การเลือกลงทะเบียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเก็บหน่วยกิตเป็นวิชาเลือกเสรี

ถาม: นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเก็บหน่วยกิตเป็นวิชาเลือกเสรีได้หรือไม่? ต้องทำอย่างไร?

ตอบ: ทำได้ (อ่านคำอธิบายเรื่อง วิชาศึกษาทั่วไป vs วิชาเลือกเสรี)

เมื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาภายใต้หัวข้อ “เพิ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป (OBE)” แล้วเพิ่มรายวิชาตามปกติ เมื่อนักศึกษาเก็บหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครบตามที่หลักสูตรกำหนดแล้ว รายวิชาที่เกินจะกลายเป็นหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรีโดยอัตโนมัติในทรานสคริปต์ (ดู ขั้นตอนการลงทะเบียน)