ศูนย์ CLIL ร่วมงานพิธิเปิด “iNT SPACE powered by SALAYA ONE” พื้นที่ Co-Working Space แห่งใหม่ ณ โครงการ SALAYA ONE ซอยตั้งสิน ศาลายา ในวันที่17 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานพิธีเปิด “iNT SPACE powered by SALAYA ONE” พื้นที่ Co-Working Space แห่งใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ โครงการ SALAYA ONE ซอยตั้งสิน ศาลายา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ SALAYA ONE INNOVATION SPACE ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) และบริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและบริหารจัดการพื้นที่ SALAYA ONE INNOVATION SPACE ให้เกิด Innovation Ecosystem ภายในพื้นที่ศาลายา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม และร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ประกอบการในพื้นที่ศาลายาในเชิงสังคมและชิงพาณิชย์

ประกาศฯ ผลการพิจารณาใบลา และ ประกาศฯ การเรียนเสริม รายวิชา MUGE 100 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษารายวิชา MUGE 100 ที่ได้ส่งใบลา บัดนี้ รายวิชาได้พิจารณาใบลาทั้งหมดทั้งที่ส่งผ่านระบบ และที่มีหนังสือขอลาเรียนมายังรายวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จาก “ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการพิจารณาคำขอลาเรียนของนักศึกษารายวิชา มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖” คลิกที่นี่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีนักศึกษาที่ถึงแม้จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนเสริมและได้รับคะแนนชดเชยคาบที่ขาดเรียนแล้วก็ตาม แต่ผลการศึกษาจะไม่เปลี่ยนแปลง และนักศึกษาที่จะไม่ได้รับการชดเชยคะแนนจากการเข้าเรียนเสริม เนื่องจากพบการเข้าเรียนในคาบที่ได้รับอนุมัติการลา รายวิชาจึงได้กำหนดให้นักศึกษาที่เมื่อเข้าร่วมเรียนเสริมแล้วอาจมีผลต่อการตัดสินผลการศึกษา (อาจได้รับการปรับผลการศึกษา U เป็น S หรือ S เป็น O ตามคะแนนเก็บของนักศึกษา) เป็นผู้มีสิทธิ์ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเรียนเสริม โดยนักศึกษาตรวจสอบชื่อได้จาก “ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเรียนเสริม รายวิชา มมศท ๑๐๐ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖” คลิกที่นี่ นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการเรียนเสริมตามประกาศดังกล่าวและประสงค์เข้าร่วมการเรียนเสริม ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น. … Read more

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 5

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 หัวข้อ “ถอดบทเรียนการจัดการเรียน การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ – รองศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ Link: https://bit.ly/3wdzsEQ หรือแสกน QR Code และรับชม GE TALK ย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Page Thai GE Network >>> https://www.facebook.com/GENetworkThailad

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MUGE 100 ภาคการศึกษา 2/66

ขอเชิญชวนนักศึกษารายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ตอบแบบประเมินรายวิชา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 เพื่อที่รายวิชาจะนำผลประเมิน และข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปพัฒนารายวิชาต่อไป นักศึกษาสามารถประเมินรายวิชาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ผ่าน Google Form แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566  หรือคลิกที่ลิงก์ https://forms.gle/mrowCxz88Uekk31K7

กำหนดการและสถานที่จัดกิจกรรม คาบโครงงานที่ 10 การนำเสนอผลงานโครงงานด้วยโปสเตอร์และปากเปล่า

กำหนดการสำหรับแต่ละกลุ่มเรียน ดาวน์โหลดกำหนดการและสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับแต่ละกลุ่มเรียน กลุ่ม A01-A07 ดาวน์โหลด กลุ่ม A08-A14 ดาวน์โหลด กลุ่ม B01-B07 ดาวน์โหลด กลุ่ม B08-B14 ดาวน์โหลด กลุ่ม C01-C07 ดาวน์โหลด กลุ่ม C08-C14 ดาวน์โหลด หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถตรวจสอบตำแหน่งโปสเตอร์ของกลุ่มโครงงานแต่ละกลุ่มได้จาก “ผังโปสเตอร์” ที่จะแสดงไว้หน้าห้องนำเสนอโปสเตอร์ในเวลากิจกรรม ภาพรวมกิจกรรม 1. การเข้าเรียน (Check in) ใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 15 นาที  นักศึกษาทุกคนสแกน QR Code Check in บนจอภาพหน้าในห้องเรียน จากนั้นประจำที่โปสเตอร์ผลงานโครงงานกลุ่มของตนเอง 2. การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 50 นาที อาจารย์ผู้ประเมินสุ่มนักศึกษาในกลุ่ม 1 คนเพื่อนำเสนอโปสเตอร์ผลงานโครงงาน นำเสนอไม่น้อยกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที จากนั้นสุ่มสมาชิก 1 – … Read more

