กำหนดการและสถานที่จัดกิจกรรม คาบโครงงานที่ 10 การนำเสนอผลงานโครงงานด้วยโปสเตอร์และปากเปล่า

กำหนดการสำหรับแต่ละกลุ่มเรียน

ดาวน์โหลดกำหนดการและสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับแต่ละกลุ่มเรียน

หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถตรวจสอบตำแหน่งโปสเตอร์ของกลุ่มโครงงานแต่ละกลุ่มได้จาก “ผังโปสเตอร์” ที่จะแสดงไว้หน้าห้องนำเสนอโปสเตอร์ในเวลากิจกรรม

ภาพรวมกิจกรรม

1. การเข้าเรียน (Check in) ใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 15 นาที 

  • นักศึกษาทุกคนสแกน QR Code Check in บนจอภาพหน้าในห้องเรียน จากนั้นประจำที่โปสเตอร์ผลงานโครงงานกลุ่มของตนเอง

2. การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 50 นาที

  • อาจารย์ผู้ประเมินสุ่มนักศึกษาในกลุ่ม 1 คนเพื่อนำเสนอโปสเตอร์ผลงานโครงงาน นำเสนอไม่น้อยกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที จากนั้นสุ่มสมาชิก 1 – 2 คน อธิบายเพิ่มเติมและตอบคำถามตามที่กำหนดในคู่มือ ฯ ในหน้า 31 ไม่เกิน 3 นาที รวม 8 นาที 

3. การนำเสนอผลงานโครงงานด้วยปากเปล่าในห้องรวม ใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 30 นาที

  • อาจารย์หัวหน้าห้องประกาศผลและให้ตัวแทนกลุ่มโครงงานที่ได้รับการคัดเลือกออกมานำเสนอผลงานโครงงานด้วยปากเปล่า
  • นักศึกษาผู้แทนกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกพูดนำเสนอ Slide โครงงาน นำเสนอใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที และตอบคำถามจากเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ผู้ประเมินอีกไม่เกิน 3 นาที
  • อาจารย์หัวหน้าห้องมอบรางวัลให้กลุ่มโครงงานที่ได้รับคัดเลือก

4. การออกจากห้องเรียน (Check Out) ใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 10 นาที

  • นักศึกษาทุกคนสแกน QR Code Check out บนจอภาพหน้าเวทีในห้องนำเสนอผลงาน 

**นักศึกษาสามารถส่งเล่มโครงงาน โปสเตอร์ รวมถึงบทสรุปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ถึงวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น. เท่านั้น!!**
สามารถส่งงานได้ที่ เมนูโครงงาน เว็บไซต์ MUGE 100 คลิกที่นี่

Leave a Comment