เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 5

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 หัวข้อ “ถอดบทเรียนการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

รายนามวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
– รองศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาได้ที่ Link: https://bit.ly/3wdzsEQ หรือแสกน QR Code
และรับชม GE TALK ย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook Page Thai GE Network >>> https://www.facebook.com/GENetworkThailad

Leave a Comment