ประกาศฯ ผลการพิจารณาใบลา และ ประกาศฯ การเรียนเสริม รายวิชา MUGE 100 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษารายวิชา MUGE 100 ที่ได้ส่งใบลา บัดนี้ รายวิชาได้พิจารณาใบลาทั้งหมดทั้งที่ส่งผ่านระบบ และที่มีหนังสือขอลาเรียนมายังรายวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จาก “ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการพิจารณาคำขอลาเรียนของนักศึกษารายวิชา มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖” คลิกที่นี่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีนักศึกษาที่ถึงแม้จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนเสริมและได้รับคะแนนชดเชยคาบที่ขาดเรียนแล้วก็ตาม แต่ผลการศึกษาจะไม่เปลี่ยนแปลง และนักศึกษาที่จะไม่ได้รับการชดเชยคะแนนจากการเข้าเรียนเสริม เนื่องจากพบการเข้าเรียนในคาบที่ได้รับอนุมัติการลา รายวิชาจึงได้กำหนดให้นักศึกษาที่เมื่อเข้าร่วมเรียนเสริมแล้วอาจมีผลต่อการตัดสินผลการศึกษา (อาจได้รับการปรับผลการศึกษา U เป็น S หรือ S เป็น O ตามคะแนนเก็บของนักศึกษา) เป็นผู้มีสิทธิ์ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียนเสริม โดยนักศึกษาตรวจสอบชื่อได้จาก “ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเรียนเสริม รายวิชา มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖” คลิกที่นี่ นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการเรียนเสริมตามประกาศดังกล่าวและประสงค์เข้าร่วมการเรียนเสริม ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น. … Read more

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MUGE 100 ภาคการศึกษา 2/66

ขอเชิญชวนนักศึกษารายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ตอบแบบประเมินรายวิชา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 เพื่อที่รายวิชาจะนำผลประเมิน และข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปพัฒนารายวิชาต่อไป นักศึกษาสามารถประเมินรายวิชาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ผ่าน Google Form แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566  หรือคลิกที่ลิงก์ https://forms.gle/mrowCxz88Uekk31K7

กำหนดการและสถานที่จัดกิจกรรม คาบโครงงานที่ 10 การนำเสนอผลงานโครงงานด้วยโปสเตอร์และปากเปล่า

กำหนดการสำหรับแต่ละกลุ่มเรียน ดาวน์โหลดกำหนดการและสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับแต่ละกลุ่มเรียน กลุ่ม A01-A07 ดาวน์โหลด กลุ่ม A08-A14 ดาวน์โหลด กลุ่ม B01-B07 ดาวน์โหลด กลุ่ม B08-B14 ดาวน์โหลด กลุ่ม C01-C07 ดาวน์โหลด กลุ่ม C08-C14 ดาวน์โหลด หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถตรวจสอบตำแหน่งโปสเตอร์ของกลุ่มโครงงานแต่ละกลุ่มได้จาก “ผังโปสเตอร์” ที่จะแสดงไว้หน้าห้องนำเสนอโปสเตอร์ในเวลากิจกรรม ภาพรวมกิจกรรม 1. การเข้าเรียน (Check in) ใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 15 นาที  นักศึกษาทุกคนสแกน QR Code Check in บนจอภาพหน้าในห้องเรียน จากนั้นประจำที่โปสเตอร์ผลงานโครงงานกลุ่มของตนเอง 2. การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 50 นาที อาจารย์ผู้ประเมินสุ่มนักศึกษาในกลุ่ม 1 คนเพื่อนำเสนอโปสเตอร์ผลงานโครงงาน นำเสนอไม่น้อยกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที จากนั้นสุ่มสมาชิก 1 – … Read more

10 ขั้นตอนสำหรับการขอหนังสืออนุญาตทำโครงงาน

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอหนังสือขออนุญาต/ขอความอนุเคราะห์ เพื่อปฏิบัติงานโครงงานภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จัดทำร่างโครงงานให้เรียบร้อย นักศึกษาจัดทำ”ร่างโครงงาน” ที่มีชื่อโครงงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน วัน เวลา และสถานที่ที่จะไปทำกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงาน ของโครงงานว่ามีกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับใคร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบว่าการดำเนินงานโครงการของนักศึกษา มีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีเจ้าของ หรือทำกิจกรรมกับบุคลากรของหน่วยงาน โดยปกติแล้ว นักศึกษาจำเป็นจะต้อง “ขอ” เจ้าของสถานที่หรือหัวหน้าหน่วยงานก่อนทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อเจ้าของสถานที่ หรือ หัวหน้าหน่วยงานนั้น หรือ ผู้ประสานงาน “ด้วยวาจา” หรือแบบไม่เป็นทางการ เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล ข้อความ หรือไปสอบถามเองก่อนว่า หน่วยงานนั้นสะดวกให้นักศึกษาเข้าทำกิจกรรมในรูปแบบที่กำหนดไว้ในโครงงาน ตามวันและเวลาที่ต้องการหรือไม่ ขั้นตอนที่ 5 สอบถามหน่วยงานที่ติดต่อว่าจำเป็นต้องมีหนังสือขออนุญาต/ขอความอนุเคราะห์ (จดหมาย) หรือไม่ เมื่อหน่วยงานนั้นตกลงให้นักศึกษาเข้าทำกิจกรรมแล้ว สอบถามด้วยว่าต้องมีจดหมายจากมหาวิทยาลัยมาถึงหน่วยงานหรือไม่ หากจำเป็นกรุณาดูขั้นตอนที่ 6 หมายเหตุ: กรณีเป็นการปฏิบัติงานโครงงานภายนอก พื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาต้องขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือขออนุญาตฯ ทุกกรณี ขั้นตอนที่ 6 สอบถามหน่วยงานให้ชัดเจนว่าจะต้องทำจดหมายถึงใคร … Read more

เปิดเรียน MUGE 100 ภาคปลาย นักศึกษาต้องตรวจสอบอะไรบ้าง?

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากรายวิชา MUGE 100 เป็นรายวิชาที่การการเรียนการสอนต่อเนื่องสองภาคการศึกษา แต่มีการลงทะเบียนแยกกัน มีการประเมินผลจากการเข้าเรียน และมีโครงงาน ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานจึงได้รวบรวม checklist สิ่งที่นักศึกษาควรตรวจสอบเกี่ยวกับรายวิชา ดังนี้ การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในระบบ SmartEDU ให้ถูก Section ตามประกาศกลุ่มเรียนวิชาแกน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต คลิกที่นี่  การขาดเรียนรายวิชา MUGE 100 ภาคการศึกษาต้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ผ่าน MUGE 100 APP หากพบว่ามีข้อมูลผิดพลาด ขอให้นำ “หลักฐานการเข้าเรียน” ในคาบดังกล่าวให้อาจารย์ผู้สอนรับรองการขอเพิ่ม หรือแก้ไข การขาดเรียน ลงใน “บันทึกประจำห้องเรียน” หมายเหตุ: หากอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถรับรองการลงชื่อเข้าหรือออกจากห้องเรียนในคาบนั้น ทางทะเบียนรายวิชาจะไม่สามารถแก้ไขผลการเข้าเรียนในคาบดังกล่าวได้ ผลการพิจารณาใบลาที่ส่งมาก่อนเดือนธันวาคม นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ผ่าน MUGE 100 APP หากใบลาได้รับการอนุมัติ นักศึกษาจำเป็นจะต้องเข้าเรียนเสริม ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ก่อน จึงจะสามารถชดเชยการขาดเรียนในคาบที่ลาได้ … Read more

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MUGE 100 ภาคการศึกษา 1/66

ขอเชิญชวนนักศึกษารายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ตอบแบบประเมินรายวิชา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เพื่อที่รายวิชาจะนำผลประเมิน และข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปพัฒนารายวิชาต่อไป นักศึกษาสามารถประเมินรายวิชาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ผ่าน Google Form แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566  หรือคลิกที่ลิงก์ https://forms.gle/WNQDn5kE8EaDB7KeA

“แก้ไขโครงงาน” เมนูใหม่แอป MUGE 100

แอป MUGE 100 ได้เพิ่มเมนูใหม่สำหรับนักศึกษาที่เป็นตัวแทนจองหัวข้อโครงงาน ให้สามารถแก้ไขรายละเอียดโครงงานที่ได้ส่งไปก่อนหน้านี้ได้ นักศึกษาสามารถศึกษาการใช้งานแอป MUGE 100 เพิ่มเติมได้ที่เว็บเพจ “MUGE 100 APP แอปพลิเคชันสำหรับนักศึกษารายวิชา MUGE 100” หากกลุ่มใดประสงค์จะเปลี่ยนตัวแทนกรุณาประสานงานไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน หมายเหตุ: หากมีผู้ใช้ MUGE 100 APP ในขณะเดียวกันเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้แอปทำงานได้ช้า ขออภัยในความไม่สะดวก

บทเรียนออนไลน์ Effective Presentation Skill

บทเรียนออนไลน์ Effective Presentation Skill สำหรับประกอบการเรียน คาบที่ 9 การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบ MUx ได้ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย (@student.mahidol.ac.th) เว็บไซต์ MUx คลิกที่นี่ บทเรียนออนไลน์ “MU-OP การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ในหัวข้อ Effective Presentation Skill” คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งาน MUGE 100 APP เวอร์ชันปรับปรุง

แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นด้วย platform Google AppSheet เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามการเข้าเรียน การลาเรียน แก่นักศึกษารายวิชา มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงแอปผ่าน Web Browser บนคอมพิวเตอร์ หรือผ่านแอป AppSheet บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือการใช้งานแอป MUGE 100“ เมนู ในเวอร์ชันปัจจุบัน MUGE 100 APP สำหรับนักศึกษา มีเมนูดังนี้ การเข้าเรียนของฉัน การขาดเรียนของฉัน ใบลาของฉัน โครงงานทั้งหมด แก้ไขโครงงาน (เฉพาะตัวแทนกลุ่ม)