ศูนย์ CLiL ร่วมกับ SCB Academy เชิญชวนว่าที่บัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม “Interactive Workshop เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน หัวข้อ Resume Clinic” ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับ SCB Academy จัดกิจกรรม Interactive Workshop เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน หัวข้อ Resume Clinic แก่ว่าที่บัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจ ในวันที่ 4 เมษายน 2024 เวลา 16.00-17.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ Webex โดยวิทยากร คุณตรีทิพย์ ขจรกล่ำ Recruitment Manager ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะมาแนะนำเคล็ดลับ เขียน Resume ยังไงให้ได้งาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้โดนใจ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานสำหรับ First Jobber และเส้นทางสูาการสร้างโอกาสร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าร่วมผ่านทาง WebEx ได้ที่ Meeting link:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m2f9ee8dd30800a6dfe9b7bce70625f90 Meeting number: … Read more

ศูนย์ CLiL จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่คณาจารย์ที่สนใจ ในวันที่ 6 มี.ค. 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่คณาจารย์ที่สนใจ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้อง 217 ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา เพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและหลักสูตร บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามแนวทาง Upskill & Reskill และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ คลิกที่นี่

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 4

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 หัวข้อ “AI กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย” ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ – รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สนใจสามารถรับชม GE TALK ย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Page Thai GE Network >>> https://www.facebook.com/GENetworkThailand

10 ขั้นตอนสำหรับการขอหนังสืออนุญาตทำโครงงาน

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอหนังสือขออนุญาต/ขอความอนุเคราะห์ เพื่อปฏิบัติงานโครงงานภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จัดทำร่างโครงงานให้เรียบร้อย นักศึกษาจัดทำ”ร่างโครงงาน” ที่มีชื่อโครงงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน วัน เวลา และสถานที่ที่จะไปทำกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงาน ของโครงงานว่ามีกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับใคร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบว่าการดำเนินงานโครงการของนักศึกษา มีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีเจ้าของ หรือทำกิจกรรมกับบุคลากรของหน่วยงาน โดยปกติแล้ว นักศึกษาจำเป็นจะต้อง “ขอ” เจ้าของสถานที่หรือหัวหน้าหน่วยงานก่อนทำกิจกรรม ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อเจ้าของสถานที่ หรือ หัวหน้าหน่วยงานนั้น หรือ ผู้ประสานงาน “ด้วยวาจา” หรือแบบไม่เป็นทางการ เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล ข้อความ หรือไปสอบถามเองก่อนว่า หน่วยงานนั้นสะดวกให้นักศึกษาเข้าทำกิจกรรมในรูปแบบที่กำหนดไว้ในโครงงาน ตามวันและเวลาที่ต้องการหรือไม่ ขั้นตอนที่ 5 สอบถามหน่วยงานที่ติดต่อว่าจำเป็นต้องมีหนังสือขออนุญาต/ขอความอนุเคราะห์ (จดหมาย) หรือไม่ เมื่อหน่วยงานนั้นตกลงให้นักศึกษาเข้าทำกิจกรรมแล้ว สอบถามด้วยว่าต้องมีจดหมายจากมหาวิทยาลัยมาถึงหน่วยงานหรือไม่ หากจำเป็นกรุณาดูขั้นตอนที่ 6 หมายเหตุ: กรณีเป็นการปฏิบัติงานโครงงานภายนอก พื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาต้องขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือขออนุญาตฯ ทุกกรณี ขั้นตอนที่ 6 สอบถามหน่วยงานให้ชัดเจนว่าจะต้องทำจดหมายถึงใคร … Read more

เปิดเรียน MUGE 100 ภาคปลาย นักศึกษาต้องตรวจสอบอะไรบ้าง?

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากรายวิชา MUGE 100 เป็นรายวิชาที่การการเรียนการสอนต่อเนื่องสองภาคการศึกษา แต่มีการลงทะเบียนแยกกัน มีการประเมินผลจากการเข้าเรียน และมีโครงงาน ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานจึงได้รวบรวม checklist สิ่งที่นักศึกษาควรตรวจสอบเกี่ยวกับรายวิชา ดังนี้ การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในระบบ SmartEDU ให้ถูก Section ตามประกาศกลุ่มเรียนวิชาแกน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต คลิกที่นี่  การขาดเรียนรายวิชา MUGE 100 ภาคการศึกษาต้น นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ผ่าน MUGE 100 APP หากพบว่ามีข้อมูลผิดพลาด ขอให้นำ “หลักฐานการเข้าเรียน” ในคาบดังกล่าวให้อาจารย์ผู้สอนรับรองการขอเพิ่ม หรือแก้ไข การขาดเรียน ลงใน “บันทึกประจำห้องเรียน” หมายเหตุ: หากอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถรับรองการลงชื่อเข้าหรือออกจากห้องเรียนในคาบนั้น ทางทะเบียนรายวิชาจะไม่สามารถแก้ไขผลการเข้าเรียนในคาบดังกล่าวได้ ผลการพิจารณาใบลาที่ส่งมาก่อนเดือนธันวาคม นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ผ่าน MUGE 100 APP หากใบลาได้รับการอนุมัติ นักศึกษาจำเป็นจะต้องเข้าเรียนเสริม ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ก่อน จึงจะสามารถชดเชยการขาดเรียนในคาบที่ลาได้ … Read more