150Window to Franceศศฝศ150หน้าต่างสู่ฝรั่งเศส3(3-0-6)INTER
LALAJP101Elementary Japaneseศศภญ101ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น3(3-0-6)INTER
LALAJP102Japanese for Everyday Situationศศภญ102ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน3(3-0-6)INTER
LALAKO101Elementary Koreanศศภก101ภาษาเกาหลีเบื้องต้น3(3-0-6)INTER
LALALA107Professional English for Business Communicationศศศศ107ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ3(3-0-6)กลุ่มภาษา*
LALALA108English for Conducting Surveysศศศศ108ภาษาอังกฤษสำหรับการทำสำรวจ3(3-0-6)กลุ่มภาษา*
LALALA109English for Digital Communication Skillsศศศศ109ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสารดิจิทัล3(3-0-6)กลุ่มภาษา*
LALALA111Japanese Studies for Work Preparationsศศศศ111ญี่ปุ่นศึกษาสำหรับการเตรียมตัวทำงาน3(3-0-6)INTER
LALALA113History as Narrativeศศศศ113ประวัติศาสตร์ในฐานะเรื่องเล่า3(3-0-6)INTER
LALALA114Politics in Daily Lifeศศศศ114การเมืองในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)CIVIC
LALALA118Contemporary World Politicsศศศศ118การเมืองโลกร่วมสมัย3(3-0-6)CIVIC
LALALA126Conducting Surveys in Englishศศศศ126การทำสำรวจเป็นภาษาอังกฤษ2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA127English for Civic Digital Interactionsศศศศ127ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์พลเมืองยุคดิจิทัล2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA128Literature and Global Citizenshipศศศศ128วรรณกรรมและความเป็นพลเมืองโลก2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA129English for Effective Business Communicationศศศศ129ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA131Sufficiency Economy for Development of Quality of Lifeศศศศ131ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต3(3-0-6)CIVIC
LALALA152History and Filmsศศศศ152ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์2(2-0-4)INTER
LALALA155Siam and the First World Warศศศศ155สยามกับสงครามโลกครั้งที่ ๑3(3-0-6)CIVIC
LALALA161ASEAN Knowledge for Entrepreneurshipศศศศ161ความรู้เรื่องอาเซียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ3(3-0-6)FINANCE
LALALA162Museum Appreciationศศศศ162พิพิธภัณฑ์วิจักษ์3(3-0-6)INTER
LALALA164Tourism in the Digital Ageศศศศ164การท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล3(3-0-6)INTER
LALALA166Writing and Academic Communicationศศศศ166การเขียนกับการสื่อสารเชิงวิชาการ3(3-0-6)INTER
LALALA167Thai Language Used for Conflict and Crisis Managementศศศศ167ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ3(3-0-6)INTER
LALALA168Insightful Communication in the 21st Centuryศศศศ168การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ ๒๑3(3-0-6)CIVIC
LALALA169Thai Language for Tourist Guidesศศศศ169ภาษาไทยเพื่อการนำเที่ยว2(2-0-4)INTER
LALALA170Introduction to English for TOEIC Preparationศศศศ170ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทอิค2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA171Advanced English for TOEIC Preparationศศศศ171ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทอิค2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA172Introduction to English for TOEFL-iBT Preparationศศศศ172ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA173Advanced English for TOEFL-iBT Preparationศศศศ173ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA174Introduction to English for IELTS Preparationศศศศ174ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA175Advanced English for the IELTS Preparationศศศศ175ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA176Comics Studiesศศศศ176การ์ตูนศึกษา3(3-0-6)INTER
LALALA177Sports and games as a cultureศศศศ177กีฬาและการละเล่นในฐานะวัฒนธรรม3(3-0-6)INTER
LALALA178Phutthamonthon Studiesศศศศ178พุทธมณฑลศึกษา2(2-0-4)MU
LALALA179Food and Cultureศศศศ179อาหารกับวัฒนธรรม3(3-0-6)INTER
