เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 5

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 หัวข้อ “ถอดบทเรียนการจัดการเรียน การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ – รองศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ Link: https://bit.ly/3wdzsEQ หรือแสกน QR Code และรับชม GE TALK ย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Page Thai GE Network >>> https://www.facebook.com/GENetworkThailad

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 4

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 หัวข้อ “AI กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย” ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ – รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สนใจสามารถรับชม GE TALK ย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Page Thai GE Network >>> https://www.facebook.com/GENetworkThailand

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 3

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 หัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป” ในวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ – รศ. ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์– รศ. ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ผศ. ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร – อ.สุธาทิพย์ รัฐปัตย์ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาขแมร์ในชีวิตประจำวันและภาษาขแมร์ เพื่อการสื่อสารทางการค้ามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Page Thai GE Network >>> https://www.facebook.com/GENetworkThailand

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 2

ทำอย่างไรให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่ให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ?เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา และ รศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 1

เสวนาทางวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย “GE Talk” ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 การบรรยาย หัวข้อ แนวโน้มการจัดการศึกษาทั่วไปในยุคพลิกผัน โดย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ที่ปรึกษาเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย รับชมวิดีโอบันทึกการเสวนาย้อนหลัง คลิกที่นี่

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ร่วมกับ SET เปิดตัววิชา “ผู้ประกอบการทางสังคม”

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรเครือข่ายการศึกษา เปิดตัวโครงการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมในระดับอุดมศึกษา Social Enterprise (SE) @General Education (GE) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษและเปิดงาน “ปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อไทยก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง” ซึ่งมีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนภาคการศึกษาไทย สนับสนุนการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นสมัยใหม่ในระบบอุดมศึกษา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา