การขอตรวจสอบผลการศึกษา

กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการอุทธรณ์ ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้ามาเขียนคำร้องเพื่อตรวจสอบผลการศึกษาได้ที่ “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต” ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารรายวิชาฯ และแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบทางอีเมลที่ระบุไว้

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ U สามารถส่งคำร้องผ่านออนไลน์ ผ่าน ฟอร์มคำร้องขอตรวจสอบผลการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ U)” โดยจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล mahidol.edu ภายใน 14 มิ.ย. 2567 คลิกที่นี่

กรณีนักศึกษามีข้อโต้แย้ง นักศึกษาสามารถส่งหลักฐาน เพื่อให้พิจารณาผลการศึกษาอีกครั้ง ผ่านแบบฟอร์มที่จะแนบมาพร้อมกับอีเมล ได้ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2567 ผลการพิจารณาผลการศึกษา ส่งกลับผ่านอีเมล ภายในวันที่ 12 ก.ค. 2567

หมายเหตุ
นักศึกษาที่มีผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ U สามารถแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา MUGE100 ซ้ำ เพื่อแก้ไขผลการศึกษาผ่านแบบฟอร์ม “ฟอร์มแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา MUGE100 รอบพิเศษ” ได้ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. ถึง 12 ก.ค. 2567 โดยการเรียนการสอน MUGE100 รอบพิเศษ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 ก.ค. 2567 นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนและทำกิจกรรมในคาบเรียนได้ครบทุกวัน ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้นจึงลงทะเบียนเรียน เข้าบทเรียนออนไลน์ และทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งตามกำหนดเวลา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ ผลการศึกษาของนักศึกษารอบพิเศษนี้ จะแสดงในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
รายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศให้ทราบต่อไป

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดคะแนนและการประเมินผลได้ที่ >>> https://lifelong.mahidol.ac.th/muge100/muge100info/

 

Leave a Comment