เปิดเรียน MUGE 100 ภาคปลาย นักศึกษาต้องตรวจสอบอะไรบ้าง?

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากรายวิชา MUGE 100 เป็นรายวิชาที่การการเรียนการสอนต่อเนื่องสองภาคการศึกษา แต่มีการลงทะเบียนแยกกัน มีการประเมินผลจากการเข้าเรียน และมีโครงงาน ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานจึงได้รวบรวม checklist สิ่งที่นักศึกษาควรตรวจสอบเกี่ยวกับรายวิชา ดังนี้

  1. การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในระบบ SmartEDU ให้ถูก Section ตามประกาศกลุ่มเรียนวิชาแกน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต คลิกที่นี่ 
  2. การขาดเรียนรายวิชา MUGE 100 ภาคการศึกษาต้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ผ่าน MUGE 100 APP
    หากพบว่ามีข้อมูลผิดพลาด ขอให้นำ “หลักฐานการเข้าเรียน” ในคาบดังกล่าวให้อาจารย์ผู้สอนรับรองการขอเพิ่ม หรือแก้ไข การขาดเรียน ลงใน บันทึกประจำห้องเรียน”
    หมายเหตุ: หากอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถรับรองการลงชื่อเข้าหรือออกจากห้องเรียนในคาบนั้น ทางทะเบียนรายวิชาจะไม่สามารถแก้ไขผลการเข้าเรียนในคาบดังกล่าวได้
  3. ผลการพิจารณาใบลาที่ส่งมาก่อนเดือนธันวาคม นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ผ่าน MUGE 100 APP หากใบลาได้รับการอนุมัติ นักศึกษาจำเป็นจะต้องเข้าเรียนเสริม ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ก่อน จึงจะสามารถชดเชยการขาดเรียนในคาบที่ลาได้
  4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MUGE 100 ภาคการศึกษา 1/66 ทางรายวิชาขยายเวลาตอบแบบประเมินความพึงพอใจถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 หากนักศึกษาประสงค์ทำแบบประเมินสามารถเข้าได้จากลิงก์นี้ https://forms.gle/WNQDn5kE8EaDB7KeA
  5. การส่งร่างโครงงาน และประเมินความร่วมมือฯ คาบโครงงานที่ 3 ตัวแทนกลุ่มโครงงานสามารถส่งร่างโครงงาน ได้ระหว่างวันศุกร์ที่ 5 ม.ค. 2567 เวลา 18.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 12 ม.ค. 2567 เวลา 18.00 น. โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องประเมินความร่วมมือสมาชิกในกลุ่ม ในการทำร่างโครงงาน ผ่านแบบฟอร์มเดียวกัน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เมนูโครงงาน ลิงก์ >>> https://lifelong.mahidol.ac.th/muge100project/

Leave a Comment