ศูนย์ส่งเสริมฯ จัด Live แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี แก่นักศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ร่วมกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีชม Live แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี โดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต (CLiL) และ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 กลุ่ม 1 เวลา 13.30-14.30 น. และกลุ่ม 2 เวลา 14.30-15.30 น. รับย้อนหลัง ผ่าน Facebook Page GenEdMahidolU ได้ ที่นี่

การลงทะเบียนรายหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกน (มมศท 100 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เทอม 2

ถาม: เทอม 2 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา มมศท 100 และภาษาอังกฤษอีกหรือไม่? กลุ่มเรียนและเวลาเรียน จะเปลี่ยนหรือไม่? ตอบ: การลงทะเบียนรายหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกน (มมศท 100 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ในเทอม 2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในระบบ SmartEdu แตกต่างจากเทอม 1 ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการลงทะเบียนแบบเป็นแพคเกจไว้ให้ ในการลงทะเบียนให้ดำเนินการดังนี้

Categories FAQ

การเลือกลงทะเบียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเก็บหน่วยกิตเป็นวิชาเลือกเสรี

ถาม: นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเก็บหน่วยกิตเป็นวิชาเลือกเสรีได้หรือไม่? ต้องทำอย่างไร? ตอบ: ทำได้ (อ่านคำอธิบายเรื่อง วิชาศึกษาทั่วไป vs วิชาเลือกเสรี) เมื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาภายใต้หัวข้อ “เพิ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป (OBE)” แล้วเพิ่มรายวิชาตามปกติ เมื่อนักศึกษาเก็บหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครบตามที่หลักสูตรกำหนดแล้ว รายวิชาที่เกินจะกลายเป็นหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรีโดยอัตโนมัติในทรานสคริปต์ (ดู ขั้นตอนการลงทะเบียน)

Categories FAQ

วิชาศึกษาทั่วไป vs วิชาเลือกเสรี

โดยปกติรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ จะแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education หรือ Gen Ed หรือ GE) หมายถึง รายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ “รู้รอบ” มีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม รายวิชาในหมวดนี้เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ มีการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรกำหนดไว้อย่างชัดเจน นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ จะต้องเรียนรายวิชาใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่าที่หลักสูตรกำหนด และจะต้องให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ครอบคลุมทุก Literacy ที่มหาวิทยาลัยออกแบบไว้ ภายในระยะเวลาที่ศึกษา จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร สามารถศึกษาได้จากแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ในเว็บไซต์ของคณะ/วิทยาลัย หรือสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษา หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง รายวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ “รู้ลึก” ในศาสตร์ สาขา และวิชาชีพของตนเอง … Read more

Categories FAQ