การลงทะเบียนรายหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกน (มมศท 100 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เทอม 2

ถาม: เทอม 2 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา มมศท 100 และภาษาอังกฤษอีกหรือไม่? กลุ่มเรียนและเวลาเรียน จะเปลี่ยนหรือไม่?

ตอบ: การลงทะเบียนรายหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกน (มมศท 100 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ในเทอม 2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในระบบ SmartEdu แตกต่างจากเทอม 1 ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการลงทะเบียนแบบเป็นแพคเกจไว้ให้ ในการลงทะเบียนให้ดำเนินการดังนี้

  • วิชามมศท 100 ต้องลงทะเบียนเรียนในระบบ SmartEdu กลุ่มเรียนและเวลาเรียนคงเดิม
  • วิชาภาษาไทย (ศศภท 100) ถ้าเป็นกลุ่มที่เรียนเทอม 1 แล้ว เทอม 2 ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทย และจะไม่มีเรียนในตารางคาบภาษาไทย สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาเลือกเสรีในช่วงเวลาดังกล่าวได้
  • วิชาภาษาไทย (ศศภท 100) ถ้าเป็นกลุ่มที่เรียนเทอม 2 ต้องลงทะเบียนเรียนในระบบ SmartEdu เอง และเข้าเรียนภาษาไทยตามกลุ่มเรียนและเวลาเรียนที่กำหนด (ดูตารางสอน)
  • วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มที่เรียนภาษาอังกฤษ Level ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ Level สูงขึ้นตามลำดับ โดยกลุ่มเรียนและเวลาเรียนจะเป็นเวลาเดิม (ดูตารางสอน)
  • วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มที่เรียนวิชา Advanced English ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใหม่ที่ไม่ซ้ำกัน โดยเวลาเรียนที่สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ จะเป็นเวลาเดิม (ดูตารางสอน)