LALALA180Latin American Studiesศศศศ180ลาตินอเมริกันศึกษา3(3-0-6)INTER
LALALA181Elementary French for Tourismศศศศ181ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว2(2-0-4)INTER
LALALA201English for Basic Event Organizationศศศศ201ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดอิเวนต์ขั้นเบื้องต้น3(3-0-6)กลุ่มภาษา*
LALALA230Basic Japanese for Communicationศศศศ230ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน2(2-0-4)INTER
LALALA258The Local History of Thonburiศศศศ258ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรุงธนบุรี2(2-0-4)MU
LALALA274Philosophy of Loveศศศศ274ปรัชญาความรัก3(3-0-6)HEALTH
LALATH100Arts of Thai Language in Communicationศศภท100ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5)กลุ่มภาษา*
LALATH116Thai Literary Works and Filmsศศภท116วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์2(2-0-4)INTER
LALATP111Thai Language for Communication in Higher Educationศศลท111ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับอุดมศึกษา2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
MSMSGE102Social Studies for Human Developmentดศศท102สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์3(3-0-6)INTER
MSMSGE103Arts and Sciences for Human Developmentดศศท103ศิลปะและวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์3(3-0-6)INTER
MUMUGE100General Education for Human Developmentมมศท100การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์3(3-0-6)MU
MUMUGE104We Mahidolมมศท104เรามหิดล2(2-0-4)MU
MUMUGE105Building a secure financial futureมมศท105การสร้างอนาคตที่มั่นคงทางการเงิน2(2-0-4)FINANCE
MUMUGE107e-Commerce for Entrepreneursมมศท107ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์2(2-0-4)FINANCE
PYPYGE101Herbs in Daily Lifeภกพท101สมุนไพรในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)HEALTH
RSRSGE210Introduction to The Thai Sign Languageรสศท210ภาษามือไทยขั้นแนะนำ3(1-4-4)INTER
SCSCGE102Physics for Consumersวทศท102ฟิสิกส์สำหรับผู้บริโภค2(2-0-4)SCIENCE
SCSCGE103Physics for Future Entrepreneursวทศท103ฟิสิกส์สำหรับผู้ประกอบการในอนาคต3(3-0-6)SCIENCE
SCSCGE104Sky and Starsวทศท104ท้องฟ้าและดวงดาว2(2-0-4)SCIENCE
SCSCGE110Chemistry and Modern Lifestyleวทศท110เคมีกับวิถีชีวิตยุคใหม่2(2-0-4)SCIENCE
SCSCGE111Molecular Gastronomyวทศท111ศาสตร์การทำอาหารโมเลกุล3(3-0-6)SCIENCE
SCSCGE120Good Life, Happy Livingวทศท120ชีวิตดี มีสุข2(2-0-4)SCIENCE
SCSCGE121Bioscience for Well-Beingวทศท121วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อสุขภาวะ2(2-0-4)SCIENCE
SCSCGE122Bioscience and a Good Lifeวทศท122วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับการมีชีวิตที่ดี2(2-0-4)SCIENCE
SCSCGE131Surrounding Mathematicsวทศท131คณิตศาสตร์รอบตัว2(2-0-4)SCIENCE
SCSCGE132Decision Making Using Principles of Statisticsวทศท132การตัดสินใจโดยใช้หลักสถิติ2(2-0-4)SCIENCE
SCSCGE133Data Science for Allวทศท133วิทยาการข้อมูลเพื่อทุกคน2(2-0-4)SCIENCE
SCSCGE140Nature Photographyวทศท140การถ่ายภาพธรรมชาติ2(1-2-3)SCIENCE
SCSCGE141Integrative Scienceวทศท141วิทยาศาสตร์บูรณาการ3(3-0-6)SCIENCE
SCSCGE150Thinking Like a Scientistวทศท150คิดแบบนักวิทยาศาสตร์2(2-0-4)SCIENCE
SCSCGE151Sciences for Exerciseวทศท151วิทยาศาสตร์เพื่อการออกกำลังกาย2(1-2-3)HEALTH
SCSCGE180Outsmart Health Science in the Mediaวทศท180รู้ทันวิทยาศาสตร์สุขภาพในสื่อ2(2-0-4)HEALTH
SCSCGE240Plant Science Innovation-Driven Entrepreneurshipวทศท240การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมพฤกษศาสตร์3(3-0-6)FINANCE
SCSCGE280Enjoyable Plant Propagationวทศท280สนุกกับการขยายพันธุ์พืช2(2-0-4)SCIENCE
SCSCPY255The Science of Musicวทฟส255วิทยาศาสตร์ของดนตรี2(2-0-4)SCIENCE
SCSCSC180Human anatomy in daily lifeวทวท180กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน1(1-0-2)HEALTH
SHSHED127eSport and Strategies of Creationสมศษ127อีสปอร์ตกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์2(2-0-4)INTER
SHSHED128Exercise Innovation Designสมศษ128การออกแบบนวัตกรรมการออกกำลังกาย2(2-0-4)HEALTH
SHSHED129Modern Environmental Movementสมศษ129การเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่2(2-0-4)SCIENCE
SHSHED130Happinessสมศษ130ความสุข2(2-0-4)INTER
SHSHED131Fifth Generation Life Style Sufficiency Economyสมศษ131แนวทางการใช้ชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2(2-0-4)CIVIC
SHSHED132Sustainable Human Resource Developmentสมศษ132การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน2(2-0-4)FINANCE
SHSHED133Marketeer for a Small Businessสมศษ133นักการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก2(2-0-4)FINANCE
SHSHED134Life Management Skills in a Crisisสมศษ134ทักษะการจัดการใช้ชีวิตในภาวะวิกฤติ2(2-0-4)FINANCE
SHSHED135Lifestyle for Circular Economyสมศษ135วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน2(2-0-4)SCIENCE
SHSHED137Social Skills for Happy Lifeสมศษ137ทักษะสังคมเพื่อชีวิตที่มีสุข2(2-0-4)INTER
SHSHHU126Human and Developmentสมมน126มนุษย์กับการพัฒนา2(2-0-4)MU
SHSHHU151Love and Religionสมมน151ความรักและศาสนา2(2-0-4)INTER
SHSHHU152Work and Lifeสมมน152งานกับชีวิต2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU153Professional Code of Ethicsสมมน153จรรยาบรรณวิชาชีพ2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU154Professional Ethicsสมมน154จริยธรรมวิชาชีพ3(3-0-6)CIVIC
SHSHHU155Medical Ethicsสมมน155จริยศาสตร์ทางการแพทย์2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU156Museum Tourismสมมน156ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์2(2-0-4)INTER
SHSHHU157Cultures and Foodสมมน157วัฒนธรรมและอาหาร2(2-0-4)INTER
SHSHHU158Critical Thinking and Philosophy in the Daily Lifeสมมน158การคิดเชิงวิพากษ์และปรัชญาในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU159Philosophy for Good Societyสมมน159ปรัชญาเพื่อสังคมที่ดี2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU160Buddhism and Healingสมมน160พระพุทธศาสนากับการรักษาโรค2(2-0-4)HEALTH
SHSHHU161Group Dynamics and Teamworkสมมน161พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU162Gender and Developmentสมมน162เพศภาวะกับการพัฒนา2(2-0-4)INTER
SHSHHU163Moral Dilemma in Medicineสมมน163ภาวะยุ่งยากใจเชิงจริยธรรมในการแพทย์2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU164Language, Thought and Communicationสมมน164ภาษา ความคิด และการสื่อสาร2(2-0-4)INTER
SHSHHU165Human and Developmentสมมน165มนุษย์กับการพัฒนา2(2-0-4)MU
SHSHHU166Human and Society in the Digital Worldสมมน166มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU167Humanities for Lifeสมมน167มนุษยศาสตร์เพื่อชีวิต2(2-0-4)INTER
SHSHHU168Human Relations and Self Developmentสมมน168มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU169Amazing Thai Royal Templeสมมน169มหัศจรรย์พระอารามหลวง2(2-0-4)INTER
SHSHHU170Local Cultures and Healthcareสมมน170วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพ2(2-0-4)INTER
SHSHHU171Cultures and Medicineสมมน171วัฒนธรรมกับการแพทย์2(2-0-4)INTER
SHSHHU172Cultures Comparative Cultureสมมน172วัฒนธรรมเปรียบเทียบ2(2-0-4)INTER
SHSHHU173Rhetoric for Leadershipสมมน173วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU174Religion and Healingสมมน174ศาสนากับการรักษาโรค2(2-0-4)HEALTH
SHSHHU175Comparative Religionsสมมน175ศาสนาเปรียบเทียบ2(2-0-4)INTER
SHSHHU176The Arts of Master of ceremoniesสมมน176ศิลปะพิธีกร2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU177Art Appreciationสมมน177ศิลปวิจักษ์2(2-0-4)INTER
SHSHHU178The Art of Loveสมมน178ศิลปะแห่งรัก2(2-0-4)INTER
SHSHHU179Meditation for Life Developmentสมมน179สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต3(2-2-5)HEALTH
SHSHSH155Strategy and the National Developmentสมสภ155ยุทธศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ2(2-0-4)CIVIC
SHSHSS122The Social network for improving life and digital economyสมสค122สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจดิจิทัล2(2-0-4)INTER
