แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษารหัส 66 หรือก่อนหน้า ที่หลักสูตรกำหนดให้เรียน MUGE 100 แต่ปัจจุบันยังไม่ผ่านรายวิชา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย (ยกเว้นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์) รหัส 66 หรือก่อนหน้าที่ยังไม่ผ่านรายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ทั้งกรณีได้รับสัญลักษณ์ U และยังไม่ได้เกรดรายวิชาด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น ไม่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ขณะที่เรียนรายวิชา, ลดรายวิชา, ถอนรายวิชา หรือลาการพักการศึกษาช่วงชั้นปีที่ 1

สำหรับปีการศึกษา 2567 ทางรายวิชามีแนวปฏิบัติ 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 ขอให้รายวิชาตรวจสอบผลการศึกษา **เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2566**

 1. ลงชื่อขอให้ตรวจสอบผลการศึกษา ผ่าน “ฟอร์มคำร้องขอตรวจสอบผลการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ U)>>>คลิกที่นี่<<< หรือเขียนคำร้องได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ชั้น 4 MLC) รอบที่ 1 ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2567
 2. ตรวจสอบสาเหตุที่ไม่ผ่านรายวิชาผ่านอีเมลที่ระบุไว้ กรณีมีข้อโต้แย้ง ให้แนบหลักฐานผ่านลิงก์ที่แนบมาพร้อมกับอีเมลดังกล่าว ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2567 ทางเจ้าหน้าที่จะส่งให้คณะกรรมการรายวิชาฯ พิจารณาเกรดใหม่
 3. ตรวจสอบผลการพิจารณาเกรดใหม่ ภายในวันที 12 ก.ค. 2567

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<< 

วิธืที่ 2 ขอลงทะเบียนรายวิชา MUGE 100 ในรอบพิเศษ ปีการศึกษา 2567

 1. ลงชื่อแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเรียน ผ่าน “ฟอร์มแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา MUGE100 ปีการศึกษา 2567 รอบพิเศษ” ภายในวันที่ 12 ก.ค. 2567 >>>คลิกที่นี่<<<  
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งรายละเอียดผ่านอีเมลหลังจากกรอกแบบฟอร์มไม่เกิน 7 วันทำการ
 3. นักศึกษาเข้าเรียนและทำกิจกรรมในคาบเรียนระหว่างวันที่ 15 – 19 ก.ค. 2567 เวลา 09:00 -16:00 น.
 4. นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา MUGE100 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในกลุ่มเรียนที่กำหนด 
 5. เข้าบทเรียนออนไลน์ และทำงานที่ได้รับมอบหมายตามที่รายวิชากำหนด
 6. ผลการศึกษาจะแสดงในใบแสดงผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงชื่อผ่านแบบฟอร์มนี้ แต่ไม่เข้าเรียนในวันและเวลาที่กำหนด หรือทำงานไม่ครบเงื่อนไขที่รายวิชากำหนด จะได้รับสัญลักษณ์ U ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ยกเว้นนักศึกษาที่ส่งคำร้องขอตรวจผลการศึกษาและได้รับการปรับผลการศึกษาตามวิธีทึ่ 1

วิธีที่ 3 ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา MUGE 100 ในรอบปกติ ปีการศึกษา 2567 (พร้อมนศ. ชั้นปีที่ 1)

 1. ลงชื่อผ่าน “แบบแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปแกน ภาคการศึกษาที่ 1/2567” >>>คลิกที่นี่<<<  เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะจัดกลุ่มเรียนที่เหมาะสมให้
 2. ตรวจสอบกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผ่านทางอีเมล และลงทะเบียนในกลุ่มเรียนดังกล่าว ระหว่างช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา
 3. เข้าเรียนรายวิชา MUGE 100 ตามกลุ่มเรียนที่ลงทะเบียน ทั้งสองภาคเรียน โดยในภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนในกลุ่มเรียนเดียวกับภาคเรียนที่ 1 ดังนั้น นักศึกษาต้องสะดวกเรียนในช่วงเวลาเดิมในทั้งสองภาคเรียน
 4. ผลการศึกษาจะแสดงในใบแสดงผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 

หมายเหตุ : นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เรียนรอบพิเศษตามวิธีที่ 2 จะถูกตัดออกจากรายชื่อในแบบฟอร์มตามวิธีที่ 3 โดยอัตโนมัติ

Leave a Comment