เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ GE TALK ครั้งที่ 2

ทำอย่างไรให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในห้องเรียนขนาดใหญ่ให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ?
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย GE Talk ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา และ รศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Leave a Comment