FAQ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

รายละเอียดของรายวิชา

A: นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ รายวิชา MUGE 100 ปีการศึกษา 2566 ได้จากที่นี่

A: ประกาศรายวิชาล่าสุดจะแสดงที่หน้าเว็บไซต์รายวิชา คลิกที่นี่

การประกาศผลการพิจารณาใบลาและสิทธิ์เรียนเสริม

A: นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาใบลา และ ประกาศฯ การเรียนเสริม รายวิชา MUGE 100 ปีการศึกษา 2566 ได้ที่นี่

การลงชื่อเข้าเรียนและการขาดเรียน

A: ขอให้นักศึกษาตรวจสอบว่าได้รับเมลตอบกลับเมื่อลงชื่อสำเร็จหรือไม่ หากไม่พบอาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้กดปุ่ม submit หรือเกิดเหตุขัดข้องด้านเครือข่ายในขณะนั้น สำหรับการแก้ไข ขอให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ในกลุ่มเรียนในชั่วโมงเรียน พร้อมหลักฐานการเข้าห้องเรียน ให้ลงรายการ แก้ไข/เพิ่มการลงชื่อ ลงใน “แบบฟอร์มบันทึกประจำวัน” เจ้าหน้าที่จะนำรายการที่มีการลงลายมือชื่อกำกับโดยอาจารย์ ไปแก้ไขหรือเพิ่มการลงชื่อในฐานข้อมูล ซึ่งจะปรากฏในเมนู “การขาดเรียนของฉัน” บน MUGE 100 APP

A: ขอให้นักศึกษาแจ้งอาจารย์ในกลุ่มเรียนในชั่วโมงเรียน ให้ลงรายการ แก้ไขการลงชื่อ ลงใน “แบบฟอร์มบันทึกประจำห้องเรียน” เจ้าหน้าที่จะนำรายการที่มีการลงลายมือชื่อกำกับโดยอาจารย์ ไปแก้ไขหรือเพิ่มการลงชื่อในฐานข้อมูล ซึ่งจะปรากฏในเมนู “การขาดเรียนของฉัน” บน MUGE 100 APP

A: หากนักศึกษาคาดว่ามีเหตุจำเป็นที่จะเข้าเรียนสาย แต่กังวลเกี่ยวกับการขาดเรียน ขอให้นักศึกษาเข้าเรียนในคาบเรียนดังกล่าว และติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่มเรียนเพื่อกรอก “แบบฟอร์มบันทึกประจำห้องเรียน” โดยใส่รายละเอียดว่า ” …ชื่อนักศึกษา….  มีเหตุจำเป็นให้เข้าเรียนสาย อาจารย์ผู้สอนอนุโลมให้ check in ตรงเวลา” หรือ ” …ชื่อนักศึกษา….  มีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องเรียนก่อนเวลา อาจารย์ผู้สอนอนุโลมให้ check out ตรงเวลา” เป็นต้น

A: รายการขอเพิ่ม/แก้ไขการลงชื่อ จากแบบฟอร์มดังกล่าว จะถูกรวบรวมและนำไป update ในฐานข้อมูลระหว่างช่วงสอบกลางภาคและปลายภาค ของแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลที่จะถูกนำไปใช้คิดจำนวนครั้งการขาดเรียนได้จากเมนู “การขาดเรียนของฉัน” บน MUGE 100 APP

A: นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเรียนได้จาก เว็บเพจ “ตรวจสอบการเข้าเรียน” หรือคลิกที่ลิงก์ https://lifelong.mahidol.ac.th/muge100checkin/

การลาเรียน

A: หากนักศึกษาไม่ได้เข้าเรียน หรือไม่ได้ทำการลงชื่อเข้าเรียนผ่านระบบ จะถือว่านักศึกษาขาดเรียน และสะสมจำนวนครั้งการขาดเรียน 1 ครั้ง จากคาบนั้นโดยอัตโนมัติ การส่งใบลาสำหรับรายวิชานี้ คือการรับการพิจารณาสิทธิ์เข้าเรียนชดเชยในคาบดังกล่าว นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเสริม หรือมีผลการพิจารณาใบลาใน MUGE 100 APP เป็น “อนุมัติ” จะสามารถเข้าเรียนชดเชยผ่านกิจกรรมเรียนเสริม ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567

