เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 3

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 หัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป” ในวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
– รศ. ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– รศ. ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผศ. ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– อ.สุธาทิพย์ รัฐปัตย์ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาขแมร์ในชีวิตประจำวันและภาษาขแมร์ เพื่อการสื่อสารทางการค้ามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Page Thai GE Network >>> https://www.facebook.com/GENetworkThailand

Leave a Comment