SHSHSS123Decision Making in Management for​ Entrepreneurship in​ the Digital Ageสมสค123การตัดสินใจทางการบริหารสำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล2(2-0-4)FINANCE
SHSHSS163Social Organizations and Volunteering in Modern Societiesสมสค163องค์กรทางสังคมและการอาสาสมัครในสังคมสมัยใหม่2(2-0-4)CIVIC
SHSHSS164Policy and Planningสมสค164นโยบายและการวางแผน2(2-0-4)FINANCE
SHSHSS165Learning and Understanding Criminal Behaviorsสมสค165เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมอาชญากร2(2-0-4)CIVIC
SHSHSS166Active Citizenship in the 21st Centuryสมสค166พลเมืองแข็งขันในศตวรรษที่ ๒๑2(2-0-4)CIVIC
SHSHSS167Understanding Science and Technology from Human and Social Perspectivesสมสค167เข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมุมมองของมนุษย์และสังคม2(2-0-4)SCIENCE
SHSHSS186The Instruction of Administration and Management for New Generationสมสค186การบริหารและการจัดการสำหรับคนยุคใหม่2(2-0-4)FINANCE
SHSHSS187Modern Living Instructionสมสค187วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม่2(2-0-4)INTER
SHSHSS189ASEAN for Daily Lifeสมสค189อาเซียน ในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)INTER
SHSHSS190Politics Economics and Future of Thailandสมสค190การเมือง เศรษฐกิจ และอนาคตประเทศไทย2(2-0-4)CIVIC
SHSHSS191Comprehensive Criminals and Crimesสมสค191รู้เท่าทันอาชญากรและอาชญากรรม2(2-0-4)CIVIC
SHSHSS192Thai Criminal Justiceสมสค192กระบวนการยุติธรรมไทย2(2-0-4)CIVIC
SHSHSS193Innovation for Better Environmentสมสค193นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม2(2-0-4)SCIENCE
SHSHSS195Principles of Communicationสมสค195หลักการสื่อสาร2(2-0-4)INTER
SHSHSS196Human Society and Environmentสมสค196มนุษย์ สังคม สิ่งแวดล้อม2(2-0-4)CIVIC
SHSHSS197Social Enterpriseสมสค197กิจการเพื่อสังคม2(2-0-4)CIVIC
SHSHSS198Project and Evaluationสมสค198โครงการและการประเมินผล2(2-0-4)FINANCE
SHSHSS199Understanding an Inequality through Filmsสมสค199เข้าใจความเหลื่อมล้ำผ่านภาพยนตร์2(2-0-4)CIVIC
SISIHE101Health Innovationศรกส101นวัตกรรมด้านสุขภาวะ2(2-0-4)HEALTH
SISIHE102Digital Education in Health Scienceศรกส102การศึกษายุคดิจิทัลสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ2(1-2-3)SCIENCE
SISIHE103Qualitative Assessment Methods for Health Scienceศรกส103วิธีประเมินเชิงคุณภาพสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ2(2-0-4)SCIENCE
SISIHE104Creation and Development of Research Tools in Socialศรกส104การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์2(1-2-3)INTER
SISIHE105Qualitative Research in Everyday Lifeศรกส105การวิจัยเชิงคุณภาพในชีวิตประจำวัน2(1-2-3)INTER
SISIHE106Marketing Research by Questionnaireศรกส106การวิจัยการตลาดด้วยแบบสอบถาม2(1-2-3)FINANCE
SISIHE201Basic Psychology for Personnel in Health Systemศรกส201จิตวิทยาพื้นฐาน สำหรับบุคลากรในระบบสุขภาพ2(2-0-4)HEALTH
SISIHE301Social Psychology for Personnel in Health Systemศรกส301จิตวิทยาสังคม สำหรับบุคลากรในระบบสุขภาพ2(2-0-4)HEALTH
SISIID177Basic in Health Science Innovationศรสว177นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น1(1-0-2)HEALTH
SISIID275Health Science for Marathon runningศรสว275วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการวิ่งมาราธอน2(0-4-2)HEALTH
SPSPGE137Badminton for Healthวกศท137แบดมินตันเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE161Social Dance for Healthวกศท161ลีลาศเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE162Yoga for Healthวกศท162โยคะเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE163Swimming for Healthวกศท163ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE164The Arts of Self-defense for healthวกศท164ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE165Aerobic for Healthวกศท165แอโรบิกเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE166Table Tennis for Healthวกศท166เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE167Artistic Swimming for Healthวกศท167ระบำใต้น้ำเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE168Tennis for Healthวกศท168เทนนิสเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE169Basketball for Healthวกศท169บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE170Bike for Healthวกศท170จักรยานเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE171Football for Healthวกศท171ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE172Petanque for Health for Healthวกศท172เปตองเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE173Body and mind for Healthวกศท173กายและจิตเพื่อสุขภาพ2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE174Sports and Travelsวกศท174กีฬากับการท่องเที่ยว2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE175New Paradigm in Healthวกศท175สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่2(2-0-4)HEALTH
SPSPGE177Genetics related to Health and Physical Activityวกศท177พันธุศาสตร์กับสุขภาพและกิจกรรมทางกาย2(2-0-4)HEALTH
SPSPGE178Fundamental of Sports Scienceวกศท178พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา1(1-0-2)HEALTH

หมายเหตุ: กลุ่มภาษา* แสดงถึงรายวิชาที่ไม่ได้รับการจัดกลุ่ม Literacy แต่เทียบเคียงได้กับ “กลุ่มภาษา” 
N/A** แสดงถึง รายวิชาที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาจัดกลุ่ม Literacy

รายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรนานาชาติ (บัญชีกลาง)​

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรไทย) ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2567
ดูในรูปแบบ Google Sheet พร้อมคำอธิบายรายวิชา คลิกที่นี่

ส่วนงานรหัสวิชาอังกฤษชื่อวิชาภาษาอังกฤษรหัสวิชาภาษาไทยชื่อวิชาภาษาไทยหน่วยกิตเงื่อนไขนก.Literacy
EGEGCO104Information Technology in the Global Societyวศคพ104เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมโลก2(2-0-4)SCIENCE
ENENGE113Integrating Health and Environmentสวศท113บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)HEALTH
ENENGE114Earth and Natureสวศท114โลกและธรรมชาติ3(3-0-6)SCIENCE
ICICGH128Internet Celebrity, Culture and the MediaICGH128กลุ่มคนดังทางอินเทอร์เน็ต วัฒนธรรมและสื่อ4(4-0-8)INTER
ILILGE102Learning to Be a Smart Learnerนวศท102การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด2(2-0-4)SCIENCE
ILILGE103Art and Science of Learning in the Disruptive Eraนวศท103ศิลป์และศาสตร์แห่งการเรียนรู้ในยุคพลิกผัน2(2-0-4)SCIENCE
ITITCS154Cybersecurity Fundamentalsทสคพ154ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน1(1-0-2)SCIENCE
LALAEN182English for General Academic Purposesศศภอ182ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาการทั่วไป2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALAEN183English for Intensive Academic Purposesศศภอ183ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ด้านวิชาการเร่งรัด2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALAEN280Science Fictions and Societyศศภอ280วรรณกรรมวิทยาศาสตร์กับสังคม2(2-0-4)INTER
LALAEN281The Science of Speech Soundsศศภอ281วิทยาศาสตร์ด้านเสียงพูด2(2-0-4)SCIENCE
LALAEN282Multilingualism and Multiculturalismศศภอ282พหุภาษาและพหุวัฒนธรรม2(2-0-4)INTER
LALAEN380Academic Presentations in Englishศศภอ380การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA189Elementary Spanishศศศศ189ภาษาสเปนเบื้องต้น2(2-0-4)INTER
LALALA280Philosophy for Today's Lifeศศศศ280ปรัชญาสำหรับชีวิตในปัจจุบัน3(3-0-6)INTER
LALALA283Introduction to English for TOEIC Preparationศศศศ283ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทอิค2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA284Advanced English for TOEIC Preparationศศศศ284ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทอิค2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA285Introduction to English for TOEFL-iBT Preparationศศศศ285ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA286Advanced English for TOEFL-iBT Preparationศศศศ286ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีที2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA287Introduction to English for IELTS Preparationศศศศ287ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
LALALA288Advanced English for the IELTS Preparationศศศศ288ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์2(2-0-4)กลุ่มภาษา*
MUMUGE106Building a secure financial futureมมศท106การสร้างอนาคตที่มั่นคงทางการเงิน2(2-0-4)FINANCE
MUMUGE108e-Commerce for Entrepreneursมมศท108ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์2(2-0-4)FINANCE
SCSCGI102Physics for Consumersวทศน102ฟิสิกส์สำหรับผู้บริโภค2(2-0-4)SCIENCE
SCSCGI103Physics for Future Entrepreneursวทศน103ฟิสิกส์สำหรับผู้ประกอบการในอนาคต3(3-0-6)SCIENCE
SCSCGI110Chemistry in Everyday Lifeวทศน110เคมีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)SCIENCE
SCSCGI111Exoacquisitionวทศน111การแสวงหาความแปลกใหม่3(3-0-6)SCIENCE
SCSCGI112Gross Metaverseวทศน112มหจักรวาลนฤมิต3(3-0-6)SCIENCE
SCSCGI11342.195: A Marathon A storyวทศน113๔๒.๑๙๕ หนึ่งมาราธอนหนึ่งเรื่องราว3(3-0-6)SCIENCE
SCSCGI132Reading and Writing for English Language Bridgingวทศน132การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ3(3-0-6)INTER
SCSCGI133Listening and Speaking for English Language Bridgingวทศน133การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ3(3-0-6)INTER
SCSCGI140Nature Photographyวทศน140การถ่ายภาพธรรมชาติ2(1-2-3)SCIENCE
SCSCGI281STEM in the Daily Life and Careersวทศน281สะเต็มในชีวิตประจำวัน และอาชีพ2(2-0-4)SCIENCE
SCSCGI282Technology and Innovations in the Daily Lifeวทศน282เทคโนโลยีและนวัตกรรมในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)SCIENCE
SCSCGI283Nature and Philosophy of Scienceวทศน283ธรรมชาติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์3(3-0-6)SCIENCE
SCSCGI28421th Century Learning and Learnerวทศน284การเรียนรู้และผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑3(3-0-6)N/A**
SHSHHU186Buddhism for Life Developmentสมมน186พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต3(3-0-6)CIVIC
SHSHHU187Human and Society in the Digital Worldสมมน187มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัล2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU188Human Relations and Self Developmentสมมน188มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU189Critical Thinking and Philosophy in the Daily Lifeสมมน189การคิดเชิงวิพากษ์และปรัชญาในชีวิตประจำวัน2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU190Professional Code of Ethicsสมมน190จรรยาบรรณวิชาชีพ2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU191Professional Ethicsสมมน191จริยธรรมวิชาชีพ3(3-0-6)CIVIC
SHSHHU192Rhetoric for Leadershipสมมน192วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ2(2-0-4)CIVIC
SHSHHU193Wisdom from Sanskritสมมน193ภูมิปัญญาจากภาษาสันสกฤต2(2-0-4)INTER
SHSHSS194Business and Human Rightsสมสค194ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน2(2-0-4)INTER
SPSPGE201Basketballวกศท201บาสเกตบอล2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE202Arts of Self-defense for health and recreationวกศท202ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว2(1-2-3)HEALTH
SPSPGE203Bike for health and Recreationวกศท203จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ2(1-2-3)HEALTH

หมายเหตุ: กลุ่มภาษา* แสดงถึงรายวิชาที่ไม่ได้รับการจัดกลุ่ม Literacy แต่เทียบเคียงได้กับ “กลุ่มภาษา” 
N/A** แสดงถึง รายวิชาที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาจัดกลุ่ม Literacy

ติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาในการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
(Center for Life-integrated Learning, Mahidol University)
โทร. 02-849-4586, 02-849-4587, 02-849-4653
อีเมล lifelonglearning@mahidol.edu