รายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน (กลุ่มที่ 1)

Announcement

ดู Live แนะนำการลงทะเบียนเรียนดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ SmartEDU

รู้จักรายวิชาศึกษาทั่วไป "วิชาแกน"

รายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน หมายถึง ชุดรายวิชาศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) เรียนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ ถูกต้อง และ สอบผ่าน จึงจะเข้าเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา

รายวิชาแกน สำหรับสำหรับหลักสูตรที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวม 11 หน่วยกิต ได้แก่

 • รายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ (หรือรายวิชาอื่นที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะ และมีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้) 3 หน่วยกิต เรียนต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา
 • รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา
  • รายวิชาภาษาไทย 2 หน่วยกิต
   • LATP 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับอุดมศึกษา 2 หน่วยกิต (เรียนภาคต้น หรือ ภาคปลาย ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด)
  • รายวิชาภาษาอังกฤษ รวม 4 หน่วยกิต (เรียน 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ ภาคเรียนละ 1 รายวิชา โดยจัดกลุ่มเรียนภาคต้น ตามระดับคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้า ดู หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเรียน)
   • LAEN 122 ภาษาอังกฤษขั้นก่อนระดับกลาง
   • LAEN 123 ภาษาอังกฤษระดับกลาง
   • LAEN 124 ภาษาอังกฤษระดับกลางค่อนข้างสูง
   • LAEN 125 ภาษาอังกฤษระดับสูง
   • LALA 126 การทำสำรวจเป็นภาษาอังกฤษ
   • LALA 127 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์พลเมืองยุคดิจิทัล
   • LALA 128 วรรณกรรมและความเป็นพลเมืองโลก
   • LALA 129 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม MU Literacy ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2 หน่วยกิต (ดู รายชื่อวิชาในกลุ่ม MU Literacy)

หมายเหตุ – แต่ละหลักสูตรอาจกำหนดให้มีรายวิชาศึกษาทั่วไป “บังคับ” ที่กำหนดให้เรียน หรือ “บังคับเลือก” ที่กำหนดให้เลือกเรียนเฉพาะจากลิสต์รายวิชาที่กำหนด และรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก เพิ่มเติมแตกต่างกันไป นักศึกษาสามารถตรวจสอบ “โครงสร้างหลักสูตร” ได้จากเอกสารรายละเอียดหลักสูตรในเว็บไซต์ของคณะ หรือสอบถามจากฝ่ายการศึกษาของคณะ/อาจารย์ที่ปรึกษา

ตรวจสอบรายวิชา

ตรวจสอบตารางสอน

รหัสนักศึกษาคณะหลักสูตรกลุ่มเรียน MUGE100 2/66เวลาเรียน MUGE100 2/66ห้องเรียน MUGE100 2/66รหัสวิชา EN 2/66กลุ่มเรียน EN 2/66เวลาเรียน EN 2/66ห้องเรียน EN 2/66รหัสวิชา TH 2/66กลุ่มเรียน TH 2/66เวลาเรียน TH 2/66ห้องเรียน TH 2/66
6613002คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613003คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613005คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613006คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613007คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613008คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613009คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613010คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613011คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613012คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613013คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613014คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613015คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613016คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613017คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613018คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613019คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613020คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613021คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613022คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613023คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613024คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613025คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613026คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613027คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613028คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613029คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613030คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613031คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613032คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613033คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613034คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613035คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613036คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613037คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613038คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613039คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613040คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613041คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613042คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613043คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613045คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613046คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613047คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613048คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613050คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613052คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613054คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613055คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613057คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613058คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613059คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613060คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613062คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613063คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613064คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613065คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613066คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613067คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613069คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613070คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613071คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613072คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613073คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613074คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613075คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613076คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613077คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613078คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613079คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613080คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613081คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613082คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613083คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613084คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613085คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613086คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613087คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613088คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613089คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613090คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613091คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613092คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613093คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613094คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613095คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613096คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613097คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613098คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613099คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613100คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613101คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613103คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613104คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613105คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613106คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613107คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613108คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613109คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613110คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613111คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613112คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613113คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613114คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613115คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613116คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613117คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613118คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613119คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613120คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613121คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613122คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613123คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613124คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613125คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613126คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613127คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613128คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613129คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613130คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613131คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613132คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613133คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613134คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613135คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613136คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613137คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613138คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613139คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613140คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613141คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613142คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613143คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613144คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613145คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613146คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613147คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613149คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613150คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613151คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613152คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613153คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613154คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613155คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613156คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613157คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613158คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613159คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613160คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613161คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613162คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613163คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613164คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613165คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613166คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613167คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613168คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613169คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613170คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613171คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613172คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613173คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613174คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613175คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613176คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613177คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613178คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613179คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613180คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613181คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613182คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613183คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613184คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613185คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613186คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613187คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613188คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613189คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613190คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613191คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613192คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613193คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613194คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613195คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613196คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613197คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613198คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613199คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613200คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613201คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613202คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613203คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613204คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613205คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613206คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613207คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613208คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613209คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613210คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613211คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613212คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613213คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613214คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613215คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613216คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613217คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613218คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613219คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133ติดต่อ CLiLLATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613220คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613221คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613222คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613223คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613224คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613225คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613226คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613227คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613228คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613229คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613230คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613231คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613232คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613233คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613234คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613235คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613236คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613237คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613238คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613239คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613240คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613241คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613242คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613243คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613244คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613245คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613246คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613247คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613248คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613249คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613250คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613251คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613252คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613253คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613254คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613255คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613256คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613257คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613258คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613259คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613260คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613261คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613262คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613263คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613264คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613265คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613266คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613267คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613268คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613269คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613270คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613271คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613272คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613273คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613274คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613275คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613276คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613277คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613278คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613279คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613280คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613281คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613282คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613283คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613284คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613285คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613286คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613287คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6613288คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613289คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613290คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613291คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613292คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613293คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613294คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613295คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613296คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6613297คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6613298คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6613299คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613300คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6613301คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6613302คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613303คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6613304คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6613305คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6613306คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6613307คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613308คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6613309คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6613310คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6618002คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6618003คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6618004คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6618005คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6618006คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6618007คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6618008คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6618009คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6618010คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6618011คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6618012คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6618013คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6618014คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6618015คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6618016คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6618017คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6618018คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6618019คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6618020คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6618021คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6618022คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6618023คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6618024คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6618025คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624001มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624002มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624003มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624004มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624006มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624007มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624008มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624010มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624011มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624012มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624013มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624014มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624015มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624016มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624017มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624018มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624019มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624020มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624021มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624022มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624023มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624024มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624025มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624027มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624028มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624029มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624030มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624031มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624032มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624033มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624034มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624036มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624037มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624038มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624039มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624041มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624042มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624043มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624044มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624045มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624046มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624047มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624048มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624049มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624050มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624051มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624052มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624053มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624055มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624056มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624057มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624059มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624060มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624061มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624062มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624063มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624064มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624065มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624067มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624068มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624069มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624070มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624115มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624116มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624117มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624118มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624119มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624120มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624121มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131ติดต่อ CLiLLATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624123มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624124มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624125มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624126มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624127มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624128มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624129มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624130มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624131มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624132มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624133มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624134มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624135มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624136มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624137มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624138มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624139มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624140มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624141มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624142มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624144มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624145มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624146มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624147มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624148มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624149มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624150มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624151มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624152มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624153มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624154มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624155มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624156มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624157มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624158มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624159มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624160มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624161มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624162มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624163มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624164มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624167มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624168มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624169มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624171มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624172มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624173มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624174มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624176มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624177มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624178มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624179มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624180มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624181มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624182มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624184มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624185มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624186มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624187มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624188มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624189มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624190มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624191มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624192มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624193มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624194มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624196มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624236มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624237มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624238มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624239มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624240มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624241มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624242มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624243มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624244มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624245มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624246มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624247มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6624248มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6624249มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6624250มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624251มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624252มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6624253มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624254มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624255มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6624256มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6624257มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624258มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624259มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6624260มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6624261มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6624262มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6624263มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีบริหารธุรกิจบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6624276มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624277มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6624279มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670087วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670088วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670089วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670090วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670091วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670092วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670093วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670094วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670095วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670096วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670097วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670098วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670099วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670100วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670101วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670102วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670103วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670104วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670105วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670106วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670107วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133ติดต่อ CLiLLATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670200วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670201วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670202วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670203วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670204วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670205วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670206วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670207วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670208วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670209วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670210วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670211วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670212วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670213วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670214วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670215วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670216วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670217วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670218วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670219วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670220วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670221วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670222วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670223วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670224วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670225วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670226วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670227วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670228วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670229วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670230วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670231วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670232วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670233วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670234วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670235วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670236วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670237วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670238วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670239วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670240วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670241วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670242วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670243วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670244วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670245วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670246วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670247วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670248วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670249วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670250วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670251วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670252วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670253วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670254วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670255วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670256วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670257วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670258วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219ติดต่อ CLiLLATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670259วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670260วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670261วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670262วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670263วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670264วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670265วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670266วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670267วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670268วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670269วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670270วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670271วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670272วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670273วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670274วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670275วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670276วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670277วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670278วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670279วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670280วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670281วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670282วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670428วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670429วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217ติดต่อ CLiLLATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670432วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670433วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670434วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670435วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670436วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670437วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670438วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670439วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670440วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670441วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670442วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670443วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670444วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217ติดต่อ CLiLLATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670445วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670446วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670447วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670448วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670449วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670450วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670451วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670452วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670453วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670454วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670455วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670456วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670457วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670458วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670459วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670460วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670461วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670462วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670463วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217ติดต่อ CLiLLATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670464วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670465วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670466วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670467วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670468วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670469วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670470วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670471วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670472วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670473วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670474วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA128/129FRI 10.30-12.30 น.LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670475วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670476วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670477วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670478วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1253FRI 10.30-12.30 น.SC4-207LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670479วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670480วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670481วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1251FRI 10.30-12.30 น.CRS-402LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670482วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670483วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670484วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670485วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670486วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670671วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670672วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1232FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 324LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670673วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1243FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 328LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670674วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1252FRI 10.30-12.30 น.EN-4119LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670675วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670676วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670677วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1244FRI 10.30-12.30 น.CRS-403LATP1115 (TH5)FRI 08.30-10.30 น.CRS 402
6670678วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1119 (TH9)THU 13.30-15.30 น.EN-4122
6670679วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670680วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670681วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670682วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1231FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 129LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670683วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670684วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670685วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1118 (TH8)THU 13.30-15.30 น.EN-3203
6670686วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1242FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 327LATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002
6670687วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670688วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1245FRI 10.30-12.30 น.EN-4122LATP1116 (TH6)FRI 08.30-10.30 น.CRS 403
6670689วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1117 (TH7)THU 13.30-15.30 น.CRS 403
6670690วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1111 (TH1)FRI 08.30-10.30 น.L1-001
6670691วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219ติดต่อ CLiLLATP11110 (TH10)THU 13.30-15.30 น.CRS 401
6670692วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP1113 (TH3)FRI 08.30-10.30 น.L2-001
6670693วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1246FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 329LATP11111 (TH11)THU 13.30-15.30 น.SC4-207
6670694วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1241FRI 10.30-12.30 น.EN-4121LATP1112 (TH2)FRI 08.30-10.30 น.L1-002
6670695วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1233FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 315LATP11112 (TH12)THU 13.30-15.30 น.SC4-307
6670696วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132ติดต่อ CLiLLATP1114 (TH4)FRI 08.30-10.30 น.L2-002

 • สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน กลุ่มภาษา (วิชาภาษาอังกฤษ) แต่ไม่มีกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ในตารางที่ประกาศ กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม “ติดต่อ CLiL กรณีไม่มีกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ”
 • กรณีนักศึกษาไม่พบข้อมูลของตนเองในตารางนี้ หากนักศึกษาไม่ได้เป็นนักศึกษารหัส 66 ในหลักสูตรกลุ่มที่ 1 ได้แก่ SI (กายอุปกรณ์) วิศวะ (โยธา เคมี คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล) KA (บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ เทคโนโลยีการอาหาร ธรณีศาสตร์) และ SS (ศศ.บ. และ วท.บ.) ให้ตรวจสอบข้อมูลจาก หน้าเว็บไซต์สำหรับ รายวิชาแกน กลุ่มที่ 2
 • [แก้ไขวันที่ 5 มกราคม 2567] เนื่องจากประกาศ วันที่ 13 ธ.ค. 2566 กลุ่มเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา LAEN 122 Section 14 ในภาคต้น บางส่วน มีความคลาดเคลื่อน จาก LAEN123 Section 3 เป็น LAEN 124 Section 1 จึงขอแก้ไขให้นักศึกษาที่มีรหัสดังต่อไปนี้ ตรวจสอบตารางประกาศอีกครั้ง โดยขอให้ลงทะเบียนเรียนในระบบ SmartEDU และ เข้าเรียนในรายวิชา LAEN123 Section 3 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
 • 6624262
 • 6613006
 • 6624155
 • 6624241
 • 6624259
 • 6624261
 • 6670217
 • 6670218
 • 6670226
 • 6670243
 • 6670246
 • 6670249
 • 6670269
 • 6670681
 • 6670683
 • 6670687
 • 6670690
 • 6670695
 • [แก้ไขวันที่ 9 มกราคม 2567] ปรับแก้ข้อมูลห้องเรียนภาษาอังกฤษ ดังนี้
  • กลุ่มเรียน LAEN 124 Section 4 จาก สิริวิทยา 329 เป็น CRS-403
  • กลุ่มเรียน LAEN 126 Section 6 จาก สิริวิทยา 134 เป็น สิริวิทยา 329

Links