ศูนย์ CLIL ร่วมงานพิธิเปิด “iNT SPACE powered by SALAYA ONE” พื้นที่ Co-Working Space แห่งใหม่ ณ โครงการ SALAYA ONE ซอยตั้งสิน ศาลายา ในวันที่17 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานพิธีเปิด “iNT SPACE powered by SALAYA ONE” พื้นที่ Co-Working Space แห่งใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ โครงการ SALAYA ONE ซอยตั้งสิน ศาลายา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ SALAYA ONE INNOVATION SPACE ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) และบริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและบริหารจัดการพื้นที่ SALAYA ONE INNOVATION SPACE ให้เกิด Innovation Ecosystem ภายในพื้นที่ศาลายา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม และร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ประกอบการในพื้นที่ศาลายาในเชิงสังคมและชิงพาณิชย์

ศูนย์ CLiL ร่วมกับ SCB Academy เชิญชวนว่าที่บัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรม “Interactive Workshop เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน หัวข้อ Resume Clinic” ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับ SCB Academy จัดกิจกรรม Interactive Workshop เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน หัวข้อ Resume Clinic แก่ว่าที่บัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจ ในวันที่ 4 เมษายน 2024 เวลา 16.00-17.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ Webex โดยวิทยากร คุณตรีทิพย์ ขจรกล่ำ Recruitment Manager ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะมาแนะนำเคล็ดลับ เขียน Resume ยังไงให้ได้งาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้โดนใจ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานสำหรับ First Jobber และเส้นทางสูาการสร้างโอกาสร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าร่วมผ่านทาง WebEx ได้ที่ Meeting link:https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=m2f9ee8dd30800a6dfe9b7bce70625f90 Meeting number: … Read more

ศูนย์ CLiL จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่คณาจารย์ที่สนใจ ในวันที่ 6 มี.ค. 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่คณาจารย์ที่สนใจ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้อง 217 ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา เพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและหลักสูตร บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามแนวทาง Upskill & Reskill และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ คลิกที่นี่

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 4

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 หัวข้อ “AI กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย” ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ – รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สนใจสามารถรับชม GE TALK ย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Page Thai GE Network >>> https://www.facebook.com/GENetworkThailand

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 3

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 หัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในฐานะวิชาศึกษาทั่วไป” ในวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ – รศ. ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีและรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์– รศ. ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ผศ. ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร – อ.สุธาทิพย์ รัฐปัตย์ อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาขแมร์ในชีวิตประจำวันและภาษาขแมร์ เพื่อการสื่อสารทางการค้ามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Page Thai GE Network >>> https://www.facebook.com/GENetworkThailand

ศูนย์ส่งเสริมฯ จัด Live แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี แก่นักศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีชม Live แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (CLiL) และ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 กลุ่ม 1 เวลา 13.30-14.30 น. และกลุ่ม 2 เวลา 14.30-15.30 น. รับย้อนหลัง ผ่าน Facebook Page GenEdMahidolU ได้ ที่นี่

ศูนย์ส่งเสริมฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2566 และแนวทางการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างหลักสูตร (มม.2) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรไทย แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน สาระสำคัญของการบรรยาย ประกอบด้วยการแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป แนะนำนิยามและหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แนะนำโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แนะนำประเภทของรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การให้คำแนะนำนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน แนะนำรายวิชา GE PLUS ระบบลงทะเบียนเรียน SmartEDU ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิทินการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ชมวิดีโอบันทึกการประชุมย้อนหลัง คลิกที่นี่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 2

ทำอย่างไรให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่ให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ?เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา และ รศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศูนย์ส่งเสริมฯ ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุดแนวทางพัฒนากำลังคนแบบ Co-Creation ครั้งที่ 1 เรื่อง “ส่องทิศทางตลาดแรงงานทักษะมาแรง และสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการ” โดย SCB Academy

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุดแนวทางพัฒนากำลังคนแบบ Co-Creation ครั้งที่ 1 เรื่อง “ส่องทิศทางตลาดแรงงานทักษะมาแรง และสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของธนาคารไทยพาณิชย์มาเป็นวิทยากร ได้แก่ คุณตรีทิพย์ ขจรกล่ำ, คุณปิยะกาญ เจียมจิระพร, คุณจินตวัชร์ ชูจินดา, คุณสุทธิลักษณ์ ไชยประณิธาน และมีคณาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสาระสำคัญของการบรรยาย ประกอบด้วยการให้มุมมองของวิทยากรเกี่ยวกับภาพรวมความต้องการตลาดแรงงานของภาคธุรกิจ ตำแหน่งงานสำคัญที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน และกรณีศึกษาภาพรวมความต้องการของบุคลากรภายใน SCB รวมทั้ง Future Skill & Competencies for New grads & Experience ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบหลักสูตร และกระบวนการที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ หลักสูตรหรือส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถติดต่อขอรับเอกสารสรุปการบรรยายได้ที่ คุณพรพรรณ pornpan.sit@mahidol.ac.th

ศูนย์ CLiL จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ MUGE105 Train the Trainer เพื่อพัฒนาทีมผู้สอนความฉลาดรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ MUGE105 Train the Trainer เพื่อพัฒนาทีมผู้สอนความฉลาดรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไป มมศท 105 การสร้างอนาคตที่มั่นคงทางการเงิน ณ ห้อง 4218 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก SCB Wealth Academy ได้แก่ คุณจันทร์ฉาย จันทร์เจ้าฉาย (CFP®) คุณงามจิตร สิงหบุตร (CFP®) คุณอนุชา นิลประดิษฐ์ (CFP®) คุณพรรณี อาทรกิจวัฒน์ คุณธนวิตร์ สวนศรี และทีมวิทยากรจาก SCB Academy มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่คณาจารย์จากส่วนงานต่าง ๆ ที่สนใจ การพัฒนาทีมผู้สอนในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้รายวิชาสามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกชั้นปี ทุกวิทยาเขต และช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาเข้ากับบริบทสาขาวิชาเรียนและวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

สำหรับ รายวิชา มมศท 105 การสร้างอนาคตที่มั่นคงทางการเงิน เป็นหนึ่งในรายวิชานำร่องในกลุ่ม GE PLUS ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่บริหารจัดการโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (Center for Life-integrated Learning – LiL) มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับการเรียนรู้ในห้องเรียน นักศึกษาที่สอบผ่านบทเรียนออนไลน์ตามเส้นทางการเรียนรู้คัดสรรที่กำหนด เมื่อเข้าร่วมกระบวนการในชั้นเรียน เพื่อ “เติมเต็ม” และ “ยืนยัน” การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ร่วมกับทีมอาจารย์ในรายวิชา หรือที่เรียกว่ากิจกรรม PLUS ครบถ้วนแล้ว จะสามารถรับหน่วยกิตในรายวิชาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรได้อีกด้วย