เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 4

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 หัวข้อ “AI กับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ความท้าทายใหม่ของการศึกษาไทย” ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
– รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้สนใจสามารถรับชม GE TALK ย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Page Thai GE Network >>> https://www.facebook.com/GENetworkThailand

Leave a Comment