ศูนย์ CLiL จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่คณาจารย์ที่สนใจ ในวันที่ 6 มี.ค. 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 แก่คณาจารย์ที่สนใจ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้อง 217 ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา เพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบยืดหยุ่น (GE PLUS) ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและหลักสูตร บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามแนวทาง Upskill & Reskill และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ คลิกที่นี่

ศูนย์ส่งเสริมฯ จัด Live แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี แก่นักศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีชม Live แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (CLiL) และ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 กลุ่ม 1 เวลา 13.30-14.30 น. และกลุ่ม 2 เวลา 14.30-15.30 น. รับย้อนหลัง ผ่าน Facebook Page GenEdMahidolU ได้ ที่นี่

ศูนย์ส่งเสริมฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2566 และแนวทางการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างหลักสูตร (มม.2) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรไทย แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน สาระสำคัญของการบรรยาย ประกอบด้วยการแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป แนะนำนิยามและหน่วยกิตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แนะนำโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แนะนำประเภทของรายวิชา ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การให้คำแนะนำนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน แนะนำรายวิชา GE PLUS ระบบลงทะเบียนเรียน SmartEDU ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิทินการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ชมวิดีโอบันทึกการประชุมย้อนหลัง คลิกที่นี่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness Accommodation) Dimensions of wellness: Social จัดโดย ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรประกาศนียบัตร/Non-Degree  ๒๘๕ ชั่วโมง ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับจัดทำหลักสูตรอบรมด้าน Wellness ให้กับ ๕ ประเภท เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจรวมถึงสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามแนวคิดการขับเคลื่อนสุขภาพเพื่อมุ่งสู่ความอยู่ดีมีสุขของผู้เข้ารับบริการ โดยโครงการจัดอบรม ด้าน Wellness Hotel เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าสู่การดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีอย่างถูกต้องในด้านกลุ่มที่พักนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ APPLY NOW

ศูนย์ส่งเสริมฯ จัดกิจกรรม Town Hall Meetings เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Town Hall Meetings เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แก่ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม >>>> https://drive.google.com/drive/folders/1lYyf0reAlxAiVuDhwJXgpSmfTq7ozx8N?usp=drive_link

EGCO 103 Information Technology in the Daily Life

ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ดร. ศรัล ขุนวิทยา ส่วนงาน: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว หลักสูตร: สำหรับหลักสูตรไทย ประเภท: รายวิชาบัญชีกลาง หน่วยกิต: 2(2-0-4) Literacy: Health Literacy การตัดสินผล: O/S/U