แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MUGE 100 ภาคการศึกษา 2/66

ขอเชิญชวนนักศึกษารายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ตอบแบบประเมินรายวิชา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 เพื่อที่รายวิชาจะนำผลประเมิน และข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปพัฒนารายวิชาต่อไป

นักศึกษาสามารถประเมินรายวิชาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ผ่าน Google Form แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา MUGE 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566  หรือคลิกที่ลิงก์ https://forms.gle/mrowCxz88Uekk31K7

Leave a Comment