รายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน (กลุ่มที่ 2)

Announcement

ดู Live แนะนำการลงทะเบียนเรียนดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ SmartEDU

รู้จักรายวิชาศึกษาทั่วไป "วิชาแกน"

รายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน หมายถึง ชุดรายวิชาศึกษาทั่วไปที่หลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) เรียนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต้องเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ ถูกต้อง และ สอบผ่าน จึงจะเข้าเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา

รายวิชาแกน สำหรับสำหรับหลักสูตรที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) พ.ศ. 2565) หรือประกาศฉบับก่อนหน้า   ประกอบด้วย รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวม 12 หน่วยกิต ได้แก่

 • รายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ (หรือรายวิชาอื่นที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะและมีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้) 3 หน่วยกิต เรียนต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา
 • รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา
  • รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต
   • LATH 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต (เรียนภาคต้น หรือ ภาคปลาย ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด)
  • รายวิชาภาษาอังกฤษ รวม 6 หน่วยกิต (เรียน 2 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ ภาคเรียนละ 1 รายวิชา โดยจัดกลุ่มเรียนภาคต้น ตามระดับคะแนนภาษาอังกฤษแรกเข้า ดู หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเรียน)
   • LAEN 103 ภาษาอังกฤษระดับ 1
   • LAEN 104 ภาษาอังกฤษระดับ 2
   • LAEN 105 ภาษาอังกฤษระดับ 3
   • LAEN 106 ภาษาอังกฤษระดับ 4 
   • LALA 107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
   • LALA 108 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำสำรวจ
   • LALA 109 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสารดิจิทัล

หมายเหตุ – แต่ละหลักสูตรอาจกำหนดให้มีรายวิชาศึกษาทั่วไป “บังคับ” ที่กำหนดให้เรียน หรือ “บังคับเลือก” ที่กำหนดให้เลือกเรียนเฉพาะจากลิสต์รายวิชาที่กำหนด และรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก เพิ่มเติมแตกต่างกันไป นักศึกษาสามารถตรวจสอบ “โครงสร้างหลักสูตร” ได้จากเอกสารรายละเอียดหลักสูตรในเว็บไซต์ของคณะ หรือสอบถามจากฝ่ายการศึกษาของคณะ/อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน​

ตรวจสอบตารางสอน

รหัสนักศึกษาคณะหลักสูตรกลุ่มเรียน MUGE100 2/66เวลาเรียน MUGE100 2/66ห้องเรียน MUGE100 2/66รหัสวิชา EN 2/66กลุ่มเรียน EN 2/66เวลาเรียน EN 2/66ห้องเรียน EN 2/66รหัสวิชา TH 2/66กลุ่มเรียน TH 2/66เวลาเรียน TH 2/66ห้องเรียน TH 2/66
6601001คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601002คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601003คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6601004คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6601005คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601006คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002
6601007คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601008คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601009คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6601010คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601011คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601012คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601013คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601014คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601015คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601016คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601017คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601018คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601019คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601020คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601021คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6601022คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601023คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601024คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601025คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6601026คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601027คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6601028คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601029คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601030คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6601031คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6601032คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601033คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601034คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601035คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601036คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601037คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601038คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6601039คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6601040คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601041คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6601042คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601043คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601044คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601045คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601046คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601047คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601048คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002
6601049คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601050คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6601051คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601052คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601053คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601054คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6601055คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601056คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601057คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6601058คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6601059คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601060คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601061คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601062คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601063คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601064คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601065คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601066คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601067คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601068คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601069คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6601070คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601071คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601072คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6601073คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601074คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601075คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601076คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6601077คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601078คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601079คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601080คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6601081คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601082คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6601083คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601084คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6601085คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601086คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601087คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002
6601088คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601089คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601090คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6601091คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601092คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601093คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601094คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601095คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601096คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601097คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601098คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601099คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601100คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6601101คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6601102คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601103คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6601104คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601105คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6601106คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601107คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601108คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601109คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601110คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601111คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601112คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601113คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601114คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6601115คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601116คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601117คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601118คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601119คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601120คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601121คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601122คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601123คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601124คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601125คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601126คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601127คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601128คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601129คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601130คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601131คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601132คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601133คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601134คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6601135คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6601136คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601137คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601138คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6601139คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601140คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6601141คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601142คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601143คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601144คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601145คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601146คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601147คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601148คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601149คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601150คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601151คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601152คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601153คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601154คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601155คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601156คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6601157คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601158คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601159คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601160คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6601161คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601162คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601163คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601164คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601165คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601166คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601167คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601168คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601169คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601170คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601171คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601172คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601173คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601174คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601175คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601176คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6601177คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601178คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601179คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601180คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601181คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601182คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601183คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601184คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601185คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601186คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6601187คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601188คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601189คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6601190คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601191คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601192คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601193คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6601194คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601195คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601196คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6601197คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601198คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601199คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601200คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601201คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601202คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601203คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601204คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601205คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6601206คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601207คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601208คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601209คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601210คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601211คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601212คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601213คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601214คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601215คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601216คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601217คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601218คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6601219คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601220คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601221คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6601222คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601223คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601224คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601225คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601226คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601227คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601228คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601229คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601230คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601231คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601232คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601233คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601234คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601235คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601236คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601237คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6601238คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601239คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601240คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601241คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601242คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601243คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601244คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601245คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601246คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601247คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601248คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601249คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601250คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601251คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601252คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601253คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601254คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601255คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601256คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601257คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601258คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601259คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601260คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601261คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601262คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601263คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601264คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6601265คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6601266คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601267คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6601268คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601269คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601270คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6601271คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6601272คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6601273คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601274คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601275คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601276คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601277คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6601278คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601279คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601280คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601281คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6601282คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002
6601283คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601284คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601285คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601286คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6601287คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6601288คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601289คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6601290คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6601291คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6602001คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602002คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602003คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602004คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602005คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602006คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602007คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602008คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602009คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602010คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602011คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602012คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602013คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602014คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602015คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602016คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602017คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602018คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602019คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602020คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602021คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602022คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602023คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602024คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602025คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602026คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602027คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA109/108FRI 08.30-10.30 น.
6602028คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602029คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602030คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602031คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602032คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602033คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602034คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602035คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602036คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602037คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602038คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602039คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602040คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602041คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602042คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602043คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602044คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602045คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602046คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602047คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602048คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602049คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602050คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA109/108FRI 08.30-10.30 น.
6602051คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602052คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602053คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602054คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602055คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602056คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602057คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602058คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602059คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602060คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602061คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602062คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602063คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602064คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602065คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602066คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602067คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602068คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602069คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602070คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602071คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6602072คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602073คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602074คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6602075คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602076คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6602077คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6602078คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6602079คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602080คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602081คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602082คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602083คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602084คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602085คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602086คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602087คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602088คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6602089คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602090คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6602091คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6602092คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602093คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6602094คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602095คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602096คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002
6602097คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602098คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602099คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602100คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6602101คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6602102คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602103คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6602104คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6602105คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602106คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6602107คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6602108คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602109คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6602110คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6602111คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602112คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602113คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6602114คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602115คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602116คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6602117คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602118คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602119คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602120คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602121คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602122คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6602123คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602124คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6602125คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602126คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602127คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6602128คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602129คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602130คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6602131คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602132คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6602133คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602134คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602135คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6602136คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602137คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602138คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602139คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602140คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6602141คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602142คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6602143คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218ติดต่อ CLiL
6602144คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6602145คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6602146คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6602147คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602148คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6602149คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107FRI 10.30-12.30 น.
6602150คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6602151คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602152คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6602153คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6602154คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6602155คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA109FRI 10.30-12.30 น.
6602156คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6602157คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6602158คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002
6602159คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6602160คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.
6602161คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602162คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6602163คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6602164คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทยศาสตรบัณฑิต18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6603001คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6603002คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1046TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 315LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6603003คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1055THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6603004คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10516THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6603005คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10517THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6603006คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6603007คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6603008คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6603009คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1056THU 15.30-17.30 น.L2-002LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6603010คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6603011คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6603012คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6603013คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10518THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6603014คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6603015คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6603016คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10059 (TH59)THU 13.30-15.30 น.SC3-403
6603017คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6603018คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6603019คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1057THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 327LATH10060 (TH60)THU 13.30-15.30 น.L1-002
6603020คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6603021คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6603022คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10061 (TH61)THU 13.30-15.30 น.CRS 402
6603023คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10519THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6603024คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6603025คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10056 (TH56)THU 13.30-15.30 น.SC3-301
6603026คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1044THU 15.30-17.30 นสิริวิทยา 326LATH10057 (TH57)THU 13.30-15.30 น.SC3-303
6603027คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6603028คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1047TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6603029คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6603030คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328LATH10058 (TH58)THU 13.30-15.30 น.SC3-401
6603031คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6603032คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6603033คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10059 (TH59)THU 13.30-15.30 น.SC3-403
6603034คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6603035คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6603036คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1051TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315LATH10060 (TH60)THU 13.30-15.30 น.L1-002
6603037คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6603038คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6603039คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6603040คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6603041คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1052TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6603042คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6603043คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6603044คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1053TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6603045คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6603046คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10515THU 13.30-15.30 น.EN-4119LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6603047คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6603048คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6603049คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6603050คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6603051คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10516THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6603052คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6603053คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6603054คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6603055คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6603056คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6603057คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6603058คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6603059คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6603060คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10061 (TH61)THU 13.30-15.30 น.CRS 402
6603061คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6603062คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6603063คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328LATH10056 (TH56)THU 13.30-15.30 น.SC3-301
6603064คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6603065คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6603066คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132ติดต่อ CLiLLATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6603067คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10057 (TH57)THU 13.30-15.30 น.SC3-303
6603068คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6603069คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6603070คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10058 (TH58)THU 13.30-15.30 น.SC3-401
6603071คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6603072คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6603073คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6603074คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6603075คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10059 (TH59)THU 13.30-15.30 น.SC3-403
6603076คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6603077คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6603078คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10060 (TH60)THU 13.30-15.30 น.L1-002
6603079คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6603080คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6603081คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10061 (TH61)THU 13.30-15.30 น.CRS 402
6603082คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6603083คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6603084คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6603085คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6603086คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6603087คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6603088คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6603089คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6603090คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6603091คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10041 (TH41)THU 15.30-17.30 น.SC3-403
6603092คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6603093คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6603094คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6603095คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6603096คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6603097คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6603098คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6603099คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6603100คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6603101คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10041 (TH41)THU 15.30-17.30 น.SC3-403
6603102คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6603103คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6603104คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6603105คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6603106คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6603107คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6603108คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6603109คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6603110คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10056 (TH56)THU 13.30-15.30 น.SC3-301
6603111คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133ติดต่อ CLiLLATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6603112คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6603113คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10057 (TH57)THU 13.30-15.30 น.SC3-303
6603114คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6603115คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132ติดต่อ CLiLLATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6603116คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10058 (TH58)THU 13.30-15.30 น.SC3-401
6603117คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6603118คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6603119คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6603120คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6603121คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10059 (TH59)THU 13.30-15.30 น.SC3-403
6603122คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6603123คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6603124คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328LATH10060 (TH60)THU 13.30-15.30 น.L1-002
6603125คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6603126คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6603127คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10061 (TH61)THU 13.30-15.30 น.CRS 402
6603128คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6603129คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6603130คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10056 (TH56)THU 13.30-15.30 น.SC3-301
6603131คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6603132คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6603133คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10517THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6603134คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6603135คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6603136คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6603137คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6603138คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6603139คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10518THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6603140คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6603141คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6603142คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6603143คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6603144คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6603145คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6603146คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6603147คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6603148คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6603149คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6603150คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128ติดต่อ CLiLLATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6603151คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10519THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6603152คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6603153คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6603154คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1054TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327LATH10057 (TH57)THU 13.30-15.30 น.SC3-303
6603155คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6603156คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10515THU 13.30-15.30 น.EN-4119LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6603157คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6603158คณะเภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1041TUE 13.30-15.30 น.L2-001LATH10058 (TH58)THU 13.30-15.30 น.SC3-401
6604001คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10060 (TH60)THU 13.30-15.30 น.L1-002
6604002คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6604003คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6604004คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6604005คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10041 (TH41)THU 15.30-17.30 น.SC3-403
6604006คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6604007คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6604008คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10041 (TH41)THU 15.30-17.30 น.SC3-403
6604009คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6604010คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6604011คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6604012คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6604013คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6604014คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6604015คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6604016คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6604017คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6604018คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6604019คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6604020คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6604021คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6604022คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6604023คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6604024คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6604025คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6604026คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6604027คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328LATH10061 (TH61)THU 13.30-15.30 น.CRS 402
6604028คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10041 (TH41)THU 15.30-17.30 น.SC3-403
6604029คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6604030คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6604031คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6604032คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6604033คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10056 (TH56)THU 13.30-15.30 น.SC3-301
6604034คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6604035คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6604036คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6604037คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10057 (TH57)THU 13.30-15.30 น.SC3-303
6604038คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6604039คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6604040คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10058 (TH58)THU 13.30-15.30 น.SC3-401
6604041คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6604042คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6604043คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6604044คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10059 (TH59)THU 13.30-15.30 น.SC3-403
6604045คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6604046คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6604047คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10060 (TH60)THU 13.30-15.30 น.L1-002
6604048คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6604049คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6604050คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6604051คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6604052คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10061 (TH61)THU 13.30-15.30 น.CRS 402
6604053คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10041 (TH41)THU 15.30-17.30 น.SC3-403
6604054คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6604055คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6604056คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6604057คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6604058คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6604059คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6604060คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6604061คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6604062คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6604063คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6604064คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6604065คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6604066คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6604067คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6604068คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6604069คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6604070คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10041 (TH41)THU 15.30-17.30 น.SC3-403
6604071คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6604072คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6604073คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6604074คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6604075คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6604076คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6604077คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6604078คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10056 (TH56)THU 13.30-15.30 น.SC3-301
6604079คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6604080คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6604081คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10057 (TH57)THU 13.30-15.30 น.SC3-303
6604082คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6604083คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6604084คณะทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10058 (TH58)THU 13.30-15.30 น.SC3-401
6605001คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1045TUE 15.30-17.30 น.L2-001
6605002คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605003คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605004คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605005คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605006คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605007คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605008คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605009คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6605011คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605012คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6605013คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605014คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605015คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605017คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605018คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1045TUE 15.30-17.30 น.L2-001
6605019คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605020คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605021คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131ติดต่อ CLiL
6605022คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6605026คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6605027คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605028คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605029คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605030คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605032คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217ติดต่อ CLiL
6605033คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605034คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.
6605035คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605036คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218ติดต่อ CLiL
6605038คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605039คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605040คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605041คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605042คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605043คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605044คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605045คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605046คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605047คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605048คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605049คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6605050คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1046TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 315
6605051คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605052คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605053คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6605054คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605055คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605056คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605057คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605058คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605059คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605060คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605061คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1047TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6605062คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605063คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605064คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605065คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605066คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605067คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605068คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605069คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605071คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605072คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.
6605073คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605074คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605075คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605076คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605077คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605078คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1048TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 326
6605079คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605080คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1045TUE 15.30-17.30 น.L2-001
6605081คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605082คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1046TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 315
6605083คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605084คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605085คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605086คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605087คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605088คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605089คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605090คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1047TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6605091คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605092คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605093คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605094คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605095คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605096คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605097คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605098คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605099คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605100คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605101คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605102คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1048TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 326
6605103คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6605104คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605105คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605106คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605107คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605108คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605109คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605110คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605111คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6605112คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605113คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605114คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605115คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605116คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605117คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605118คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605119คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605120คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605121คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605122คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605123คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605124คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605125คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605126คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1045TUE 15.30-17.30 น.L2-001
6605127คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1046TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 315
6605128คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605129คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605130คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605131คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605132คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605133คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605134คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605135คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605136คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605137คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605138คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605140คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605141คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605142คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605143คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1047TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6605144คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605145คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605146คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605147คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605148คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605149คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605150คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605151คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605152คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605153คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1048TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 326
6605154คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605155คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605156คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605157คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605158คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605159คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605160คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1045TUE 15.30-17.30 น.L2-001
6605161คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605162คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605163คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605164คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6605165คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605166คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605167คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605168คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605169คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605170คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605171คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605172คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605173คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605174คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605175คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1046TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 315
6605176คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605177คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605178คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605179คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1046TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 315
6605180คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605181คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605182คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605183คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605184คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605186คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605188คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605189คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605190คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1047TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6605191คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605192คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605193คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605194คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605195คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605196คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605197คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605198คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605199คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605200คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1048TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 326
6605201คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605202คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6605203คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605204คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605205คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605206คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605207คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133ติดต่อ CLiL
6605208คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605209คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605210คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605211คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605212คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605213คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1045TUE 15.30-17.30 น.L2-001
6605214คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605215คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605216คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605217คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605218คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605219คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605220คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605221คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605222คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605223คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605224คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605225คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605227คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605228คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605229คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605230คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605231คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605232คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605233คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605234คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605235คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1046TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 315
6605236คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605237คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605239คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605240คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605241คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605242คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605243คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219ติดต่อ CLiL
6605244คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6605245คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605246คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6605248คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605249คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605250คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605251คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605252คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605253คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605254คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605255คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1047TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6605256คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1048TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 326
6605257คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605258คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605259คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605260คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605261คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605262คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605263คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605264คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605265คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605266คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1045TUE 15.30-17.30 น.L2-001
6605267คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605268คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605269คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218ติดต่อ CLiL
6605270คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605271คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605272คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605273คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1046TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 315
6605274คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605275คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605276คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605278คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605279คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605280คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605281คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605282คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605283คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605284คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605285คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605286คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605287คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605288คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605289คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605290คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605291คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605292คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605293คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6605294คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605295คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605296คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6605297คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6605298คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1047TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6605299คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6605300คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1045TUE 15.30-17.30 น.L2-001
6605301คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6605302คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6605303คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6605304คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6605305คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131ติดต่อ CLiL
6605306คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6605308คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6605309คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6605310คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6605311คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6606001คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6606002คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6606003คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6606005คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6606006คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6606007คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10061 (TH61)THU 13.30-15.30 น.CRS 402
6606008คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6606010คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6606011คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6606012คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6606013คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10056 (TH56)THU 13.30-15.30 น.SC3-301
6606014คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10517THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6606015คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6606016คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1053TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326LATH10057 (TH57)THU 13.30-15.30 น.SC3-303
6606017คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6606018คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6606019คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10058 (TH58)THU 13.30-15.30 น.SC3-401
6606020คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6606021คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6606022คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10059 (TH59)THU 13.30-15.30 น.SC3-403
6606023คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10518THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6606024คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6606025คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10060 (TH60)THU 13.30-15.30 น.L1-002
6606026คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10519THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6606027คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6606028คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1054TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327LATH10061 (TH61)THU 13.30-15.30 น.CRS 402
6606029คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6606030คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1055THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6606031คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10515THU 13.30-15.30 น.EN-4119LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6606032คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6606033คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1056THU 15.30-17.30 น.L2-002LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6606034คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6606035คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1041TUE 13.30-15.30 น.L2-001LATH10056 (TH56)THU 13.30-15.30 น.SC3-301
6606036คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6606037คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1057THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 327LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6606038คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6606039คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10041 (TH41)THU 15.30-17.30 น.SC3-403
6606040คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1051TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6606041คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6606042คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6606043คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6606044คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6606045คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1048TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 326LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6606046คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10041 (TH41)THU 15.30-17.30 น.SC3-403
6606047คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6606048คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6606049คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6606050คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6606051คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6606052คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6606053คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6606054คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10057 (TH57)THU 13.30-15.30 น.SC3-303
6606055คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6606056คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6606057คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328LATH10058 (TH58)THU 13.30-15.30 น.SC3-401
6606058คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6606059คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6606060คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10059 (TH59)THU 13.30-15.30 น.SC3-403
6606061คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6606062คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6606063คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10060 (TH60)THU 13.30-15.30 น.L1-002
6606064คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108FRI 08.30-10.30 น.LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6606065คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6606066คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6606067คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10061 (TH61)THU 13.30-15.30 น.CRS 402
6606068คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10516THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6606069คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6606070คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10056 (TH56)THU 13.30-15.30 น.SC3-301
6606071คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6606072คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6606073คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1044THU 15.30-17.30 นสิริวิทยา 326LATH10057 (TH57)THU 13.30-15.30 น.SC3-303
6606074คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6606075คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6606076คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6606077คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6606078คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1052TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6606079คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6606080คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328LATH10041 (TH41)THU 15.30-17.30 น.SC3-403
6606081คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6606082คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6606083คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6606084คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6606085คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6606086คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6606087คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1053TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6606089คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6606090คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6606091คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6606092คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6606093คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324LATH10041 (TH41)THU 15.30-17.30 น.SC3-403
6606094คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6606095คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6606096คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6606097คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6606098คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10058 (TH58)THU 13.30-15.30 น.SC3-401
6606099คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6606100คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6606101คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10059 (TH59)THU 13.30-15.30 น.SC3-403
6606102คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10517THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6607001คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6607004คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10060 (TH60)THU 13.30-15.30 น.L1-002
6607005คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6607006คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10518THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6607007คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1044THU 15.30-17.30 นสิริวิทยา 326LATH10061 (TH61)THU 13.30-15.30 น.CRS 402
6607008คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6607009คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10056 (TH56)THU 13.30-15.30 น.SC3-301
6607010คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6607011คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6607013คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10057 (TH57)THU 13.30-15.30 น.SC3-303
6607014คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10043 (TH43)FRI 08.30-10.30 น.SC3-301
6607015คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6607016คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10058 (TH58)THU 13.30-15.30 น.SC3-401
6607017คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10519THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327LATH10044 (TH44)FRI 08.30-10.30 น.SC3-303
6607018คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10052 (TH52)TUE 13.30-15.30 น.SC3-401
6607019คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.LATH10059 (TH59)THU 13.30-15.30 น.SC3-403
6607020คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6607021คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6607022คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6607023คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6607024คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6607025คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10515THU 13.30-15.30 น.EN-4119LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6607026คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329LATH10038 (TH38)THU 15.30-17.30 น.SC3-301
6607027คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1054TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6607028คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6607029คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10042 (TH42)THU 15.30-17.30 น.L1-002
6607030คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6607031คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10516THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6607032คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6607033คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10047 (TH47)FRI 10.30-12.30 น.SC3-301
6607034คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002LATH10053 (TH53)TUE 15.30-17.30 น.SC3-301
6607035คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10041 (TH41)THU 15.30-17.30 น.SC3-403
6607036คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.LATH10048 (TH48)FRI 10.30-12.30 น.SC3-303
6607037คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10054 (TH54)TUE 15.30-17.30 น.SC3-303
6607038คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207LATH10039 (TH39)THU 15.30-17.30 น.SC3-303
6607039คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1055THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324LATH10049 (TH49)FRI 10.30-12.30 น.SC3-401
6607040คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328LATH10055 (TH55)TUE 15.30-17.30 น.SC3-401
6607041คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/109FRI 08.30-10.30 น.LATH10040 (TH40)THU 15.30-17.30 น.SC3-401
6607042คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10517THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324LATH10046 (TH46)FRI 08.30-10.30 น.SC3-403
6607043คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.LATH10050 (TH50)TUE 13.30-15.30 น.SC3-301
6607044คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329LATH10060 (TH60)THU 13.30-15.30 น.L1-002
6607045คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LALA107/108/109THU 13.30-15.30 น.LATH10045 (TH45)FRI 08.30-10.30 น.SC3-401
6607046คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315LATH10051 (TH51)TUE 13.30-15.30 น.SC3-303
6608001คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1046TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 315
6608002คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1042THU 15.30-17.30 นEN-4119
6608003คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1055THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608005คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6608007คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6608008คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1056THU 15.30-17.30 น.L2-002
6608009คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6608010คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6608011คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1057THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 327
6608012คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10515THU 13.30-15.30 น.EN-4119
6608013คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6608014คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1043THU 15.30-17.30 นสิริวิทยา 315
6608015คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1047TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6608017คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10516THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608018คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6608020คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1043THU 15.30-17.30 นสิริวิทยา 315
6608022คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1043THU 15.30-17.30 นสิริวิทยา 315
6608023คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6608024คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1047TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6608025คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1041TUE 13.30-15.30 น.L2-001
6608026คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1048TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 326
6608027คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1056THU 15.30-17.30 น.L2-002
6608028คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10517THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608029คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6608030คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1057THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 327
6608032คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10518THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608033คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10519THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608034คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6608035คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1053TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608036คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10518THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608037คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6608038คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6608039คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1045TUE 15.30-17.30 น.L2-001
6608040คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10519THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608041คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109TUE 15.30-17.30 น.
6608042คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608043คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1054TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608044คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6608045คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6608046คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1055THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608047คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6608048คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1041TUE 13.30-15.30 น.L2-001
6608049คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1053TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608050คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1047TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6608051คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10519THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608052คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6608053คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1054TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608054คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10515THU 13.30-15.30 น.EN-4119
6608055คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1041TUE 13.30-15.30 น.L2-001
6608056คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6608057คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1055THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608058คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1048TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 326
6608059คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1042THU 15.30-17.30 นEN-4119
6608060คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10516THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608061คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1051TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608062คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10517THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608063คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608064คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6608065คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6608066คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1052TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608067คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10518THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608068คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6608069คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1048TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 326
6608070คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1041TUE 13.30-15.30 น.L2-001
6608071คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1053TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608072คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1045TUE 15.30-17.30 น.L2-001
6608073คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10519THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608074คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1042THU 15.30-17.30 นEN-4119
6608075คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6608076คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1054TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608077คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10515THU 13.30-15.30 น.EN-4119
6608078คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6608079คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6608080คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10516THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608081คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1046TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 315
6608082คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6608083คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1055THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608084คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10517THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608085คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6608086คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1056THU 15.30-17.30 น.L2-002
6608087คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10518THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608088คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608089คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1042THU 15.30-17.30 นEN-4119
6608090คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6608091คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10515THU 13.30-15.30 น.EN-4119
6608092คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10516THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608093คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1051TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608094คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1045TUE 15.30-17.30 น.L2-001
6608095คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10517THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608096คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1043THU 15.30-17.30 นสิริวิทยา 315
6608097คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6608098คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1052TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608099คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10518THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608100คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6608101คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1053TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608102คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10519THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608103คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1046TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 315
6608104คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6608105คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6608106คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1056THU 15.30-17.30 น.L2-002
6608107คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6608108คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6608109คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1057THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 327
6608110คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10515THU 13.30-15.30 น.EN-4119
6608111คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6608112คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1051TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608113คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6608114คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6608115คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608116คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6608117คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6608118คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6608119คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6608120คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1045TUE 15.30-17.30 น.L2-001
6608121คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1056THU 15.30-17.30 น.L2-002
6608122คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6608123คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1043THU 15.30-17.30 นสิริวิทยา 315
6608125คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1057THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 327
6608126คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6608127คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002
6608128คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6608129คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6608130คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6608132คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6608133คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1051TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608134คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10519THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608135คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6608137คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1052TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608138คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10515THU 13.30-15.30 น.EN-4119
6608139คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6608140คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1053TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608141คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6608142คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6608143คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6608144คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6608145คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6608146คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6608147คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์9 (A09)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002
6608148คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6608149คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1054TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608150คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6608151คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1055THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608152คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10516THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608153คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6608154คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6608155คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608156คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6608157คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1054TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608158คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10515THU 13.30-15.30 น.EN-4119
6608159คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6608160คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1055THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608161คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6608162คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6608163คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6608164คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002
6608165คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6608167คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6608168คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LALA107/108/109FRI 08.30-10.30 น.
6608169คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1047TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6608170คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย37 (C09)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1041TUE 13.30-15.30 น.L2-001
6608171คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1057THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 327
6608172คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6608173คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6608174คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1051TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608175คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย10 (A10)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6608176คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6608177คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10516THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608178คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย11 (A11)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6608179คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6608180คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10517THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608181คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6608182คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LALA107/109TUE 13.30-15.30 น.
6608183คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10518THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608184คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002
6608185คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1052TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608186คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6608187คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6608188คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1053TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608189คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10613THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6608191คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย8 (A08)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002
6608192คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1054TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608193คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10519THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608194คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6608195คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1064THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 328
6608196คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10516THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608197คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1069FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 328
6608198คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1052TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608199คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร1 (A01)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608200คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร15 (B01)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1065THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6608201คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร29 (C01)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 128LAEN10517THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608202คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร2 (A02)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6608203คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร16 (B02)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 131LAEN1066THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6608204คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร30 (C02)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6608205คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร3 (A03)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6608206คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร17 (B03)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1061TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6608207คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร31 (C03)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10518THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608208คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10512FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 324
6608209คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร18 (B04)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1062TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6608210คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร32 (C04)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10614THU 13.30-15.30 น.L2-002
6608211คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10610FRI 08.30-10.30 น.SC4-207
6608212คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร19 (B05)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LALA107/108/109THU 15.30-17.30 น.
6608213คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร33 (C05)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10611THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 328
6608214คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร6 (A06)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10513FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 326
6608215คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร20 (B06)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1053TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608216คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร34 (C06)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6608217คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร7 (A07)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1067TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 329
6608218คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร21 (B07)THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1063TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 330
6608219คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร35 (C07)FRI 8.30-10.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10519THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608220คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6608221คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร22 (B08)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6608222คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร36 (C08)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 128LAEN1054TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 327
6608223คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร5 (A05)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608224คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร23 (B09)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 131LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6608225คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม24 (B10)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 132LAEN10514FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 327
6608226คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1046TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 315
6608227คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม38 (C10)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 132LAEN1057THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 327
6608228คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม4 (A04)TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1058TUE 15.30-17.30 น.EN-4122
6608229คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม25 (B11)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1059TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 324
6608230คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม39 (C11)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 133LAEN1051TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 315
6608231คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม12 (A12)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10612THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 329
6608232คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม26 (B12)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 217LAEN10510FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 329
6608233คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม40 (C12)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 217LAEN1052TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608234คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม13 (A13)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN10517THU 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 324
6608235คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม27 (B13)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1068TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 330
6608236คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม41 (C13)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 218LAEN1053TUE 13.30-15.30 น.สิริวิทยา 326
6608237คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม14 (A14)TUE 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1044THU 15.30-17.30 นสิริวิทยา 326
6608238คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม28 (B14)THU 15.30-17.30 น.สิริวิทยา 219LAEN10511FRI 08.30-10.30 น.สิริวิทยา 315
6608239คณะสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม42 (C14)FRI 10.30-12.30 น.สิริวิทยา 219LAEN1054<