เมื่อนักศึกษาผ่านกิจกรรมดังกล่าวแล้ว นักศึกษาจะได้รับการชดเชยจำนวนครั้งการขาดเรียนจากคาบที่ใบลาได้รับการอนุมัติ

A: จากใบลาที่นักศึกษาส่งมาทั้งหมดจะถูกคัดกรองความถูกต้องของหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่ประสานงานรายวิชา และเสนอให้คณะกรรมการบริหารรายวิชาฯ พิจารณาในช่วงสอบปลายภาคของแต่ละภาคการศึกษา เมื่อใบลาได้รับการอนุมัติแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะได้ผ่านเมนู “ใบลาของฉัน” บน MUGE 100 APP

A: นักศึกษาที่ขาดเรียนคาบที่ 1 จะได้รับการอนุโลมให้การเข้าเรียนตรงเวลา และไม่คิดจำนวนครั้งขาดเรียน ดังนั้นนักศึกษาไม่จำเป็นต้องส่งเรื่องลา เรื่องลาที่ผ่านมาจะถือว่าเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ ทำให้นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนเสริมชดเชยคาบที่ 1 ที่ขาดเรียน

A: เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถเรื่องลาได้ด้วยตนเอง ขอให้นักศึกษาส่งใบลาผ่านระบบด้วย โดยแนบภาพหลักฐานเป็นสำเนาของเอกสารดังกล่าว สำหรับเรื่องลาที่มาผ่านหนังสืออย่างเดียว เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถสร้างใบลาในบัญชีของนักศึกษาแต่ละท่านได้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาได้หลังจบภาคเรียนปลาย ผ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเสริม 

A: นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเรียนได้จาก เว็บเพจ “การลาเรียน” หรือคลิกที่ลิงก์ https://lifelong.mahidol.ac.th/muge100leave/

โครงงาน

A: นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเรียนได้จาก เว็บเพจ “โครงงาน” หรือคลิกที่ลิงก์ https://lifelong.mahidol.ac.th/muge100project/

A: ขอให้นักศึกษาอธิบายสถานการณ์ในการทำงานผ่าน Inbox Facebook Page MUGE 100 ปีการศึกษา 2566 และทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อช่วยเหลือ

A: ขอให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับโครงงานตามความเหมาะสม และจัดทำเอกสารที่ต้องส่งลำดับถัดไปด้วยรายละเอียดโครงงานใหม่ส่งมายังเจ้าหน้าที่รายวิชา จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มแก้ไขโครงงานผ่าน MUGE 100 APP เพื่อ update ข้อมูลในฐานข้อมูลให้ล่าสุดอยู่เสมอ

A: ในการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าทำกิจกรรมในพื้นที่ หรือหนังสือขอนุญาตทำโครงงาน ทางรายวิชาจะต้องส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นจะต้องระบุตำแหน่ง หรือชื่อผู้รับ

ขอให้นักศึกษาติดต่อกับหน่วยงานที่จะเข้าทำกิจกรรม ขอสัมภาษณ์ ขอติดป้าย และอื่นๆ ด้วยวาจาก่อนส่งแบบฟอร์มขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ เพื่อเป็นการยืนยันว่านักศึกษาจะได้รับการอนุเคราะห์หลังจากได้รับหนังสือ

A:  ทางรายวิชาขอให้นักศึกษาเข้าเรียนตามกลุ่มที่รายวิชาประกาศผ่านเว็บเพจ “ตรวจสอบกลุ่มเรียน” ในเว็บไซต์รายวิชา หรือจาก MUGE 100 APP ผ่านเมนู “ข้อมูลของฉัน” 

