MUGE 100

ประกาศจากรายวิชา

10 ขั้นตอนสำหรับการขอหนังสืออนุญาตทำโครงงาน

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอหนังสือขออนุญาต/ขอความอนุเคราะห์ เพื่อปฏิบัติงานโครงงานภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จัดทำร่างโครงงานให้เรียบร้อย นักศึกษาจัดทำ”ร่างโครงงาน” ที่มีชื่อโครงงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน วัน...

Read More

เปิดเรียน MUGE 100 ภาคปลาย นักศึกษาต้องตรวจสอบอะไรบ้าง?

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากรายวิชา MUGE 100 เป็นรายวิชาที่การการเรียนการสอนต่อเนื่องสองภาคการศึกษา แต่มีการลงทะเบียนแยกกัน มีการประเมินผลจากการเข้าเรียน และมีโครงงาน...

Read More

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MUGE 100 ภาคการศึกษา 1/66

ขอเชิญชวนนักศึกษารายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ตอบแบบประเมินรายวิชา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อที่รายวิชาจะนำผลประเมิน และข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปพัฒนารายวิชาต่อไป...

Read More

เข้าใช้งานแอป MUGE 100

ศึกษาการใช้งานแอป MUGE 100