สำหรับคะแนนใบงานที่ทำร่วมกับกลุ่มก่อนหน้า ทางรายวิชาจะตรวจสอบผ่านรหัสนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาที่เข้าเรียนตรงกลุ่มเรียน (section) จะยังได้คะแนน ขอให้ไม่ต้องกังวลในส่วนนี้

รายวิชา MUGE 100 ได้ทำการประกาศกลุ่มย่อยอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ GenEd MahidolU ลิงก์ >>> https://www.facebook.com/GenEdMahidolU/

หากนักศึกษาตรวจพบกลุ่มย่อยจากหน้าทดสอบระบบ Test – CLiL Mahidol ภายใต้ “การตรวจสอบตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน” ในเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ขอให้นักศึกษาตรวจสอบและเข้าเรียนตามกลุ่มย่อยที่ถูกต้องจากเว็บเพจ “ตรวจสอบกลุ่มเรียน” ในเว็บไซต์รายวิชา

 

การลงทะเบียน

A: หากนักศึกษายังประสงค์ที่จะเรียนรายวิชานี้ในภาคการเรียนที่ 2 แต่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เกรดของรายวิชาจะไม่ปรากฏเมื่อจบปีการศึกษา นักศึกษาจะต้องแจ้งไปยังการศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษา เพื่อขอให้ประสานมายังเจ้าหน้าที่รายวิชาให้เพิ่มรายวิชาให้ 

A: สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อนักศึกษาเลื่อนชั้นปีเป็นชั้นปีที่ 2 วิชาเฉพาะ และวิชาบังคับเลือกของหลักสูตรของนักศึกษาจะมากขึ้น ด้วยเงื่อนไขของหลักสูตรที่กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา MUGE 100 จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ นักศึกษาจำเป็นจะต้องหาเวลาลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ให้ผ่าน โดยแนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่การศึกษาเพื่อวางแผนก่อนลดหรือถอน และให้นักศึกษาประสานมายังเจ้าหน้าที่รายวิชา MUGE 100 ในปีการศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน 


ดังนั้นการลดรายวิชา MUGE 100 ซึ่งเป็นรายวิชาที่เรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา ในชั้นปีที่ 1 จะกระทบต่อการวางแผนการเรียนในระยะยาว ขอให้ทำความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขก่อนตัดสินใจ

 

สำหรับนักศึกษาที่วางแผนที่จะลาออก ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือไม่จำเป็นต้องใช้ใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ในอนาคต นักศึกษาสามารถทำเรื่องลาออกได้เลย โดยระบบทะเบียนจะมีการปรับปรุงรายชื่อนักศึกษาเป็นระยะ หรือหากจะถอนก็จะไม่มีผล เมื่อนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาไปแล้ว

A: ด้วยเงื่อนไขของหลักสูตรที่กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านรายวิชา MUGE 100 จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ นักศึกษาจำเป็นจะต้องหาเวลาลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ซ้ำให้ผ่าน  โดยแนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่การศึกษาของส่วนงานในการวางแผนหาเวลาเรียนซ้ำ

A: นักศึกษาจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา มมศท 100 ทั้งสองภาคการศึกษา ในปี 2566 และเข้าเรียนตลอดปีการศึกษา 

หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาจะไม่มีกลุ่มเรียน (section) และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้

คำถามทั่วไป

A: นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเรียนได้จาก เว็บเพจ “ตรวจสอบตารางเรียน” หรือคลิกที่ลิงก์ https://lifelong.mahidol.ac.th/muge100classroom/muge100schedule/

A: การแต่งกายเพื่อเข้าเรียนรายวิชา MUGE 100 เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรายวิชาอนุโลมให้นักศึกษาใส่เครื่องแบบปฏิบัติงานตามระเบียบของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และใส่รองเท้าหุ้มส้น เข้าเรียนได้

นักศึกษาสามารถศึกษาเครื่องแบบปกติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้จากลิงก์ https://op.mahidol.ac.th/sa/disciplinerule/

หมายเหตุ: คาบโครงงานที่ 10 การนำเสนอผลงานโครงงานด้วยโปสเตอร์และปากเปล่า ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดพิธีการ